Antal skoler og elever i Assens Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksen‑ befolkningens sundhed 2017 i Assens Kom‑ mune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Da Vestfyns Gymnasium i 2013 blev udbygget med 5.500 m2, indrettede man i de lyse åbne rum flere hyggekroge og arbejdsstationer som her lædersofaerne i Baker Street, der ligger i sprogfløjen. Friis & Moltke Architects stod for projektet.

.

Kommunens ungdomsuddannelser er koncentreret i Glamsbjerg. Uddannelsesniveauet er samlet set noget under landsgennemsnittet, men en stor andel får en erhvervsuddannelse. Den forventede levealder er som på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Assens Kommune ligger noget under landsgennemsnittet. 21 % af de 30‑34‑årige havde i 2019 alene en grundskoleuddannelse mod tilsvarende 15 % på landsplan. Samtidig havde 8 % af de 30‑34‑årige i Assens Kommune en lang videregående uddannelse mod 23 % på landsplan.

Derimod har flere i Assens Kommune en erhvervsuddannelse. Det gjaldt i 2019 for 37 % af de 30‑34‑ årige mod tilsvarende 26 % i hele landet.

Andelen, der alene har en grund‑ skoleuddannelse, er faldet fra 1991 til 2019, og mest markant for kvinderne. Andelen med lange videregående uddannelser steg i perioden blandt de 30‑34‑årige mænd fra 3 % til 6 %, mens den blandt kvinderne i samme aldersgruppe steg fra 1 % til 11 %.

Grundskoleuddannelse

En større politisk debat om skolelukninger i 2010 endte med, at kun Flemløse Skole med ca. 50 elever blev lukket. I alt syv mindre skoler havde været til forhandling i byrådet. I 2017 vedtog byrådet at lukke yderligere to skoler, Dreslette Skole og Skallebølle Skole, der var kommet ned på hhv. 50 og 65 elever. Samtidig blev det besluttet, at hvis en skole kommer under 100 elever, skal byrådet drøfte, hvad der skal ske.

De tre største af kommunens tolv folkeskoler havde i 2019/20 hver omkring 600 elever. Det var Glamsbjergskolen, Vissenbjerg Skole og Aarupskolen. Pilehaveskolen i Assens er kommunens tilbud til børn med særlige behov. Assens 10. klassecenter ligger i Glamsbjerg som en del af et campus‑fællesskab med andre uddannelses institutioner.

Der har indtil Strukturreformen været en stabil andel af elever i de frie grundskoler, hvorefter andelen er steget og i 2019/20 nåede op på 18 % fordelt på fem skoler. Den mindste lukkede imidlertid i begyndelsen af skoleåret 2020/21. Her stod kun 35 elever klar til skolestart på Friskolen i Jordløse, og bestyrelsen vurderede, at det ikke var bæredygtigt. Skolen blev oprettet i 2004 som en følge af lukningen af den lokale Jordløse Skole.

Strandmølleskolen og Glamsbjerg Fri‑ og Efterskole er de ældste, oprettet i hhv. 1878 og 1898. I Glamsbjerg ligger også Køng Idrætsfriskole. Vestfyns Efterskole ligger i Tommerup og er for tiden Danmarks mindste efterskole med 40 elever fra 8. til 10. klasse, mens Haarby Efterskole, der har særlig fokus på sprog og sport, har ca. 125 elever i 10. klasse.

Ungdomsuddannelserne

Vestfyns Gymnasium er et alment gymnasium beliggende i Glamsbjerg. Gymnasiet er grundlagt i 1959 som en privat skole, men blev ved Strukturreformen i 2007 en selvejende institution under staten. Gymnasiet havde i 2020 ca. 580 elever.

Handelsgymnasiet Vestfyn – også kaldet Det Blå Gymnasium Vestfyn – ligger lige ved siden af Vestfyns Gymnasium. Skolen har foruden HHX en merkantil erhvervsskoledel med EUD Business og EUX Business. HF & VUC Fyn har også en afdeling i Glamsbjerg, hvor der foruden en HF også er forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU) og ordblindeundervisning (OBU).

FGU Fyn Assens er beliggende i både Vissenbjerg og Glamsbjerg.

Sundhed

Et nyfødt barn i Assens Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,0 år. Det er næsten som i regionen og landet som helhed. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Assens Kommune, der har et dårligt fysisk helbred, på niveau med andelen i Region Syddanmark og lidt større end i landet som helhed.

Som for mange andre kommuner viste 2017‑undersøgelsen på flere områder dårligere resultater end den til‑ svarende undersøgelse fra 2013. Det fik i 2019 byrådet til at formulere en ny sundhedspolitik under mottoet »Fra MODVILJE til MOD og VILJE«. Det erklærede ønske var at sætte gang i en sundhedsbølge gennem en bred forebyggende indsats, der bl.a. omfattede de første leveår og særlige tiltag vedr. rygning, alkohol og kronisk sygdom.

Kommunen har i Glamsbjerg et misbrugscenter og i Vissenbjerg et Center for Rehabilitering og Akutpleje, baseret på midlertidigt døgnophold. I Tommerup ligger Psykiatricenter Vestervangen for borgere med psykisk sårbarhed/sygdom. Der findes også botilbud som led i den lokale socialpsykiatri.

Der var i 2019 i Assens Kommune 7,7 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger. Det var lidt flere end på regions‑ og landsplan. Derimod lå Assens Kommune lavere, når det gjaldt indlæggelser. I kommunen var 103 pr. 1.000 borgere indlagt som patient på et somatisk sygehus i 2018. I regionen som helhed var det tilsvarende 107 og i landet som helhed 118 pr. 1.000 borgere.

Den somatiske sygehusbetjening varetages af OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus.

Socialområdet og forsørgelse

I 2020 var det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Assens Kommune 4 % lavere pr. indbygger end på landsplan. I 2018 var der 33,3 dagplejepladser og 16,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af pladser i daginstitutioner var dermed klart mindre end de 37,4 pladser pr. 100 børn på landsplan.

Anbringelser af 0‑17‑årige uden for eget hjem omfattede 14,1 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er mere end andelen på landsplan (10,1). I 2019 modtog 11,8 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Andelen af ældre med fast hjemmehjælp er faldet siden 2008 (18,8 %).

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2008 var det 4,2 % af de ældre, og i 2020 var andelen 3,0 %, hvilket er næsten som på landsplan (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Assens Kommune er væsentlig lavere end i Region Syddanmark og i landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 6,3 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen som helhed var det tilsvarende 13,3 og på landsplan 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Assens Kommune

Læs videre om uddannelse, skole, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg