Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Assens Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2019.
.
Assens Skibsværft A/S på Søndre Havnevej i Assens både bygger og renoverer skibe. Værftet, der blev etableret ca. 1850, varslede lukning i 2005, men det lykkedes den nuværende ejer, Erling Pedersen, at vende udviklingen, og i 2020 var der ca. 45 ansatte på værftet.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Assens Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Cabinplant blev grundlagt i 1969 og producerede i begyndelsen kabiner til pulverlakering. I 1976 blev virksomheden omlagt til at bygge maskiner til fødevareindustrien, bl.a. kombinationsvægte som denne, der skal bruges til at afveje fødevarer, inden de emballeres og sendes videre ud i forretningerne.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Assens Kommune i november 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Assens Kommune og hele landet i 2018.
.

Assens Kommune har en erhvervsstruktur, hvor landbrug og især industri spiller en forholdsvis stor rolle. Den største koncentration også erhvervsmæssigt er i Assens, men der er også større virksomheder i Haarby og i Aarup tæt på motorvej E20. En række af de større industrier er siden 1990’erne blevet opkøbt af internationale koncerner.

Indkomstniveauet er lavere end på landsplan, og der er en omfattende udpendling til især Odense Kommune. I lighed med de fleste andre kommuner blev Assens fra 2008 ramt af finanskrisen. I kølvandet på krisen mistede kommunen i løbet af et par år ca. 1.500 arbejdspladser, især inden for industri, bygge og anlæg samt transport. Bunden blev først nået i 2015, og endnu i november 2019 havde kommunen omkring 1.800 færre arbejdspladser end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 13.706 (16‑64‑årige), der arbejdede på ca. 2.160 arbejdssteder i Assens Kommune. I forhold til hele regionen var der en større andel beskæftiget i industrien og i de primære erhverv, men en mindre andel inden for handel, service og oplevelseserhverv.

Primære erhverv

Med 5,5 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv er denne sektor noget større i Assens Kommune end for Region Syddanmark som helhed. Den største animalske produktion er af svin. Der var i august 2020 ca. 300.000 produktionssvin i kommunen. Hertil kom omkring 12.000 stykker malke‑ og kødkvæg. Fyn er kendt som Danmarks frugt‑ og grønthave, og det afspejler sig også i Assens Kommune, der bl.a. rummer gartneriet Torup Bakkegård og Orelund. Her produceres bl.a. jordbær, asparges, kartofler og andre grøntsager. På helårsbasis beskæftiger gartneriet ca. 30 personer, men i højsæsonen er der i hundredvis af ansatte til at plukke og pakke. De fleste sæsonansatte kommer fra Slovakiet og Rumænien.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er Assens den fynske kommune, hvor flest udlændinge arbejder i landbruget. I 2019 var det samlet ca. 2.000, hvoraf de fleste var sæsonarbejdere fra Polen og Rumænien.

Industrien

Industrien spiller med 20,4 % af den samlede beskæftigelse i Assens Kommune en væsentlig større rolle end i de fleste øvrige kommuner på Fyn, hvor alene Kerteminde Kommune har en højere andel. I forhold til Region Syddanmark og hele landet er Assens Kommunes andel også klart højere.

Den største virksomhed er Dan‑Foam ApS i Aarup, der fremstiller madrasser, som eksporteres til mange lande.

I Assens ligger det internationale hovedsæde for BROEN gruppen, der er eksperter i ventilteknologi til energibesparende styring af vand, luft og gas. Virksomheden, der også producerer armaturer til private hjem, blev grundlagt i Hvidovre i 1948, men flyttede i 1964 til Assens. BROEN blev i 1993 overtaget af den hollandske koncern Aalberts Industries. BROEN gruppen havde i 2019 ca. 640 ansatte, hvoraf de fleste arbejdede i udlandet.

Assens rummer også fabrikationer af øl, pibetobak og chokolade. A/S Bryggeriet Vestfyen havde i 2019 ca. 100 ansatte og producerede både egne mærker samt øl og sodavand på kontrakt. Scandinavian Tobacco Group Assens A/S havde i 2019 samlet ca. 200 ansatte fordelt på Assens og en fabrik i Holstebro. De fremstiller pibe‑ og rulletobak samt røgfri tobak. Chokoladefabrikken Summerbird A/S med i alt ca. 100 medarbejdere (2019) har fabrik og hovedsæde i Assens. I Haarby ligger hovedsædet for Montana Furniture.

Cremo Ingredients A/S i Glamsbjerg producerer ostepulver og havde over 100 ansatte i 2019. Virksomheden var tidligere ejet af mejerikoncernen Arla, men blev i 2004 overtaget af den irske fødevaregigant Kerry Group.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor udgør 12,7 % af beskæftigelsen, hvilket er på niveau med andelen for regionen som helhed. Transporten udgør 3,2 %, bygge og anlæg 8,6 % og forsyning 1,0 %.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhvervene tegner sig for 26,3 % af beskæftigelsen, hvilket er en del under andelen for regionen som helhed. Detail- og engroshandel tegner sig for 13,6 %, service udgør 8,1 % og oplevelseserhvervene som hoteller, restauranter, kultur og fritid 4,6 %.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice udgør 6,1 % af beskæftigelsen. Det er en del under andelen for regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet. Den største virksomhed er en afdeling af Velas, som er et resultat af en fusion i 2019 mellem Centrovice i Vissenbjerg og LMO. Det skabte en af landets største rådgivningsvirksomheder inden for landbruget. Ved fusionen havde de to virksomheder en samlet omsætning på knap 400 mio. kr. og ca. 580 medarbejdere, heraf op mod 150 i Vissenbjerg.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 28,9 % er den offentlige sektors andel af beskæftigelsen under andelen for regionen som helhed. En medvirkende faktor er, at Assens Kommune har forholdsvis få statslige og regionale arbejdspladser. De stats- og regionalt ansatte udgjorde i 2019 kun omkring 2 % af beskæftigelsen i Assens Kommune mod tilsvarende over 12 % på landsplan. I 2016 blev politistationen i Assens nedlagt. Den ventes genåbnet i 2021 som følge af en ny politisk aftale i Folketinget.

Den offentlige sektor i kommunen domineres af socialsektoren, der udgør 14,7 % af den samlede beskæftigelse, fulgt af undervisningssektoren med 8,4 % og sundhedsvæsenet med 3,5 %.

Pendling

Dagligt pendler 9.969 til arbejde i andre kommuner, svarende til 55,1 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendler til Odense (4.818). Omvendt er der 5.423 personer, der pendler fra andre kommuner til arbejde i Assens Kommune.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

48,7 % af befolkningen i Assens Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er lidt mindre end gennemsnittet for regionen, hvilket især skyldes en større andel på alderspension. For de 16-64-årige er der en erhvervs frekvens på 76,9 % (2019), hvilket er lidt over niveauet for regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 295.000 kr. i 2018 ligger Assensborgerne noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2018 1.718.000 kr. og dermed lige ledes noget under landsgennemsnittet (1.997.000 kr.). I Assens Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 24,5 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Assens Kommune

Læs videre om erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked