Smør- og Fedtmosen ligger i Hjortespringkilen mellem Hillerødmotorvejen, Værebrovej og Klausdalsbrovej. Den sydlige del af Smørmose ligger i Herlev Kommune, mens Gladsaxe Kommune huser såvel Fedtmose som den nordlige del af Smørmose.

Området udgør en mosaik af forskellige naturtyper, fra moser, søer og gamle tørvegrave over pilekrat og småskove til åbne arealer med overdrev og eng. I skovene vokser orkideer som ægbladet fliglæbe, nikkende hullæbe og skovgøgeurt, mens man i moseområderne kan finde planter som kærmysse, sværtevæld, bittersød natskygge og alm. mjødurt. I de næringsfattige skovmoser i den centrale del af Smørmose vokser desuden kragefod, blåtop og mosebølle, mens de mange søer er voksested for bl.a. alm. blærerod, vandpileurt, butbladet og svømmende vandaks samt både hvid og gul åkande.

Smør- og Fedtmosens ynglefugle omfatter bl.a. gråstrubet lappedykker, grågås, vandrikse, nattergal, kærsanger og halemejse. Om foråret og efteråret raster mange rovfugle, småfugle og andefugle i moserne, mens skovhornugler overvintrer i en villahave lige nord for Fedtmose.

I 1944 blev 70 ha af Smør- og Fedtmosen fredet. Fredningen blev revideret i bl.a. 1965 og 2005, så den i dag dækker et samlet areal på ca. 150 ha.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land