Fabers Grav 8
.
Fabers Grav 7
.
Fabers Grav 6
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
25291
Sted- og lokalitetsnummer
010110-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Begravelsesplads, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj "Kæmpehøjen", meget forgravet og helt udhulet. På bunden står et firsidet dyssekammer, bygget af 4 sidesten og orien- teret Ø-V. Ingen dæksten. I højens udhulede midtparti ses foruden dyssekammeret, nutidig begravelse for Kristian Fa- ber, fyrinspektør på Nakkehoved 1824-45. Disse oplysninger står prentet i store granitsten på stedet. NMI: Når det foreslås at sætte granit MS skyldes det i første række pietetshensyn til den nutidige begravelse.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Anlægget ligger "Kæmpehøien", hvor Krigsraad Faber er begraven. Her staaer en Steenkiste (Retning V.-Ø.), bestaaende af 2 store Sidestenee og 1 Endesteen imod V., den østlige Ende er formeentlig bleven noget forstyrret. Gravrummet er 5' langt, 1 1/2' bredt og 2' dybt. Deri er forlængst fundet ubrændte Menneskeknokler (hvoraf jeg mindes at have seet Brudstykker i min Barndom). Kisten har været dækket med en stor Overligger, som nu er udstyret med en Indskrift over Faber og indsat i Høiens steenklædte Væg imod S.- See Fyrinspecteur Fabers' Skrivelse af 8. Juni 1837 i det antiquarisk-topographiske Archiv, Holbo Herreds Mappe. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Kæmpehøjen", meget forgravet og helt udhulet. Paa Bunden staar et firsidet Dyssekammer, bygget af 4 Sidesten og orienteret Ø-V. Ingen Dæksten. I Højens udhulede Midtparti ses foruden Dyssekammeret, en nutidig Begravelse for Kristian Faber, Fyrinspektør paa Nakkehoved 1824-45. Disse Oplysninger staar prentet i store Granitsten paa Stedet. Naar det foreslaas at sætte Granit MS skyldes det i første Række Pietetshensyn til den nutidige Begravelse.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med dyssekammer. Højen er meget omformet og bevokset og det er derfor vanskeligt at opgie mere nøjagtige mål. Højens omtrentlige højde er ca. 2,5 m og anslået størrelse ca. 17 m (ø-v) x 15 m (n-s). Den nordlige højfod er meget stejl p.gr.a. afgravning. I højens centrum findes et dyssekammer orienteret ø-v. Dyssen er uden overligger og er bygget af 2 store sidesten, hver ca. 1,8 m lange og 0,7-0,8 m tykke. Mellem de 2 sidesten står en mindre gavlsten ca. 0,5 m lang og 0,5 m tyk. Den østlige ende af dyssen er forstyrret. Dyssekammeret ligger helt afdækket i et gravanlæg, der i forrige årh. blev indrettet i højen. Dette gravanlæg udgøres af et åbent rum: 3,5 m (n-s) x 5,5 m (ø-v), som er skåret ned i højen, og hvis sider er opbygget af små kampesten. I den nordlige side er en niche med bænk og inskription for Kristian Faber på bagvæggen. I den sydlige side er endnu en mindeindskription indhugget på en meget stor sten, der formodentlig har tilhørt det oprindelige dysseanlæg. Fra vestsiden fører en gang ind til anlægget. Syd for dyssen ligger en oval kreds af sten. Højen er bevokset med græs, løvkrat og træer. Den er beliggende på kanten af en klint, ned til kattegat. ** Seværdighedsforklaring ** Adgang til alægget ad sti langs med klinten. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Jernlåge i vestside.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links