Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Roskilde Kommune.

.
Der fremstilles roulader på kagefabrikken Coronet Cake Company ApS i Truelstrup ved Viby i 1985. Eksport af især roulader til Sovjetunionen og senere Rusland var af stor betydning for virksomheden, og i 1990’erne blev der i højsæsonen produceret mere end 300.000 roulader om dagen.
.

Området fik forskningsinstitutioner og universitet. Infrastrukturen blev udbygget i perioden, og nye villaveje bandt de nye parcelhusområder sammen. Der opstod nye bydele, og industrier flyttede til nye erhvervsområder.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 blev områdets ti kommuner altovervejende fordelt på tre: Gundsø, Roskilde og Ramsø. Området lå i hele perioden i Roskilde Amt. I begyndelsen af 1970’erne skete mindre udvekslinger af områder, bl.a. en gensidig udveksling mellem Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner, der dannede den nuværende kommunegrænse mellem de to kommuner. Der skete ikke yderligere ændringer af kommunegrænserne før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 var befolkningstallet i Roskilde Kommunes nuværende område 62.078. I kommunen som helhed var der en jævn stigning gennem perioden, således at indbyggertallet i 2007 var nået op på 81.017. Selve Roskilde oplevede et fald i befolkningstallet fra 44.248 i 1970 til 39.606 i 1986, hvorefter det atter begyndte at stige, indtil det nåede 46.071 i 2007.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Flyvestation Skalstrup med missilforsvar blev indviet i 1971 og nedlagt i 2005. I 1973 åbnede Københavns LufthavnRoskilde ved Tune, der benyttes af privatfly og flyveskoler og til taxiflyvning. De mange udstykninger til parcelhusbyggeri i udkanten af stationsbyerne og de store landsbyer i 1970’erne medførte anlæggelse af flere hundrede kilometer villaveje i kommuneområdet. Holbækmotorvejen blev udvidet på stærkt trafikerede strækninger. I 1972 anlagdes Roskilde Lystbådehavn ved siden af erhvervshavnen, der fortsat mistede betydning.

Roskilde Gasværk blev nedlagt i 1979. Det amtslige forbrændingsanlæg KARA i Roskilde blev igangsat i slutningen af 1980’erne. I år 2000 samledes håndteringen af elektricitet, vand og varme i Roskilde Forsyning; selskabet driver tre vandværker: Haraldsborg, Ågerup og Hornsherred Vandværk. Af de fem rensningsanlæg ligger de største i Roskilde og Jyllinge.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Parcelhusbyggeriet tog til i 1970’erne i byernes yderområder, og samtidig forandredes bykernerne, hvor ledige butikker blev bygget om til beboelse. Gamle købstadshuse langs Roskildes hovedstrøg blev erstattet af højt nybyggeri. I 1980’erne og til dels i 1990’erne var der en tilbagegang i byggeriet, men efter årtusindskiftet gik det fremad igen. Mange bysamfund var nu så udbyggede, at man måtte flytte funktioner knyttet til bymidten til fjernere kvarterer, hvor gammel bebyggelse blev revet ned, eller ud på bar mark. Roskilde, Himmelev, Svogerslev, Vindinge, Jyllinge, Gundsømagle, Viby og Gadstrup fik nye handelscentre og industrikvarterer, og helt nye bydele som Trekroner, der blev påbegyndt i slutningen af 1990’erne, og Hyrdehøj, etableret i 2002, tog form.

Erhvervslivet forandrede sig også. Gamle virksomheder med rod i landbruget blev erstattet af bl.a. plastforarbejdning. De liberale erhverv var i fremgang, mens mange små butikker måtte lukke. Andre søgte til de nye handelscentre, ligesom industrien flyttede til de nye erhvervskvarterer, fx Danfysik i Jyllinge og Dansk Trykluft Industri, Gadstrup. Roskilde Kaserne blev nedlagt i 1974.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og religion

Socialdemokratiet og Venstre havde på skift borgmesterposterne i Gundsø, Ramsø og Roskilde Kommuner fra 1970 til 2006. Dog havde Roskilde borgmestre fra Radikale Venstre 1970‑78, og der var konservative borgmestre i Gundsø 1986‑89 og 1994‑2001. Ved valget i 2001 fik Venstre i Roskilde borgmesterposten for første gang siden 1929. Selv om antallet af kirkegængere var faldende, blev Jakobskirken i Roskilde bygget i 1974. Roskilde fik i 1990 en moské, der var indrettet i et ombygget værksted.

Mere om politik og religion i kommunen

Uddannelse, social- og sundhedsforhold

Roskilde blev en uddannelses- og forskningskommune med Atomforsøgsstationen Risø, Roskilde Universitets Center (RUC) fra 1972 og Forskerparken CAT (Center for Avanceret Teknologi) fra 1989, og der blev etableret store erhvervsskoler og gennemført nye skolebyggerier i perioden. I 1971 indviedes på Domkirkepladsen Roskilde Amtsgymnasium og i 1978 Himmelev Gymnasium. Den voksende befolkning krævede nye institutioner for børn og ældre. I 1973 havde Roskilde Kommune 17 børnehaver med lange ventelister; efter årtusindskiftet nærmede man sig 50 vuggestuer og 60 børnehaver. Der blev oprettet fem plejehjem og mange ældreboliger i 1970’erne, og flere blev bygget i de efterfølgende årtier. Inden for sygehussektoren oprettedes det psykiatriske sygehus Fjorden i 1987 ved køb af en del af Sankt Hans Hospital.

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Roskilde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007