Geologisk tidslinje over Solrød Kommune.

.
Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Solrød Kommune. Store dele af kommunen er dækket af en jævn bundmoræneflade, der blev dannet inde under isen i slutningen af sidste istid. Mod nord ligger en tunneldal, der også blev dannet inde under isen og i dag gennemstrømmes af Møllebæk. Langs kysten ligger marine aflejringer og flyvesand fra efter istiden.
.
Mellem Firemileskoven og Møllebæk på grænsen til Greve Kommune ligger et småkuperet landskab, som blev dannet under sidste istid. Gennem området løber et dalstrøg kaldet Ellesmade, der blev dannet af smeltevandsstrømme fra isen. Dalen var tidligere dybere, men er siden istiden fyldt op med tørv. Under 2. Verdenskrig blev tørven gravet op og udnyttet til brændsel, og den lille sø øst for motorvejen er et levn fra udgravningen.
.

Landskabet i Solrød Kommune er grundlæggende skabt af isen mod slutningen af sidste istid, Weichsel. Det udgør en del af den sammenhængende, frugtbare moræneslette, kaldet Heden, som kendetegner trekantområdet mellem Taastrup, Roskilde og Køge. Fra strandvoldskysten ved Køge Bugt hæver morænelandet sig mod vest og kulminerer vest for Gammel Havdrup i kommunens højeste punkt på 41 m.o.h. Den jævne moræneflade fures af Solrød Bæks beskedne dal og Skensved Ådal på grænsen til Køge Kommune.

Overalt i kommunen hviler istidslagene på kalksten fra Danien, der blev aflejret i et hav for 66‑62 mio. år siden. Kalkoverfladen har isens slid formet som en jævn bakke, der kulminerer godt 40 m.o.h. ved Tune i Greve Kommune. Kalken blev tidligere brudt i Karlstrup Kalkgrav, der i dag er omdannet til et rekreativt område omkring søen i det gamle kalkbrud.

Landskabets dannelse

I Solrød Kommune fik landskabet sin endelige form under Bælthavisens fremstød, hvor isen for 18.000 år siden gled frem gennem Østersølavningen og Køge Bugt. Langt det meste af det materiale, som isen slæbte med, blev aflejret inde under isen som et tæppe af kompakt moræneler.

I modsætning til afsmeltningsforløbet i det centrale Nordsjælland, hvor store ismasser sygnede hen som stilleliggende dødis, smeltede isen i hele trekantområdet mellem København, Roskilde og Køge gradvis tilbage. Det landskab, der kom til syne, da isen slap sit tag i denne egn, var formet inde under isen som et såkaldt bundmorænelandskab, der i dag udgør den jævne slette af moræneler, som isen har efterladt omkring Solrød, Karlstrup, Jersie, Gammel Havdrup og Havdrup.

Inde under isen har en smeltevandsflod på sin vej mod vest gravet i isens underlag og dannet en tunneldal, der i dag udgør den snævre ådal med Møllebæk på grænsen til Greve Kommune. Tunneldalen kan med få afbrydelser følges videre mod nordvest til Lejre.

I de første årtusinder efter istiden var Danmark landfast med Skåne og England. Men i løbet af Atlantisk tid skyllede Littorinahavet (Stenalderhavet) hen over de lavereliggende dele af landskabet og skabte bl.a. Køge Bugt, og den lavning, der i dag rummer Jersie Mose og Gammelmose, blev en vig. Siden Atlantisk tid har landet hævet sig ca. 2,5 m over nuværende havniveau, så istidslandskabet i dag kantes af marint forland.

I takt med landhævningen har havets bølger flere steder opbygget strandvolde af sand og grus; fx er Gammel Køge Landevej ved Jersie Strand anlagt på en af de største strandvolde. Inden for den nuværende kyst kan Littorinahavets kystlinje ses som en lav klint. Uden for kystlinjen har havet gennem tiden skabt en række undersøiske sandrygge. Barriereøen Staunings Ø begyndte som en undersøisk sandryg, der med tiden har udviklet sig til en halvø med klitter og en bagvedliggende lagunesø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber