Loer og pander gennembryder Monnets strandenge og vidner om, at det flade landskab jævnligt oversvømmes af havet. I århundreder blev de saltpåvirkede enge udnyttet til fælles græsning af gårdene i Vårø Bylaug, og selv i dag har Monnet en vis driftsmæssig betydning som kvæggræsningsareal. Neden for Vårø Knude, som i sydvest hæver sig op over det flade landskab, ligger Brændevinsstenene, der formentlig blev benyttet som landgangsbro, når der skulle smugles brændevin fra Vårø til Ærø.
.

Monnet ligger på det sydligste Tåsinge og er Fyns største strandengsareal. Det ca. 126 ha store område består af to halvøer, hvoraf Langodde strækker sig mod sydøst, mens den 8 m høje Vårø Knude vender mod sydvest. I dag ejes Monnet af Vårø Bylaug, som i samarbejde med Svendborg Kommune bl.a. plejer strandengene med kvæggræsning.

Med undtagelse af overdrevene på toppen af Vårø Knude og den højeste, centrale del af området dækker strandengene stort set hele Monnet. Her finder man et rigt planteliv med typiske strandengsplanter som harril, alm. salturt, strandasters, tætblomstret hindebæger, soløjealant og strandengelskgræs.

Ellers er Monnet især kendt for sit rige fugleliv, og gennem tiden er der iagttaget ca. 180 forskellige fuglearter i området. Siden 1990’erne har der dog været en betydelig tilbagegang i antallet af ynglefugle. Stormmåge, alm. ryle, klyde, vibe og gul vipstjert er helt forsvundet, mens arter som strandskade, havterne og stor præstekrave kun optræder med få ynglepar.

En af årsagerne er formentlig tilgroning pga. for lavt græsningstryk, men også en voldsom stigning i Tåsinges rævebestand kan have spillet en væsentlig rolle. Til gengæld er Monnet stadig en vigtig rasteplads for trækkende vand- og vadefugle som pibeand, hjejle, storspove og alm. ryle. Om vinteren er også fjeldvåge, vandrefalk og blå kærhøg et hyppigt syn over engene.

Monnet blev fredet i 1983, hvilket bl.a. betyder, at der er adgangsforbud i fuglenes yngletid. Desuden er hele området udpeget som habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområde, mens den nordøstlige del af Monnet indgår i vildtreservatet Sydfynske Øhav.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster