Skotsk højlandskvæg græsser i Hellebæk Kohave i kanten af Teglstrup Hegn på en kold novemberdag, hvor den første rimfrost giver skovbunden et slør af hvidt. Siden 2003 har 150‑300 stykker malke- og kødkvæg sørget for at holde Hellebæk Kohave fri for ny træopvækst, så bl.a. overdrevene og den åbne græsningsskov bevares.

.
Med en længde på bare 2,5 cm er dværgvandnymfen vores mindste guldsmed. I Danmark findes den udelukkende i Fandens Hul i Teglstrup Hegn, hvorfra den har været kendt siden 1990. Dværgvandnymfen har brug for åbent vand for at yngle, men Fandens Hul er ved at gro til i tørvemos. For at styrke den svindende dværgvandnymfebestand blev der derfor gravet et nyt vandhul i mosens hængesæk i 2017.
.
Løvspring ved Bondedammen i Hammermølle Skov. Ud over Bondedammen rummer den sørige skov en række andre større søer som Bøgeholm Sø, Kobberdam og Videløkke Dam. Endelsen -dam, antyder, at mange af søerne er opstået ved opstemninger. Det gælder bl.a. Bondedammen, som formentlig blev opstemmet i 1400-tallet i forbindelse med anlæggelsen af en vej mellem Helsingør og Hellebæk.
.

Sammen med overdrevet Hellebæk Kohave danner Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov et stort og varieret naturområde mellem Helsingør og Ålsgårde. Her veksler naturtyperne mellem bøgeskov, elle-aske-skov, åbne overdrevsarealer og små pletter hede. Dertil kommer en række småsøer og moser. De to skove, som tilsammen dækker et areal på ca. 950 ha, voksede i løbet af 1800-tallet, da områdets eksisterende bevoksninger blev udvidet med nye beplantninger af fortrinsvis bøg og rødgran. Løvtræerne dominerer på de højereliggende jorder og langs kysten, mens rødgran især er indplantet i de afvandede moseområder.

Dele af Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov er udlagt som urørt skov, hvor træerne får lov at henfalde naturligt. Flere arealer holdes lysåbne med kvæggræsning, og i forbindelse med Hellebæk Kohave er der etableret et stort område med græsningsskov.

Plante- og dyrelivet er både varieret og artsrigt. Ud over typiske løvskovsarter kan man i løvskoven også finde den sjældne mos grøn buxbaumia, mens nåleskoven huser sjældenheder som liden og ensidig vintergrøn. I skovens gamle egetræer har den store, udryddelsestruede bille eremitten et af sine få danske levesteder. For at beskytte billen og forbedre dens levesteder fritstilles gamle egetræer, så der skabes de lune levesteder, som billen foretrækker. I 2012 blev den sjældne, blot ca. 2,5 mm lange stellas mosskorpion fundet i Teglstrup Hegn. Også den er knyttet til de gamle løvtræer, hvor den lever i fugtige hulheder.

Rørhøg og forskellige sumpfugle yngler i områdets mange moser og rørskove, og om foråret synger nattergalen i Hellebæk Kohave. Flere par lille flagspætte yngler i ellesumpene, mens skovenes ynglefugle omfatter arter som duehøg, hvepsevåge, svaleklire, huldue, korttået træløber og ravn. Hvert forår og efterår kan man over Hellebæk Kohave desuden opleve et stort træk af rovfugle og traner.

Af hensyn til både grøn buxbaumia, eremitten, stellas mosskorpion og mange af områdets sjældne naturtyper er Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov udpeget som habitatområde. Derudover indgår hele Hammermølle Skov og en lille del af Teglstrup Hegn i fredningen af Hellebækgård fra 1952‑74.

Den 68 km lange vandre- og cykelrute Nordkyststien passerer undervejs Teglstrup Hegn. I Teglstrup Hegn er der desuden ridesti og mountainbikerute, og der er anlagt aktivitetsbaner med orienteringsløb.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links