På en vindstille vinterdag spejler en hvinand sin sort-hvide fjerdragt i den blanke vandflade. Det er kun hannerne, der bærer en så kontrastrig fjerdragt med den for arten så karakteristiske hvide plet mellem næbbet og øjet. De mere beskedent farvede hunner er brune med grå kropssider. Hvinanden er en meget almindelig trækog vintergæst, og kan opleves, når den raster på Søbygård Sø om vinteren.
.
Dagen går på hæld, og den lavthængende sol farver skoven ved Søbygård Sø i et væld af gyldne nuancer. Søen ligger i en lang smeltevandsdal.
.

Vest for Hammel ligger Søbygård Sø, som har navn efter herregården Søbygård ved søens vestlige ende. Den ca. 37 ha store sø med en størstedybde på blot 2 m ligger i bunden af en dal, der i sydvest gennemløbes af Gjern Å og i nord af Granslev Å. I nord og øst løber Hammel Bæk, Dybdal Bæk og Møllebæk til søen, som har afløb til Gudenå og Randers Fjord via Gjern Å i vest. Rundt om søen findes et smalt bælte af mose, men ellers omkranses det meste af søen af skove som Sall Skov i nord og Søby Lunde i syd.

Belastning med spildevand fra Hammel og affald fra det lokale svineslagteri betød, at Søbygård Sø tidligere havde den tvivlsomme ære at være en af landets mest forurenede søer. Siden 1970’erne er spildevandet blevet ført til et rensningsanlæg, inden det blev ledt ud i søen. Selv om det har forbedret vandkvaliteten, er søen stadig kraftigt næringsbelastet med især fosfor, og vandplantelivet er derfor kun dårligt udviklet.

Søen er en vigtig rasteplads for trækkende og overvintrende vandfugle. Der er iagttaget mere end 120 forskellige fuglearter ved den lavvandede sø. Den fungerer især som en rasteplads for vandfugle som knopsvane, gråand, taffeland, troldand, hvinand og stor skallesluger. Også skarv, toppet lappedykker og fiskehejre er almindelige, ligesom rørhøg og fiskeørn regelmæssigt ses ved søen.

Søbygård Sø er privatejet, men ad stier, skovveje og visse markveje er det muligt at gå rundt om søen. Derudover er der udsigt over søen fra Søbygårdsvej i Søby Lunde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande