I Skidendam venter en moseperlemorsommerfugl på, at solen får fat, og den værste morgendug damper af vingerne. Moseperlemorsommerfuglen findes kun 3‑4 steder på Sjælland og er tæt knyttet til højmoser, hvor dens larver lever på tranebær. Den flyver fra midt juni frem til midt juli.
.

Ud mod Hellebæk Kohave i Teglstrup Hegn ligger den 5 ha store højmose Skidendam. I modsætning til de fleste andre tørvemoser har Skidendam undgået tørvegravning og fremstår i dag som en næsten intakt højmose.

Skidendam er opstået i en næringsfattig sø. Fra bredderne bredte tørvemosser sig langsomt ud og fyldte efterhånden søen op. I takt med at tørvemosserne voksede opad, døde de nederste dele. De sure og iltfrie forhold nede i mosen betød, at det døde mos ikke blev omsat, men i stedet omdannet til tykke lag af tørv. Efterhånden er lagene af tørv blevet så tykke, at mosen har hævet sig op over det omkringliggende landskab. Skidendam er Nordsjællands eneste aktive højmose, hvilket betyder, at mosefladen stadig vokser opad.

I en højmose har tørvemosset ikke længere forbindelse til grundvandet, og mosen får derfor alt sit vand fra nedbøren. Det gør mosen meget næringsfattig. Under optagelsen af næringsstoffer udskiller tørvemosset samtidig brintioner, hvilket gør mosen sur. De sure, næringsfattige forhold betyder, at plantelivet i Skidendam er forholdsvis artsfattigt. På selve højmosefladen dominerer tørvemosserne, som her er repræsenteret ved ca. 12 forskellige arter. I de fugtige lavninger, høljerne, kan man finde planter som hvid næbfrø, blomstersiv, dyndstar og rundbladet soldug, mens der på de tørrere tuer vokser hedelyng, klokkelyng, revling, tranebær og tuekæruld.

Rundt om den åbne højmoseflade ligger en våd laggzone. Da laggzonen også modtager vand fra omgivelserne, er næringsindholdet højere end på højmosefladen. Det afspejler sig i plantelivet, der omfatter arter som kragefod, engrørhvene, blåtop, smalbladet dunhammer og duskfredløs. Bag laggzonen findes en åben kantskov af dunbirk.

Skidendam er levested for en række dagsommerfugle, hvis larver netop er knyttet til højmosens særlige plantearter. Det gælder bl.a. grøn busksommerfugl og den meget sjældne moseperlemorsommerfugl, som har et af sine få sjællandske levesteder her. Dertil kommer flere forskellige arter af guldsmede som plettet smaragdlibel samt stor og lille kærguldsmed.

Højmosen er en sjælden og truet naturtype i hele Europa, og Skidendam er derfor en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links