Et nyfødt barn i Frederikssund Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 79,6 år. Sundheden er omtrent som i resten af regionen. Uddannelsesniveauet er under landsgennemsnittet, og over 40 % tager en erhvervsuddannelse.

På det sociale område er udgiftsbehovet lidt mindre end på landsplan, ligesom kriminalitetsniveauet er lavere.

Uddannelse

De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Frederikssund Kommune og hele landet i 2017.

.

Uddannelsesniveauet i kommunen er steget markant fra 1991 til 2017, men knap så meget som på landsplan. Det er først og fremmest kvinderne, der tager de længerevarende uddannelser. For mændene er erhvervsuddannelserne fortsat helt dominerende; her er andelen blandt de 30‑34-årige på 45 %, mens den for kvinderne er på 36 %.

Grundskoleuddannelse

Antal skoler og elever i Frederikssund Kommune 1970/71 til 2016/17.

.

I maj 2007 blev der i Frederikssund Kommune igangsat en større debat om skolestrukturen, og der blev udarbejdet en hvidbog. Den har medført ændringer i skolestrukturen, som er sket i flere faser, bl.a. blev Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole fra 2011 lagt sammen til Ådalens Skole. Desuden blev det besluttet, at der ikke var behov for ændringer i Slangerupområdet.

I 2015 blev en ny skolestruktur vedtaget, og kommunens skoler blev samlet i fem distrikter med flere afdelinger samt et 10.-klassescenter, Campus U10 Frederikssund. Det betød lukning af Ferslev Skole og overbygningen på Solbakkeskolen.

Kommunen har to frie grundskoler: Frederikssund Private Realskole fra 1889 og Slotsparkens Friskole i Jægerspris fra 2012. Siden 1970 har der været en ret stabil fordeling af elever på hhv. folkeskoler og frie grundskoler. Andelen af elever i folkeskolen steg fra 1970 frem til 2007, og først med oprettelsen af den nye friskole i 2012 faldt andelen.

Ungdomsuddannelse

I Jægerspris ligger Baunehøj Efterskole, oprindelig stiftet af Mariaforbundet i 1926 som husholdningsskole og i 1972 efterskole. Forskellige ungdomsuddannelser bliver udbudt i kommunen — bl.a. HHX, EUX Business og EUD Business på Frederikssund Handelsgymnasium Knord. HF og STX på Frederikssund Gymnasium og fra 2018 også HTX i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord). Gymnasiet har en talentklasse, hvor eleverne kan dyrke deres sportsgren sideløbende med undervisningen.

HF og forskellige almene voksenuddannelser bliver udbudt på HF & VUC Nordsjællands afdeling i Frederikssund. Data og Kommunikation, grundforløb 2 kan tages på Tech nical Education Copenhagen (TEC). Desuden er der kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter. Der er ingen videregående uddannelser i kommunen.

Videregående uddannelse

Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium, også kaldet Dannerseminariet, havde en overgang til huse på Jægerspris Slot. Det flyttede i 2009 til et campusområde i Hillerød, der som regionshovedstad samlede pædagoguddannelserne fra Jægerspris, Virum og Hillerød på ét sted.

Sundhed

Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Frederikssund Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Frederikssund Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,1 år, hvilket er tæt på gennemsnittet på landsplan (se tabel).

Den selvrapporterede sundhed og trivsel er ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 tæt på niveauet på landsplan, men en lidt større andel i Frederikssund Kommune oplyser, at de har problemer med svær overvægt.

I 2016 var der 7,3 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger mod et landsgennemsnit på 7,1. Der var 155 indlagte pr. 1.000 indbyggere mod 134 for hele regionen.

Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2017 ikke i særlig grad ramt kommunen, som havde 1.497 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge mod et landsgennemsnit på 1.614.

Frederikssund Hospital er en del af Nordsjællands Hospital. Efter planen skal sygehuset lukke 2021‑22, når det nybyggede Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm ved Hillerød står klar. Frederikssund Kommune får til den tid et sundhedshus efter samme model som i Helsingør, hvor de kommunale sundhedsfunktioner som forebyggelse, genoptræning, rehabilitering og pleje ligger samme sted som lægehus og med sygehusfunktioner som akutklinik, diagnostiske funktioner og visse behandlingsfunktioner.

Socialområdet og forsørgelse

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 64,9 % for de 0‑2-årige og 85,1 % for de 3‑5-årige og dermed lidt mindre end i landet som helhed.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i kommunen var i 2017 ca. 20 % mindre end gennemsnittet for landets kommuner.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde 36.014 kr. pr. person over 65 år i 2017, hvilket var ca. 13 % under landsgennemsnittet.

I 2016 modtog 8,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er noget færre end på landsplan (11,5 %) og færre end i Region Hovedstaden som helhed (11,7 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp i kommunen faldet markant siden 2008.

Andelen af aldersgruppen fra 65 år og derover, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er blevet mindre: I 2008 var den ca. 3,7 % og i 2016 ca. 2,7 %. Det er lidt mindre end i landet som helhed, hvor 3,8 % boede på plejehjem mv. i 2016.

Kriminalitet

I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 9,6 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan var tallet 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere og i Region Hovedstaden som helhed 16,7 personer pr. 1.000 indbyggere.

Mht. voldsforbrydelser ligger kommunen næsten på niveau med regionen og landet som helhed, mens niveauet for indbrud og tyveri er lavere. I 2016 blev der rejst sigtelse mod 4,1 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen, mens tallet for hele landet var 5,2 og regionen 6,2.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg