Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2021 og i fremskrivningen til 2045 for Roskilde Kommune og hele landet.
.
Befolkningsudviklingen 1971‑2021 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Roskilde Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Fra Trekroner Allé ses punkthusbebyggelsen Ahornlunden 11-15, der er opført i grå tegl i Trekroner i årende 2007-14. Bebyggelsen består af 72 boliger og er opført af Trekroner Center A/S, som var investor bag flere af bydelens boligområder.
.

Befolkningstilvæksten i Roskilde Kommune ventes at fortsætte frem mod 2045. Interessen i at flytte til kommunen afspejles i boligpriser, der er væsentligt over niveauet på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Siden 1970 har der været en kraftig befolkningsvækst i det område, der udgør den nuværende Roskilde Kommune. Fra omkring midten af 1980’erne var væksten i kommunen stærkere end i både regionen og landet som helhed. Kommunen havde d. 1. januar 2021 88.889 indbyggere, og i fremskrivningen fra 2020 forventes en fortsat stigning til 95.685 indbyggere i 2045.

Set over de seneste ti år (2011‑20) har der været en nettotilflytning til kommunen (forskellen mellem til- og fraflyttede) på gennemsnitligt 353 om året. Samtidig har der været en gennemsnitlig årlig nettoindvandring på 290 personer, hvilket omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere. I samme periode har der været et fødselsunderskud (flere døde end fødte) på i gennemsnit 18 om året. Tilsammen har disse tre bevægelser givet en årlig befolkningsvækst på 625.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den lå i 2020 på 1.809, hvilket er højere end i både regionen (1.757) og landet (1.675) som helhed. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 29,3 år, hvilket var 0,6 år højere end i regionen. Førstegangsfædrene var ca. to år ældre.

Kommunens befolkning bliver ældre, og i 2020 var ca. 20 % over 65 år. Det er på linje med landet som helhed, men frem mod 2045 forventes andelen af ældre at stige en anelse mere (til 26 %) end på landsplan (til 25 %). Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover målt i forhold til de 15‑64-årige) vil ifølge fremskrivningen vokse fra 31 % i 2020 til 46 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Den centrale del af byen Roskilde består hovedsagelig af ældre bygninger, der næsten alle er mindst 100 år gamle, og især rummer denne del af byen boliger fra sidste halvdel af 1800-tallet og lige omkring år 1900. Boliger opført før 1920 udgør (2020) imidlertid kun 10 % af kommunens samlede boligmasse.

Boliger opført i anden halvdel af 1900-tallet udgør 64 %, og særlig mange stammer fra 1960’erne. Boligerne udgøres af en blanding af parcelhuse (40 %), etageboliger (36 %) og række-/kædehuse (17 %). Herudover ses Roskildes status som uddannelsesby ved, at kommunen også rummer 6 % kollegieboliger.

Knap 60 % af boligerne i kommunen er private ejerboliger, og lidt over 20 % er almene boliger, hvilket er tæt på den samlede danske fordeling af ejerformer. Ejendomspriserne er høje; mens den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel-/rækkehuse i 2020 var 14.600 kr. på landsplan og 12.700 kr. i Region Sjælland, var den 23.100 kr. i Roskilde Kommune.

Indvandring

I 1980 var 2,7 % af befolkningen i Roskilde Kommune indvandrere eller efterkommere, hvilket var højere end i regionen (1,9 %), men lidt lavere end i hele landet (3,0 %). I 2021 udgjorde indvandrere og efterkommere 10,5 %, næsten som i regionen (10,1 %) og lavere end i hele landet (14,0 %). Af de 7.016 indvandrere var 61 % fra ikke-vestlige lande. Blandt de 4.258 indvandrere fra ikke-vestlige lande var flest fra Tyrkiet (19 %), Syrien (13 %), Afghanistan (9 %) og Irak 8 %. Af de 2.758 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU- lande) var de største grupper fra Polen (15 %), Tyskland (11 %) og 7 % fra hvert af landene Rumænien, Storbritannien og Bulgarien. Hertil kom 6 % fra Norge.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Roskilde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger