I Solrød Kommune er der 130 ha med enge, moser og søer, hvilket svarer til 3,5 % af kommunens areal. De største områder består af Engstrup og Karlstrup Moser, Gammel Havdrup Mose, Jersie Mose samt Karlstrup Kalkgrav. Kommunen har ca. 40 km offentlige vandløb, der leder vand og næringsstoffer fra naturområder, dyrkede marker og byer ud i Køge Bugt. Fra 1843 til 1975 blev der brudt kalk i Karlstrup Kalkgrav, men i dag er området et rekreativt naturområde med stejle kalkskrænter rundt om en 6 ha stor og 14 m dyb sø med klart, blåt vand.

Gammel Havdrup Mose er en del af Ramsødalen, der er en tunneldal fra Køge Bugt i sydøst til Roskilde Fjord i nordvest. Den varierede mose har åbne vandflader med hvid nøkkerose og gul åkande, omkranset af randzoner med rørsump og rigkær med pilekrat. Her er også ynglefugle som rørdrum, rørhøg, vandrikse, sivsanger og rødrygget tornskade. I Gammel Havdrup Mose overvintrer larven af storplettet perlemorsommerfugl på violer og stedmoderblomst. Mosen ligger i et landbrugsområde, og mosens rigkær er sårbare over for tilgroning fra kvælstofelskende planter.

Møllebæksystemet udspringer i mosen og løber som grænsevandløb til Greve Kommune gennem Karlslunde og Karlstrup Moser. Der er stiadgang til mosen fra Hastrupvej, hvor der er en lille parkeringsplads. Der er opsat et fugletårn i mosen.

Jersie Mose udgør en grøn kystkile og er et naturområde langs Skensved Å, der danner grænse mellem Køge og Solrød Kommuner. Skensved Å rummer muligheder for at blive et godt gyde- og opvækstområde for ørreder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande