Jersie Strand og Solrød Strand set mod nord med Køge Bugt til højre. S-togslinjen findes i midten af billedet, Strandvejen ses lidt til højre, mens Køge Bugt Motorvejen bugter sig igennem landskabet bagerst til venstre.
.
Den lavvandede lagunesø bag den ca. 2 km lange halvø kaldet Staunings Ø er ved at gro til med bl.a. tagrør, der danner en tæt rørskov. Området, der har været fredet siden 1954, har gode levevilkår for vand- og vadefugle. Det er desuden beskyttet ved at være udpeget som et af Solrød Kommunes to habitatomåder.
.

Kommunens 11 km lange kyst ligger i den centrale del af Køge Bugt mellem Karlslunde Strand i nord og udløbet af Skensved Å og Staunings Ø i syd. Området har været udsat for en relativ landhævning på ca. 2,5 m siden stenalderen, og kysten er derfor med tiden blevet udbygget.

Fra oprindelig at have fremstået som udstrakte, lavtliggende strandengsområder har kystlandskabet gradvis ændret karakter i takt med, at området er blevet bebygget. Bebyggelsen har i høj grad udvisket det oprindelige kystlandskabs karakterer, men de ældre strandvolde kan dog stadig ses i den nordlige del af kommunen ved Trylleskoven. Området omkring Trylleskoven og Karlstrup Mose samt hele kystlinjens naturlige udformning med barriereøen Staunings Ø og dens bagvedliggende lagune bidrager til kommunens natur- og landskabsmæssige værdier.

Udbygningen mod Køge Bugt af bebyggelse i løbet af 1900-tallet er sket uden hensyn til tidligere tiders ekstreme stormfloder, hvor specielt stormfloden i november 1872 med vandstande på over 2,5 m over dagligt vande skiller sig ud. Dette betyder, at mange ejendomme er i fare for at blive oversvømmet, og kommunen har derfor udarbejdet en risikostyringsplan til at håndtere fremtidige oversvømmelser fra Køge Bugt og fra opstuvet vand i åerne. Normalt er energiforhold og vandstandsvariationer dog moderate, og med kystens placering i den centrale del af Køge Bugt er der en sedimentmæssig balance.

Hele kommunens kyststrækning er præget af lave, sandede klitlandskaber og sandstrande. Det flade kystprofil er sandet med en bred ydre revle. Da der ikke sker nævneværdig erosion langs kysten, og bebyggelsen ligger tilbagetrukket, findes der ingen kystbeskyttelseskonstruktioner. Opskyllede bræmmer af brunalger kan give lugtgener langs kysten om sommeren.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster