Tabel 1. Antal skoler og elever i Randers Kommune 1970/71 til 2016/17.

.
Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Randers Kommune og hele landet i 2016.
.

I forhold til resten af landet har Randers Kommune flere borgere med erhvervsuddannelser og færre med mellemlange og lange videregående uddannelser. Middellevetiden er lidt lavere, og kriminaliteten højere end på landsplan.

Uddannelse

Antallet af borgere mellem 30 og 34 år i Randers Kommune med kun en grunduddannelse er næsten halveret fra 1991 til 2016 (se figur). Faldet er især sket hos kvinderne, mens antallet af borgere med kun en gymnasial uddannelse er forblevet uændret hos begge køn. Antallet af borgere med en erhvervsuddannelse er kun faldet en smule i perioden og lå i 2016 en del over landsgennemsnittet. Uddannelsesniveauet er steget betragteligt på alle uddannelsesniveauer, men mest hos kvinderne, hvor antallet med lange videregående uddannelser siden 1991 er steget med næsten 75 %. Alligevel er status i 2016, at der i Randers Kommune er et uddannelsesniveau klart under landsniveau. Der er relativt flere med erhvervsuddannelser og væsentlig færre med lange videregående uddannelser end i resten af landet.

Grundskoleuddannelse

I Randers Kommune har der været skolelukninger, om end ikke i helt så stort omfang som i andre kommuner, og der er ikke etableret helt så mange friskoler. Efter skolestrukturændringerne er der blevet lukket fem skoler, og en friskole er blevet oprettet. Andelen af elever i de frie grundskoler er dog steget betragteligt og var i 2016 på 23,9 %. En del af de frie grundskoler i Randers Kommune er af ældre dato, og alle typer af frie grundskoler er repræsenteret: privatskoler, en lilleskole, friskoler og efterskoler. Nogle af friskolerne har op til 10. klasse.

Folkeskolen Nørrevangsskolen er i øvrigt eliteidrætsskole fra 7. til 9. klasse.

Der er to efterskoler, hvoraf den ene er en musikefterskole. Mellerup Fri- og Efterskole er, som navnet også antyder, en del af friskolen.

Ungdomsuddannelse

Hver sommer danser Randers’ studenter rundt om Helen Schous Den jyske hingst på Østervold i det centrale Randers. I Randers er det muligt at tage ungdomsuddannelserne STX, HTX, HF, HHX og EUX. På billedet ses en gruppe HF-studenter.

.

I 2016 blev Tradiums frisørafdeling indrettet med en ny herreafdeling, hvor der også er mulighed for en traditionel barbering. Samme år blev det besluttet, at Tradium skal flytte til nye og større lokaler.

.

I Randers Kommune er der mulighed for ungdomsuddannelser på Randers Statsskole (STX), Paderup Gymnasium (STX), Randers Social- og Sundhedsskole samt Randers HF og VUC (HF, HF enkeltfag og almen voksenuddannelsen).

Hertil kommer Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, der har et udbud af erhvervsuddannelser (bl.a. med EUX) samt gymnasieretninger som HHX og HTX).

Tradium har i samarbejde med Randers Realskole lavet et helt særligt tilbud i Randers ElitesportsCollege, der har undervisning fra 7. til 9. klasse, 10. klasse samt HHX. Det er også muligt at kombinere Sportscollege med HTX eller EUX. Eleverne har mulighed for at bo tæt på byens idrætsfaciliteter i fælles lejligheder.

Videregående uddannelse

På Erhvervsakademi Dania er der mulighed for at tage 21 korte videregående uddannelser fordelt på de fire områder IT, teknologi, business og sundhed. Der er seks businessrettede uddannelser. Nogle af dem er internationale linjer, hvor al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsernes praktikophold kan tages i Danmark eller i udlandet. Sundhedslinjen er en professionsuddannelse i optometri. Der er fire forskellige IT-uddannelser og seks tekniske uddannelser, hvoraf den ene er på engelsk. Erhvervsakademiet har campus i Randers, Grenaa, Hadsten Hobro, Horsens, Silkeborg, Skive og Viborg med i alt 2.500 studerende fordelt på de otte campusser.

Erhvervsakademiet har også efteruddannelser både som fag og kurser og som 15 forskellige akademiuddannelser. De har seksugers kurser målrettet ledige og tilbyder skræddersyede uddannelsesforløb til virksomheder.

Professionshøjskolen Via University College har også en campus i Randers med 800 studerende. Man kan bl.a. tage en professionsbachelor til psykomotorisk terapeut, til pædagog og til sygeplejerske.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2012‑16 og voksenbefolkningens sundhed 2013 i Randers Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Randers Kommune havde i perioden 2012‑16 i gennemsnit en beregnet middellevetid på 79,8 år. Det er lidt mindre end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den for ventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er der i forhold til hele landet en lidt større andel i Randers Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Til gengæld er der relativt færre, der oplever et dårligt mentalt helbred. Også andelen med et højt stressniveau er lidt mindre end landsgennemsnittet.

Region Midtjylland publicerede i 2014 rapporten Hvordan har du det?, der for 2013 også viser sundhedstilstanden på sogneniveau. På basis af befolkningens uddannelse, jobsituation og indkomster blev sognene inddelt i fem sociogeografiske grupper.

Randers Kommune har i forhold til Region Midtjylland en relativt stor andel borgere placeret i sogne med lave indkomst- og uddannelsesniveauer. Samtidig er der store forskelle på tværs af kommunen. Sognene med det højeste uddannelses- og indkomstniveau findes syd og vest for Randers, mens sognene med de laveste niveauer ligger i Randers Midtby og de nordøstlige områder af kommunen.

Forskellene i indkomst- og uddannelsesniveauet afspejles klart på sundhedsområdet. Mens fx 7 % af de voksne i de rigeste sogne hhv. ryger og har et usundt kostmønster, er hyppigheden 3‑4 gange så stor i de sogne, hvor indkomst- og uddannelsesniveauet er lavest.

Antallet af lægebesøg i Randers Kommune er ligeledes lidt højere end landsgennemsnittet. I 2016 var der 7,7 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Randers Kommune mod et gennemsnit på 7,1 pr. indbygger i både Region Midtjylland og landet som helhed.

Randers Kommune havde 1.652 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge (2017) mod 1.555 i Region Midtjylland som helhed og et landsgennemsnit på 1.614. Relativt mange (76 %) af de praktiserende læger i Randers Kommune havde i 2017 lukket for tilgang af nye patienter. På landsplan drejede det sig om 61 %, og i regionen som helhed var det 56 % af de alment praktiserende læger, der havde lukket for tilgang i 2017.

Socialområdet og forsørgelse

Personer over 60 år kan leje en lejlighed på Plejehjemmet Randers Klosters private afdeling. Samtidig er der to afdelinger med visiterede boliger.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område i Randers Kommune svarer stort set til det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 71,0 % for de 0‑2-årige og 89,4 % for de 3‑5-årige.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2015 1,1 % af aldersgruppen, hvilket svarer til andelen på landsplan (1,0 %).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Randers Kommune er relativt høje. I 2017 var udgifterne til forsørgelse pr. 17‑64-årig i Randers Kommune 18 % over gennemsnittet for landets kommuner. Niveauet er også højere end i andre store kommuner (København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg), men er næsten på niveau med Odense Kommune. De relativt høje udgifter til forsørgelse skal ses i sammenhæng med, at relativt flere modtager en førtidspension i Randers Kommune sammenlignet med regionen og landet som helhed.

I 2016 var 24,3 % af de 16‑64-årige i Randers Kommune på offentlig forsørgelse (fuldtidsdeltagere) af en eller anden art, SU-modtagere ikke medregnet. Denne relativt store andel med offentlig forsørgelse (bortset fra SU-modtagerne) skyldes først og fremmest en relativt stor andel i gruppen »Tilbagetrækning«. I Randers Kommune udgør førtidspensionisterne således 7,1 % af de 16‑64-årige mod 5,8 % på landsplan.

I 2016 modtog 8,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er noget færre end på landsplan (11,5 %) og også lidt færre end i Region Midtjylland som helhed (10,8 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp i kommunen faldet markant siden 2010.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er ligeledes blevet lidt mindre. I 2008 var det ca. 6,5 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, beskyttet bolig eller plejebolig i Randers Kommune. I 2016 var denne andel faldet til 5,8 %. Det er en lidt større andel end på landsplan, hvor 3,8 % af alle i alderen 65 år og derover boede på plejehjem mv. i 2016.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Randers Kommune er højere end i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 27,8 personer pr. 1.000 indbyggere i Randers Kommune. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere og i Region Midtjylland mod 13,1 personer pr. 1000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger kommunen lidt over niveauet for både Region Midtjylland som helhed og landet som helhed. I Randers Kommune blev der rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 3,6 personer pr. 1.000 indbyggere. I hele landet var det 2,4 personer og i Region Midtjylland som helhed 2,0 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg