Et fællesskab bestående af frivillige, patienter og ansatte bidrager til at drive Sct. Hans Have, et projekt, der ud over at have en terapeutisk effekt på patienterne også tilfører nyt liv til de grønne rekreative arealer omkring Psykiatrisk Center Sct. Hans. I haven er der også en café, der har åbent for offentligheden.
.
De studerende på fysioterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon deltog i 2019 i en workshopdag i anatomi.
.
Antal skoler og elever i Roskilde Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Roskilde Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Roskilde Kommune og hele landet i 2020. Tallene er opgjort for september i det pågældende år.
.

Roskilde er en betydelig uddannelsesby. Sygehuset i Roskilde er i begyndelsen af 2020’erne et stort specialsygehus under Universitetshospital Sjælland, men flere afdelinger ventes de kommende år flyttet til det nye sygehus i Køge. I den østlige del af Roskilde ligger to store psykiatricentre under hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Roskilde Kommune ligger næsten på landsgennemsnittet. En anelse færre af de 30‑34-årige har alene grundskolen som den højeste uddannelse, mens andelen med en erhvervsuddannelse kun er et enkelt procentpoint højere. Andelen med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser ligger lige over eller lige under niveauet på landsplan. Opgjort i 2020 er de 30‑34-årige kvinder bedre uddannede end mændene.

Grundskoleuddannelse

Det område, der nu udgør Roskilde Kommune, har i årtier haft et stigende antal grundskoleelever. Samtidig har det været en politisk prioritet at bevare de mange lokale skoler.

Først i 2018 blev der behov for at justere på skolestrukturen, bl.a. af økonomiske årsager. Det blev vedtaget, at kommunens klart mindste skole, Vor Frue Skole i Kamstrup lige syd for Roskilde, skulle gå fra at have op til 6. klasse til kun at have op til 3. klasse, og desuden skulle skolen have samlæste klassetrin, 0. sammen med 1. klasse og 2. sammen med 3. klasse. Baunehøjskolen og Jyllinge Skole i Jyllinge blev lagt sammen til Nordskolen, og samtidig blev Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen i Viby lagt sammen til Viby Skole. Alle steder skete det med skoleafdelinger på alle de gamle matrikler. Kommunens største folkeskole er Trekronerskolen med ca. 900 elever i 2020.

Kommunen har to specialskoler fordelt på tre afdelinger: Fjordskolen med afdelingen Hedevang i Gundsømagle for elever med autismespektrumforstyrrelser og ADHD og afdelingen Lysholm i Roskilde for elever med betydelige indlæringsvanskeligheder samt Nordgårdsskolen i Svogerslev for elever med psykosociale udfordringer.

I 2018 blev det også besluttet at samle kommunens 10.-klasser i et TiendeklasseCenter Roskilde (TCR). I samarbejde med Roskilde Tekniske Skole (RTS) og Zealand Business College (ZBC) kan eleverne begynde på erhvervsskolen (EUD10) inden for Håndværk og Teknologi. Desuden er der syv temalinjer, hvor eleverne kan arbejde mod at komme videre i uddannelsessystemet.

Der har været frie grundskoler i kommunen siden oprettelsen af den katolske skole Sankt Josefs i 1904. Skolen var i 2020 klart den største friskole med omkring 1.000 elever. Roskilde private Realskole har rødder tilbage til 1874, hvor den blev grundlagt som forberedelsesskole til Katedralskolen. Den var i 2020 kommunens næststørste friskole med ca. 350 elever fordelt på 0.-10. klassetrin.

Roskilde Private Skole er oprettet i 1948 og blev i 1968 overtaget af Syvende Dags Adventistkirken. Viby Friskole blev oprettet på et grundtvig- koldsk grundlag i 1953. I 1964 kom Roskilde Lille Skole til i Tågerup, og i 1998 åbnede Kristofferskolen, der er en Rudolf Steiner-skole. Freds Skolen baseret på muslimsk og arabisk kultur og sprog blev oprettet i 2003. Kommunens nyeste frie grundskole, Vor Frue Friskole, åbnede med skolestart i 2020. Andelen af elever i de otte frie grundskoler var i 2020 oppe på 21 %, hvilket er over landsgennemsnittet.

Efterskolen Lindenborg for elever på 9. og 10. klassetrin har særligt vægt på musik og idræt. Den Lille Efterskole i Boserup er en del af skolerne i Boserup, som også omfatter Roskilde Friskole. Skolerne i Boserup er for elever, som har brug for et anderledes skoletilbud, og de har til huse i de to store bygninger, som udgjorde det tidligere Tuberkulosesanatorium opført af Københavns Kommune i 1901.

Ungdomsuddannelserne

Roskilde Katedralskole, Roskilde Gymnasium og Himmelev Gymnasium er kommunens tre almene gymnasier. Katedralskolen er et af landets ældste gymnasier med en historie, der går tilbage til Roskilde Domkirke. Skolen, som både Absalon og Saxo var tilknyttet, var fysisk placeret ved domkirken, men måtte i 1969 pga. pladsmangel flytte til området Hyrdehøj. I 2020 havde skolen knap 1.500 elever og 21 forskellige studieretninger.

Roskilde Gymnasium (tidligere Roskilde Amtsgymnasium) blev i 1969 oprettet i Katedralskolens gamle bygninger nær Domkirken, og i 2020 havde skolen omkring 1.000 elever på hhv. STX og HF. Nordfløjen af den gamle rektorbolig er fra 1700-tallet, og i 2012 blev en såkaldt sciencebygning med en elliptisk grundplan tilføjet. Himmelev Gymnasium blev oprettet i 1978 og flyttede to år senere ind i nybyggede lokaler på Herregårdsvej. I 2020 havde gymnasiet ca. 700 elever.

Roskilde Tekniske Skole (RTS) er en af Danmarks ældste tekniske skoler, oprettet i 1840 som Roskilde Tegneskole. I 1991 blev også Vilvorde Havebrugsskole en del af RTS med forskellige jordbrugstekniske uddannelser. I 2020 rummede skolen både en erhvervsskoledel (EUD), en EUX-del og den gymnasiale HTX-del, og den findes foruden på forskellige adresser i Roskilde Kommune også flere andre steder på Sjælland. Roskilde Handelsskole er både en erhvervsskole (EUD og EUX) og et handelsgymnasium, hvor man kan tage en HHX. Erhvervsskoleafdelingen havde i 2020 knap 800 elever, mens gymnasiedelen havde ca. 1.100 elever.

Videregående uddannelser

Roskilde Kommune rummer både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Sjællands Erhvervsakademi (Zealand) tilbyder i Roskilde forskellige akademi- og professionsbacheloruddannelser, bl.a. som procesteknolog, laborant, datamatiker, webudvikler, markedsføringsøkonom, urban landskabsingeniør samt retninger inden for international handel og markedsføring. Skolen har omkring 3.500 studerende på afdelinger i Roskilde og fem andre sjællandske byer.

Professionshøjskolen Absalon hed indtil 2007 University College Sjælland. Skolen har foruden i Roskilde adresser i seks andre sjællandske byer og har samlet ca. 9.000 studerende. Absalon udbyder også nogle af sine uddannelser som en blanding af e-læring og undervisning med fysisk fremmøde. Desuden har skolen omkring 3.500 studerende på en række efter- og videreuddannelser. Absalons Campus Roskilde ligger i Trekroner som nabo til Roskilde Universitet. Campus rummer uddannelser som fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og lærer samt en ny uddannelse i Leisure Management.

I 1972 blev Roskilde universitetsby; Universitetet blev i 1970 oprettet ved lov for at aflaste Københavns Universitet, og fra 1972 var der undervisning i nye bygninger øst for Roskilde.

Sundhed

Et nyfødt barn i Roskilde Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,2 år. Det er lidt over landsgennemsnittet og næsten et år mere end gennemsnittet for Region Sjælland. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, på størrelse med andelen i regionen og i landet som helhed. Både fysisk aktivitet og kostvaner er lidt bedre i Roskilde Kommune end i regionen og på landsplan.

I 2019 var der 6,8 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Roskilde Kommune. Det var lidt mindre end for regionen og landet som helhed. De kommunale sundhedstilbud om bl.a. genoptræning, forebyggelse mv. udbydes gennem Sundhedscentret på Rådhusbuen i Roskilde og på tre andre centre: Sundheds- og Omsorgscenter Nord (Jyllinge), Midt (Roskilde) og Syd (Viby). Hertil kommer træningsafsnit på tre af kommunens plejecentre.

I Roskilde Kommune var antallet af patienter pr. 1.000 borgere, der i 2018 havde været indlagt på et somatisk sygehus, lidt mindre end antallet i regionen og på niveau med landet som helhed. I 2018 var der således i kommunen 117 indlagte patienter pr. 1.000 borgere mod tilsvarende 135 i Region Sjælland og 118 på landsplan.

Socialområdet og forsørgelse

Roskilde Kommune har færre sociale problemer end gennemsnittet af landets kommuner. Det socialt betingede udgiftsbehov i kommunen var således 20 % lavere end landsgennemsnittet i 2020. I 2018 var der 8,7 dagplejepladser og 58,5 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For den yngste aldersgruppe var antallet af dagplejepladser noget mindre og antallet af pladser i daginstitutioner noget større end landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde 7,4 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er noget færre end på landsplan (10,1). I 2019 modtog 10,4 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt mindre end i regionen (10,6 %) og landet som helhed (11,1 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (16,0 %). Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2020 var denne andel 2,7 % mod 3,4 % på landsplan.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Roskilde Kommune er på niveau med regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 14,2 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Sjælland var det tilsvarende 13,8 og på landsplan 15,8 personer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Roskilde Kommune

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg