Havdrup Mose er bl.a. udpeget til fuglebeskyttelsesområde på grund af sine ynglende rørhøge. Den langvingede og langhalede rovfugl ses ofte flyve lavt over marker, enge og rørskove, hvor den jager efter føde, fortrinsvis småpattedyr. Den har sin rede i rørskovens tætte bevoksning. De 3‑8 æg lægges i april-maj, og hen i juli forlader ungerne reden. Vinteren tilbringer rørhøgen i Middelhavsområdet og Afrika.
.
Som andre kalkgrave er også Karlstrup Kalkgrav hjemsted for vilde orkidéer som sumphullæbe, majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Her ses sidstnævnte, som er en robust plante, der bliver fra 25 til 50 cm høj og blomstrer i juni og juli. Den bestøves af insekter på jagt efter nektar, men insekterne bliver alle bedraget, da kødfarvet gøgeurt som flere andre orkidéer ikke udskiller nektar.
.
Adgangen til kommunens lange kyst med klitter, sandstrand og gode bademuligheder er bl.a. sikret gennem Solrød Strandpark, en grøn kile, som blev fredet allerede i 1932.
.

Da byer og infrastruktur udgør ca. 30 % af kommunens areal, og da skove og træbevoksninger kun udgør omkring 5 %, er natur- og landskabsforvaltningen i Solrød Kommune især knyttet til det åbne land. Et af kommunens initiativer består i at øge biodiversiteten på de kommunale arealer ved at omlægge nogle af dem til vilde naturområder. Kommunen uddanner også borgere til naturambassadører og tilskynder skoler og daginstitutioner til at lave konkrete handleplaner for at få mere biodiversitet på deres arealer.

Som en af de første kommuner udarbejdede Solrød Kommune i 2014 en detaljeret naturkvalitetsplan for at fremme unikke naturområder og sjældne, vilde arter. I 2020 blev denne plan revideret med konkrete indsatser og inspiration for borgere og virksomheder. Kommunens mål er at omdanne yderligere 3 % af kommunens samlede areal til vild natur. Det skal bl.a. ske ved hjælp af et ådalsprojekt, hvor lokale landmænd og lodsejere bytter ca. 120 hektar af deres jord langs med Solrød Bæk ud med landbrugsjord et andet sted. Ud over kommunen og lodsejere er Naturstyrelsen og flere forsyningsvirksomheder med i dette projekt, som vil løfte biodiversiteten, beskytte drikkevandet og mindske CO2-udledningen.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Solrød Kommune er 194 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 281 ha, svarende til ca. 7 % af kommunens areal. Derudover er der flere fredninger, og inden for kommunen udgør det fredede areal godt 204 ha. Den største er fredningen af Karlslunde og Karlstrup Moser, som er på 139 ha. Kommunens ældste naturfredning er Trylleskoven, som blev fredet i 1928, bl.a. for at sikre offentlig adgang og ret til badning. De resterende naturfredninger ligger i Gammel Havdrup Mose, ved Solrød Strandpark og Staunings Ø.

I kommunen er der udpeget to Natura 2000-områder. Gammel Havdrup Mose er udpeget til fuglebeskyttelsesområde pga. forekomst af rørhøg og sortterne. Ølsemagle Strand og Staunings Ø er udpeget til habitatområde på grund af forekomst af en række naturtyper såsom hede, overdrev, strandeng og lagune.

Nogle hanner af spidssnudet frø får en speciel blålig farve i yngletiden. Foran frøen kan man se en klump af æg.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Solrød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning