Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑16 for Frederikssund Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.
I det gamle Hornsherred Mejeri på Landerslevvej i Lyngerup ligger Hansens Mejeriudsalg, hvor kunderne bl.a. kan købe økologisk is, yoghurt og ost. Svanholm Storkollektiv leverer mælk til mejeriet.
.

Erhvervslivet i Frederikssund Kommune spænder vidt på begge sider af Roskilde Fjord og er koncentreret omkring kommunens fire største byer – Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

Den vigtigste private virksomhed er Haldor Topsøe A/S, der fremstiller katalysatorer. I det hele taget betyder industrien fortsat meget for beskæftigelsen med de største virksomheder beliggende i og omkring Frederikssund, der samtidig er den største handelsby i kommunen.

Arbejdsmarkedet er præget af en omfattende pendling ind og ud af kommunen, og over halvdelen af de erhvervsaktive borgere tager på arbejde uden for kommunegrænsen.

Finanskrisen medførte fra 2008 en nedgang i beskæftigelsen. Mens industrien i 2015 stort set havde genvundet de tabte arbejdspladser, lå bygge- og anlægssektoren samt transport stadig under niveauet fra før krisen.

BNP pr. indbygger er omkring en tredjedel lavere end på landsplan (se Figur 1). Det skyldes bl.a., at udpendlernes arbejde indgår i andre kommuners BNP-opgørelse.

To store byggeprojekter har central betydning for kommunens økonomi. Dels det ambitiøse og omstridte projekt med den nye bydel Vinge syd for Frederikssund, dels anlæggelsen af Kronprinsesse Marys Bro, der forbinder den østlige og vestlige del af kommunen. Broen skal aflaste Kronprins Frederiks Bro nord for byen, der har været kendt for lange køer i myldretiderne.

Den nye bro er delvis statsfinansieret. I 2014 besluttede Folketinget at bevilge 660 mio. kr. til en 10 km lang firesporet motortrafikvej og til den 1,4 km lange højbro, der forbinder Marbæk og Tørslev Hage lige syd for Frederikssund. Byggeriet er budgetteret til 2 mia. kr., hvor differencen skal finansieres gennem brugerbetaling. Forbindelsen skal efter planen åbne i 2019.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Haldor Topsøe i Frederikssund
Haldor Topsøe i Frederikssund
Af .

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Frederikssund Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2015.

.

Ved udgangen af november 2015 var der 15.138, der arbejdede på ca. 2.400 arbejdssteder i Frederikssund Kommune. Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden har kommunen forholdsvis flere ansatte i industrien, mens der er væsentlig færre inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Svanholm Storkollektiv er en af pionererne inden for økologisk landbrug i Danmark.

.

Frederikssund er en af de få nordsjællandske kommuner, hvor landbruget stadig spiller en rolle. Erhvervet tegner sig for 2,7 % af beskæftigelsen – kun Gribskov Kommune har en lidt større andel, og det er væsentligt over regionens gennemsnit på 0,4 %. På størstedelen af landbrugsarealet produceres der byg, hvede og raps. Det store gartneri A.P. Grønt dyrker salat og beskæftiger omkring 100 ansatte i sæsonen. Der er også i mindre omfang landbrugsdrift med malke- og kødkvæg samt svin og mink. Blandt de større landbrug er det økologiske landbrugskollektiv Svanholm Gods.

Industrien

Industrien i Frederikssund Kommune beskæftiger 2.030 personer (november 2015) svarende til 13,4 % af kommunens beskæftigelse. Det er over dobbelt så meget som regionsgennemsnittet på 6,5 %. Det placerer Frederikssund som den tredjestørste industrikommune blandt de 11 nordsjællandske kommuner – lige efter Allerød og Egedal Kommuner.

Denne placering skyldes især fem store internationalt arbejdende virksomheder, der tilsammen tegner sig for ca. tre fjerdedele af industriens beskæftigelse. Det er først og fremmest katalysatorvirksomheden Haldor Topsøe A/S, der i 2017 havde ca. 600 ansatte på fabrikken i Frederikssund, og saftproducenten CO-RO A/S, der beskæftiger ca. 300. Hertil kommer antenneproducenten Procom A/S med ca. 130 ansatte, sonarteknologivirksomheden Teledyne RESON A/S med omkring 100 ansatte og biludstyrsproducenten Mountain Top Industries ApS, der med ca. 150 ansatte leverer udstyr til ladet på pickups. Ægteparret Marie-Louise og Lars Bjerg, der havde opbygget virksomheden, solgte den i 2017 til kapitalfonden Axcel.

Ud over Haldor Topsøe A/S rummer kommunen flere virksomheder, der arbejder inden for cleantech-området. Det gælder bl.a. siliciumproducenten Topsil Global Wafers A/S, gulvvarmeproducenten Roth North Europe A/S og isoleringsproducenten Sundolitt A/S.

I det gamle andelsmejeri Hornsherred Mejeri i Lyngerup ved Jægerspris producerer Hansens Flødeis ApS økologisk is til det danske marked.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Udsigt til Kronprins Frederiks Bro med de karakteristiske grønne bropiller. Broen fra 1935 forbinder de to dele af Frederikssund Kommune, der ligger på hver sin side af Roskilde Fjord.

.

Bygge- og anlægsvirksomheder tegner sig for 8,6 % af beskæftigelsen, mens transportsektoren står for 3,5 %, forsyning for 0,7 %. De fleste virksomheder i disse brancher er mindre virksomheder med under 50 ansatte. Blandt de større er det familieejede Søndergaard Nedrivning A/S i Frederikssund. Virksomheden blev grundlagt 1950’erne og havde i 2017 ca. 100 ansatte beskæftiget med primært nedrivning og miljøsanering. Det store franskejede selskab Keolis, der driver mange danske busruter, har en større afdeling i Skibby.

Ved Isefjord havde Kyndbyværket, der ejes af Ørsted A/S, 35 ansatte i 2017.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 29,6 % af beskæftigelsen tegner handel, service og oplevelseserhverv sig tilsammen for den største private beskæftigelse i Frederikssund Kommune, hvor kun den offentlige sektor beskæftiger flere. Blandt de større engrosvirksomheder er Toyota Material Handling Danmark A/S, der har hovedsæde i Slangerup og på landsplan beskæftiger ca. 300 medarbejdere med at sælge og servicere gaffeltrucks. Lomax A/S er baseret på nethandel og leverer kontorartikler, elektronik, kontormøbler og lagerudstyr til virksomheder overalt i Danmark. De fleste af de ca. 140 medarbejdere er beskæftiget i hovedkvarteret i Frederikssund.

Turismen er også vigtig. En analyse fra VisitDenmark viser, at turismen i 2015 dannede grundlag for 5 % af den samlede beskæftigelse i Frederikssund Kommune, mod en tilsvarende andel på 4,5 % for Region Hovedstaden som helhed. Det skyldes bla. de mange sommerhuse, der også medfører en stigning i detailhandelen.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Mand med rollator i Jægerspris
Mand med rollator i Jægerspris
Af .

Denne sektor tegner sig kun for 6,2 % af beskæftigelsen. Det er væsentligt under gennemsnittet for regionen (21,1 %) og hele landet (13,8 %) og er den næstlaveste andel for samtlige 11 nordsjællandske kommuner.

Arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S blev grundlagt i Frederikssund i 1948 og havde i 2017 ca. 80 medarbejdere fordelt på fire afdelinger i bl.a. København og Aarhus.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Frederikssund Kommune i november 2015.

.

Den offentlige sektor tegner sig for 35,0 % af beskæftigelsen og dermed mere end regionsgennemsnittet på 30,9 %. Blandt de største offentlige arbejdspladser er Nordsjællands Hospital – Frederikssund. Halvdelen af de offentlige arbejdspladser i kommunen er inden for socialområdet.

De statsligt ansatte udgør 3,4 % af kommunens beskæftigede. Andelen er halvt så stor som på landsplan.

Danske Care A/S har hovedkvarter i Skibby og leverer ydelser inden for hjemmehjælp til kommuner landet over.

Pendling

Over halvdelen (55 %) af de beskæftigede i Frederikssund Kommune pendler til arbejde i en lang række andre kommuner; Københavnsområdet og Hillerød Kommune er de vigtigste destinationer. Modsat består 41 % af kommunens arbejdsstyrke af pendlere fra andre kommuner (2015). Udpendlerne har i gennemsnit 23 km til arbejdet, mens indpendlerne kan nøjes med 19 km.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Frederikssund Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Frederikssund Kommunes befolkning var 50,4 % i arbejdsstyrken i 2015 (se Tabel 1) – stort set som på landsplan. Kommunen adskiller sig primært ved at have en større andel på alderspension.

For de 16‑64-årige er erhvervsfrekvensen på 79,1 %. Det er noget højere end for hele landet og for regionen.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Frederikssund Kommune og hele landet i 2015.

.

Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger før skat var i 2015 på 317.000 kr. og ligger dermed 9.000 kr. over landsgennemsnittet i 2015. Den gennemsnitlige nettofamilieformue er 1.998.000 kr. i 2015 og dermed lidt over landsgennemsnittet (se Tabel 2).

Uligheden i Frederikssund Kommune var målt med Gini-koefficienten på indeks 24,5 i 2016, hvilket er noget mindre end de 29,0 for hele landet.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked