BEC Financial Technologies er en kundeejet virksomhed, der håndterer over 2 mio. bankkunder. Virksomheden, der blev grundlagt i 1964, har hovedkontor på Havsteensvej i Roskilde.
.
Et privat jetfly holder på banen foran ankomst- og afgangshallen ved Københavns Lufthavn, Roskilde, der mod syd grænser op mod Snoldelev. Til højre ses kontroltårnet, der ligesom terminalbygningerne er tegnet af Knud Peter Harboe.
.

RO’s Torv i Roskilde, opført i 2003 og udbygget 2006‑09, tiltrækker handlende fra hele oplandet. På de ca. 47.000 m2 var der i 2021 ca. 60 butikker samt en halv snes spisesteder og en biograf.

.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Roskilde Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Roskilde Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Roskilde Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Roskilde Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Ved tappemaskinen på Stryhnsfabrikken i Himmelev fyldes leverpostej i bakker, inden de bages, nedkøles, pakkes og transporteres ud til forbrugerne i de danske supermarkeder. Stryhns Gruppen producerer hvert år 25 mio. bakker leverpostej.
.
Roskildes tre karakteristiske bygningsprofiler set fra vest. Den slanke 120 m høje skorsten, opført for det daværende amtslige forbrændingsanlæg KARA, blev i 1989 bemalet i blå nuancer af ingeniør og billedhugger Bjørn Rødding. ARGO, tegnet af hollandske Erick van Egeraat med KARA/Noveren som bygherre, er et forbrændingsanlæg, der årligt leverer varme til ca. 65.000 husstande. Yderst til højre rejser Roskilde Domkirke sig med sine tre tårne. Opførelsen af det ca. 86 m lange treskibede bygningsværk, hvor mange dronninger og konger nu er begravet, blev påbegyndt i ca. år 1200.
.

Med Roskilde Universitet og Sjællands Universitetshospital, Roskilde, som de to største arbejdspladser udgør den offentlige sektor samlet 40 % af beskæftigelsen i Roskilde Kommune mod 32 % på landsplan (2019). Ud over de mange virksomheder i selve Roskilde ligger de største erhvervsområder i byens østlige udkant langs motorvejen (rute 21) mod København samt mod nord omkring Jyllinge og mod syd i Gadstrup og Viby.

I den private sektor er det handel og service, der dominerer med detailhandelen og et par store it-virksomheder inden for it-service. Roskilde huser også det globale hovedsæde for den store andelsejede frøvirksomhed DLF Seeds A/S. Der er en omfattende pendling, som især går til og fra Københavns Kommune.

Ligesom de fleste andre kommuner mistede Roskilde en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Frem til 2014 faldt beskæftigelsen med ca. 2.900 beskæftigede, svarende til ca. 7 %. Værst gik det ud over industrien, der endnu i november 2019 ikke havde genvundet det tabte. Det havde andre brancher til gengæld, og den samlede beskæftigelse var i november 2019 således på samme niveau som før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 40.770 (16‑64-årige), der arbejdede på 4.644 arbejdssteder i Roskilde Kommune. I forhold til regionen som helhed er der relativt flere ansatte i den offentlige sektor, inden for handel samt inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 0,8 % af beskæftigelsen spiller de primære erhverv kun en lille rolle for beskæftigelsen. På de ca. 11.000 ha landbrugsland er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg, hvede og raps. Der er en mindre svineproduktion.

Den store danske frøvirksomhed DLF Seeds A/S har globalt hovedsæde i Roskilde og ejes af de danske frøavlere gennem DLF AmbA. DLF forædler og producerer frø, der afsættes verden over. I 2019/20 omsatte DLF Seeds for 7,4 mia. og havde ca. 2.000 ansatte fordelt på over 20 lande. Kløver- og græsfrø står for den største del af omsætningen og bruges bl.a. i landbrug og til græsplæner verden over. DLF er både en landbrugs- og handelsvirksomhed.

Industrien

Industrien udgør en andel på 5,3 % af beskæftigelsen, hvilket er noget under regionen som helhed. Langt de fleste industrivirksomheder er mindre, og de er spredt over mange brancher med fødevareindustrien som den største. Nunc er en del af den amerikanske virksomhed Thermo Fisher Scientific. De sælger højteknologiske engangsprodukter til hospitaler og medicinalvirksomheder i hele verden og beskæftiger i Roskilde Kommune ca. 370 medarbejdere.

Den globale ingrediens- og enzymvirksomhed Chr. Hansen med hovedsæde i Rudersdal Kommune producerer i Roskilde Kommune probiotiske kulturer, der kan spises som kosttilskud. Virksomheden har afdelinger i 32 lande og beskæftigede i 2020 omkring 3.600 medarbejdere, heraf ca. 1.400 i Danmark og omkring 130 på fabrikken i Roskilde.

Stryhns Gruppen A/S har en produktion af leverpostej, der foregår i Himmelev. Til koncernen hører også Graasten Salater, K-Salat, Langelænder Pølser og Jensens Køkken. Stryhns Gruppen er i dag ejet af den norske Agra-koncern, der i Danmark beskæftiger omkring 400 medarbejdere (2020), heraf ca. 50 i Himmelev.

Betonelementfabrikken Viby S. er en afdeling af virksomheden CRH Concrete A/S, der har ti fabrikker rundtom i Danmark og beskæftiger i alt ca. 1.300 medarbejdere, heraf ca. 150 i Viby. Sonion A/S med ca. 30 medarbejdere og hovedsæde i Roskilde udvikler komponenter til høreapparatindustrien og omsatte i 2019/20 for 1,5 mia. kr. Selskabet ejes af Novo Holdings A/S.

Power Stow A/S i Gadstrup udvikler og fremstiller transportbånd til brug i lufthavnes håndtering af bagage. Firmaet har omkring 100 ansatte (2019) og flere udenlandske afdelinger. RIAS A/S i Roskilde leverer plasthalvfabrikata til andre industrier og har ca. 100 ansatte (2020). Det ejes af den tyske koncern thysssenkrupp.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Transport, forsyning og bygge og anlæg tegner sig for 10,1 % af beskæftigelsen, hvilket er noget mindre end i regionen som helhed. Med 7,3 % udgør bygge og anlæg den største andel, og branchen består med en enkelt undtagelse af mange mindre virksomheder, hvoraf flere er håndværksvirksomheder. Den største er byggeentreprenøren ELINDCO A/S i Jyllinge, der har stået for mange byggerier, især i hovedstadsområdet og i Roskilde. Virksomheden beskæftiger ca. 140 medarbejdere.

Transportbranchen er ganske lille og udgør kun 2,1 % af beskæftigelsen, hvilket er en hel del under andelen for regionen som helhed. De tre største virksomheder er afdelinger af hhv. Banedanmark, DSV og PostNord Danmark. Til transportbranchen hører også Københavns Lufthavn, Roskilde. Det er en mindre lufthavn, der hovedsagelig betjener skoleflyvning, privat flyvning, militær, ad hoc charter og VIP-flyvning. Lufthavnen har ca. 70‑80.000 operationer årligt og beskæftiger ca. 40 medarbejdere.

Forsyningsvirksomheder, som omfatter energi, vand og renovation, tegner sig for 0,7 % af beskæftigelsen. Forsyningsvirksomheden Fors A/S ejes af Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner og har samlet ca. 180 medarbejdere. Det norskejede Urbaser A/S har hovedsæde i Gadstrup og er med 460 ansatte i Danmark (2020) en af landets største aktører inden for affaldshåndtering. Den foregår typisk på kontrakt med kommuner landet over.

Handel, service og oplevelseserhverv

Denne sektor udgør med 30,4 % af beskæftigelsen en lidt større andel end i regionen som helhed. Størst er handelsbrancherne med 16,5 %, hvoraf detailhandelen udgør den vægtigste del. Den største engrosvirksomhed er et datterselskab af den globale franske koncern Lyreco. Virksomheden er leverandør til andre virksomheder af kontorartikler, møbler, it-udstyr, printløsninger, sikkerhedsudstyr, hygiejne og catering. Hovedsædet for koncernens skandinaviske aktiviteter ligger i Roskilde, og her beskæftiges ca. 300 medarbejdere (2019). Oplevelseserhverv som restauranter, hoteller, forlystelser, fritid og kultur tegner sig for 6,2 %, mens service omfatter 7,7 % af beskæftigelsen. De største virksomheder inden for service er Vikar-Compagniet ApS og PlejeVikar ApS.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig med 13,4 % af beskæftigelsen for en langt større andel end i regionens andre kommuner. Især to virksomheder, BEC Financial Technologies (tidligere kendt som Bankernes EDB Central) og JN Data, trækker tallene op.

BEC laver it-løsninger for banker, der samtidig er ejere af BEC. Virksomheden har hovedsæde og en afdeling i Roskilde samt afdelinger i Herning og Warszawa i Polen. I alt beskæftigede BEC i 2020 ca. 1.100 medarbejdere, heraf ca. 930 i Roskilde, og dermed er det den største private arbejdsplads i kommunen.

JN Data, en søstervirksomhed til BEC, ejes af bl.a. BEC, Jyske Bank og Nykredit. JN Data leverer it-infrastruktur til ejerne. Hovedkvarteret ligger i Silkeborg. I alt beskæftiger virksomheden ca. 700 medarbejdere, heraf ca. 300 i Roskilde.

En tredje større virksomhed inden for forretningsservice er Boligselskabet Sjælland, der servicerer 12.500 almennyttige boliger på det meste af Sjælland. Selskabet, der er resultatet af en fusion af en række sjællandske boligselskaber (2007), er i dag landets fjerdestørste boligselskab og beskæftiger ca. 250 medarbejdere.

Med de to største forskningsinstitutioner i kommunen – DTU Risø og en forskningsafdeling under Aarhus Universitets Institut for Miljøvidenskab – spiller forskningen også en langt større rolle for beskæftigelsen i Roskilde end i regionens øvrige kommuner. Flere forskerjobs, bl.a. på RUC, tælles ikke med, da virksomheder og institutioner medregnes efter deres hovedaktivitet.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor udgør 39,9 % af beskæftigelsen, hvilket er noget over andelen for regionen som helhed. Det hænger sammen med to af kommunens største arbejdspladser, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, med ca. 2.300 ansatte og Roskilde Universitet (RUC) med ca. 950 ansatte. Hertil kommer en række andre større sundheds- og uddannelsesinstitutioner, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Psykiatrien Roskilde og professionshøjskolen Absalons Campus Roskilde, erhvervsakademiet Zealand og Roskilde Tekniske Skole. Endelig rummer Roskilde flere statslige arbejdspladser, bl.a. politiets hovedstation for Midt og Vestsjælland, Vurderingsstyrelsen og Retten i Roskilde.

Det store antal arbejdspladser inden for sundhed og undervisning afspejles også i fordelingen af de offentligt ansatte; i de fleste kommuner er socialsektoren størst, men i Roskilde Kommune er det undervisningssektoren med 12,1 % fulgt af socialsektoren og sundhedssektoren med hhv. 11,7 % og 11,2 %.

Pendling

Der er en omfattende pendling ud og ind af Roskilde Kommune. I november 2019 pendlede 26.708 dagligt til arbejde i andre kommuner, svarende til 62,8 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Af disse pendlede flest til kommunerne København (6.546) og Høje-Taastrup (2.461). Omvendt pendlede 25.115 fra andre kommuner til Roskilde Kommune, svarende til 61,6 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser. Flest pendlede fra kommunerne København (3.604) og Lejre (2.555).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,9 % af befolkningen i Roskilde Kommune var i 2019 i arbejdsstyrken. Det er lidt mere end andelen for regionen og for hele landet. De øvrige 47,1 % af befolkningen er modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 80,2 %, hvilket er pænt over niveauet for hele landet og regionen. Ledigheden er 2,9 % (2019) og dermed lavere end både regionsgennemsnittet på 3,5 % og landsgennemsnittet på 3,7 %.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 377.000 kr. (2019) ligger borgerne i Roskilde Kommune noget over landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 2.732.000 kr., hvilket også er en del over landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 28,3 (2019), hvilket er tæt på landsgennemsnittet (29,8). BNP pr. indbygger er noget lavere i Roskilde Kommune end på landsplan. Det skyldes delvis den offentlige sektors store andel.

Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper, hvor Roskilde Kommune, sammen med fire andre kommuner i den nordøstlige del af regionen, hører til den socioøkonomisk bedst stillede del.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Roskilde Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked