Den aflange, ca. 50 ha store Spøttrup Sø ligger op til Spøttrup Borg, knap 2 km vest for Rødding. Fra toppen af de høje volde omkring borgen har man god udsigt over søen, som omkranses af ferske enge og moser.

Tilbage i middelalderen fungerede Spøttrup Sø som en del af forsvaret af borgen, og derudover leverede den godt med fisk til borgens husholdning, da søen var usædvanlig fiskerig. Midt i 1800-tallet begyndte den daværende ejer af Spøttrup at afvande søen for at dyrke hø til sit studeopdræt på den udtørrede søbund. Spøttrups jord blev udstykket til husmandsbrug i slutningen af 1930’erne, og med statsstøtte til kanaler, diger samt en effektiv elpumpe blev afvandingen i 1950’erne kraftigt forbedret. Med tiden blev afvandingen dog for kostbar, og idéen om at genskabe søen opstod.

I 1990 vedtog lodsejerne og de daværende Viborg Amt, Spøttrup Kommune og Skov- og Naturstyrelsen projektet om genetableringen af Spøttrup Sø. Beslutningen blev hjulpet godt på vej af Limfjordens gennembrud af diget, hvilket fik vandet til at fosse ind over den tørlagte søbund. Projektet var afsluttet i 1994, hvor Spøttrup Sø atter dukkede op foran borgen efter at have været tørlagt i næsten 150 år.

Søens vand er ret klart, og der er en rig undervandsvegetation med bl.a. liden vandaks, akstusindblad, vandpileurt og alm. vandranunkel. Langs søens bredder findes desuden en rørskov af tagrør, bredbladet dunhammer, grenet og enkel pindsvineknop, rørgræs og lysesiv samt bittersød natskygge.

Der er observeret over 100 forskellige fuglearter på og omkring søen. Ynglefuglene tæller især grågås, gravand, toppet lappedykker, vibe og dobbeltbekkasin, og i sensommeren og om efteråret raster en del vadefugle på engene, heriblandt viber og hjejler. Efter genskabelsen har også odderen indfundet sig ved søen.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande