En træbro krydser Almstrup Bæk, som løber gennem den centrale del af Tinglev Mose. Broen indgår i det omfattende stisystem, der blev påbegyndt i forbindelse med genopretningsprojektet og stod færdigt i 2006. På lange strækninger udgøres stisystemet af plankestier, som hæver sig op over den fugtige moseflade.
.

På hedesletten lige øst for Tinglev ligger den 180 ha store Tinglev Mose. Den vidtstrakte mose er opstået i vandfyldte dødishuller, der langsomt groede til, og helt op til udgangen af 1700-tallet kunne søerne stadig erkendes i landskabet.

For at kunne opdyrke randarealerne samt afgræsse og grave tørv i mosen har der siden 1800-tallet været ønske om at afvande området. En egentlig afvanding blev forsøgt under 1. Verdenskrig, men blev først gennemført i 1960’erne som et af de sidste statsstøttede afvandingsprojekter. Opdyrkningen lykkedes dog ikke, og området begyndte at gro til i pil og birk. I perioden 1999‑2004 blev der gennemført et naturgenopretningsprojekt, hvor man bl.a. hævede vandstanden for at bremse opvæksten af træer og buske.

I dag fremstår Tinglev Mose som en nedbrudt højmose med spredte tørvegrave, brunvandede søer og skovbevokset tørvemose. På de åbne arealer vokser fx engrørhvene, mens man i tagrørsbevoksningerne kan finde skærmplanter som kærsvovlrod og gifttyde, og ude på hængesækken vajer smalbladet kærulds hvide »vattotter « i vinden først på sommeren. Derudover er de vandfyldte tørvegrave voksested for den forholdsvis sjældne aflangbladet vandaks sammen med krebseklo, som den fredede grøn mosaikguldsmed foretrækker at lægge sine æg på.

Fuglelivet er overordentlig rigt, og der er iagttaget ca. 180 forskellige arter i mosen. I krattene yngler nattergal, sydlig blåhals, bynkefugl, græshoppesanger, kærsanger, løvsanger og fyrremejse, mens bl.a. rørhøg, vandrikse, dobbeltbekkasin, sivsanger, rørsanger og rørspurv yngler i rørskoven. Dertil kommer arter som lille lappedykker, knopsvane, grågås, blishøne, trane og sortstrubet bynkefugl. Om efteråret kan man desuden opleve tusindtallige flokke af stære, som går til overnatning i rørskoven. Ud over fuglene er der registreret 20 arter af pattedyr i mosen. De omfatter rødlistede arter som odder, vandflagermus og pipistrelflagermus samt bl.a. vandspidsmus, brud, lækat, ilder og den invasive bisamrotte.

I 1966 blev ca. 100 ha i den nordøstlige del af mosen fredet. Desuden er Tinglev Mose sammen med Terkelsbøl Mose og Ulvemose udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land