På en klar novemberdag udnyttes det sidste dagslys til en gåtur langs Øresund i nordkanten af Hornbæk Plantage. Oprindelig blev plantagen etableret som et værn mod den stadige sandflugt, som hærgede store dele af Nordsjælland. De første bevoksninger bestod af skovfyr, men siden er plantagen blevet betydelig mere varieret. Her på den gamle havbund nord for Nordre Strandvej er det dog stadig hårdføre træarter som skovfyr, østrigsk fyr og bjergfyr, der dominerer skovbilledet.
.

Den ca. 278 ha store Hornbæk Plantage ligger som en smal bræmme langs kysten mellem Hornbæk og Ålsgårde. Plantagen er en af de ældste sandflugtsplantager i Danmark. Anlæggelsen blev påbegyndt i 1793, da de første 14 ha blev tilsået med skovfyr, og gennem fortsat tilplantning voksede plantagen i de efterfølgende 50 år til sit nuværende omfang.

En stejl, 20-30 m høj skrænt strækker sig gennem næsten hele plantagen. I stenalderen dannede skrænten kyst ud mod det tidligere Littorinahav, og på den nordlige side af skrænten ligger plantagen derfor på gammel, hævet havbund. Her består bevoksningerne især af skovfyr, østrigsk fyr og bjergfyr, som vinden mange steder har gjort krogede og troldeagtige. Bag skrænten ligger plantagen på moræne, som i den vestlige og centrale del delvis er overlejret af flyvesand. Her er skovbilledet meget varieret, men dog med en overvægt af skovfyr og eg. Bøgen dominerer på morænebunden i plantagens østlige halvdel, og ved Ellekilde vokser højstammede bøge helt ned til stranden.

På plantagens mere næringsrige jorde kan man i skovbunden bl.a. finde stor konval, som på den magre bund erstattes af dværgbuske som blåbær og tyttebær. Enkelte sjældne orkideer har også indfundet sig i den gamle klitplantage. Således blev hjertebladet fliglæbe fundet her i 1845. Den kan stadig findes i plantagen sammen med knærod, der typisk opdages som små klynger af hvide, duftende blomster.

Ud over en række småfugle tæller plantagens ynglefugle bl.a. stor flagspætte og sortspætte. Rådyret har en mindre bestand i skoven, som også er levested for den sky skovmår. Insekterne er rigt repræsenterede med mange arter af sommerfugle, guldsmede og biller. Til sjældenhederne hører snudebillen æblestikker samt den rødlistede fyrregråbuk.

Den stenfyldte kyststrækning ud for Hornbæk Plantage giver mulighed for snorkling.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links