Vesterskov rejser sig op over kysten ved Havnemark på nordsiden af Asnæs, hvor en lystfisker udfordrer efterårskulden i håbet om at få en sølvblank havørred på krogen. Mens den mere udsatte sydkyst præges af krat og lave, vindblæste træer, når de ranke, sølvgrå bøgetræer helt ud til kysten i nord, hvor de danner en skarp kontrast til Havnemarks åbne strandenge og overdrev.
.

I middelalderen var Asnæs formentlig helt skovdækket, og da halvøen i 1500-tallet fungerede som kongeligt jagtterræn, har en stor del af skovarealet fået lov at blive stående. Den midterste del af skoven blev ryddet 1805-10 for at give plads til en schæfergård. Derved blev skovarealet adskilt i Forskov på ca. 220 ha og Vesterskov på ca. 200 ha. Længst mod vest erstattes skoven af den mere åbne, kratbevoksede Dyrehaven. De seneste 250 år har størstedelen af halvøen været drevet af godset Lerchenborg, som også ejer Forskov. Vesterskov ejes af godset Mineslund.

Såvel Forskov som Vesterskov er overvejende løvskove, der når ud til hhv. Kalundborg Fjord og Jammerland Bugt på begge sider af halvøen. På skovbunden blomstrer storblomstret kodriver sammen med hvid anemone om foråret, mens man i maj-juni kan finde ægbladet fliglæbe på nordkysten langs Vesterskov, og i sensommeren kan man opleve den sjældne trekløftalant, når den blomstrer i hundredvis langs kysten på sydsiden af Forskov.

Dyrehaven på den yderste spids af Asnæs fremstår i dag som et græsset overdrev med krat af hvidtjørn og slåen samt en smule tornblad. Plantelivet omfatter sjældenheder som kantbælg, dansk astragel og dunet vejbred, der alle vokser på de vestvendte skrænter. I området lever desuden en bestand af klokkefrøer, der blev udsat fra Agersø i år 2000, mens man i de mest lavvandede vandhuller, som tørrer ud om sommeren, også kan støde på den sjældne forårsdamrokke.

I 1954 blev Dyrehaven samt en kort kyststrækning på sydsiden af Vesterskov fredet. Derudover indgår både Dyrehaven og Havnemark i det nordvestlige hjørne af Vesterskov i habitatområdet Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove