Tabel 1. Antal skoler og elever i Ringkøbing-Skjern Kommune 1970/71 til 2017/18. * Inkluderer 10. klasse på UCRS, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.

.
På Skjern Tekniske Skole kan man uddanne sig til personvognsmekaniker. Uddannelsen kan sættes sammen på forskellig vis. Eleverne kan vælge mellem et EUD-forløb eller et EUX-forløb, hvor man sideløbende med sin uddannelse som personvognsmekaniker også tager en studentereksamen. Afhængigt af hvilken af uddannelserne man vælger, tager det enten 2,5 eller 5 år, inden man er færdiguddannet.
.

Tabel 2. Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Ringkøbing-Skjern er en af de kommuner, hvor lukningen af folkeskoler efter Strukturreformen i 2007 førte til, at der i stedet blev oprettet friskoler de samme steder. Uddannelsesmønsteret er præget af, at en meget stor andel tager erhvervsuddannelser.

Levealderen er lidt højere end på landsplan. Efter Region Midtjyllands beslutning om at nedlægge Ringkøbing Sygehus har kommune og region siden 2013 samarbejdet om Sundhedshus Ringkøbing, der har til huse i dele af det gamle sygehus og er et eksempel på et tværgående samarbejde om det nære sundhedsvæsen.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Ringkøbing-Skjern Kommune er præget af en høj andel, der tager en erhvervsuddannelse. Derimod er andelen, der tager videregående uddannelser, langt mindre end på landsplan.

I 2018 var det 42,4 % af de 30‑34-årige i kommunen, der havde en erhvervsuddannelse mod 27,5 % for hele landet. Uddannelsesniveauet er siden 1991 steget betydeligt og især for kvinderne. Andelen af kvinder, der alene fik en grundskoleuddannelse, faldt fra 41 % i 1991 til 15 % i 2018, mens andelen for mændene tilsvarende faldt fra 30 % til 20 %.

Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er hos begge køn omtrent fordoblet, fra 13 til 25 % for kvinderne og fra 5 til 12 % for mændene.

Selv om andelen med lange videregående uddannelser er steget for både mænd og kvinder, er der stadig langt op til landsgennemsnittet. I 2018 havde 7,3 % af de 30‑34-årige i kommunen en lang videregående uddannelse, mens andelen på landsplan var tre gange så høj (21,4 %).

Grundskoleuddannelse

I forbindelse med dannelsen af den nye Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog byrådet en ny skolestrukturplan, der fra d. 1. august 2008 indebar lukning af fire skoler. Det omfattede skoler i hhv. Grønbjerg, Herborg, Hoven og Nørre Vium. De tre førstnævnte genopstod senere som friskoler. Børnene fra Nørre Vium blev flyttet til folkeskolen i den nærliggende by Troldhede, hvor skolen skiftede navn til Nr. Vium-Troldhede Skole.

Desuden samlede strukturplanen 7.-9.-klasser i kommunen på overbygningsskoler, og på to af dem oprettedes også et 10.-klassecenter.

Ringkøbing Skole og Rindum Skole blev i 2010 sammenlagt i Rindum Skoles bygninger, der samtidig blev udvidet. Den fortsættende folkeskole kom til at hedde Ringkøbing Skole.

I 2012/13 var elevtallet på Stadil-Vedersø Skole på 82 til og med 6. klasse, og derfor igangsatte byrådet den proces, der skulle føre til lukning af skolen med effekt fra 2014. Det endte med, at skolebygningen blev overtaget af en friskolekreds, der oprettede en friskole og et pasningstilbud i bygningerne. I 2019 rummer kommunen dermed 22 folkeskoler, tre specialcentre og tre specialskoler.

Da de nedlagte folkeskoler i vidt omfang er erstattet af lokale friskoler, er andelen af elever i de frie grundskoler vokset markant det seneste tiår (se Tabel 1). I 2018 var der 10 frie grundskoler, heraf tre med et erklæret kristent grundlag.

I kommunen er der 11 efterskoler, som omfatter bl.a.Finderup Efterskole, Bork Havn Efterskole, Sdr. Bork Efterskole og Vedersø Idrætsefterskole samt kristne efterskoler som Solgården. Hertil kommer Den danske Design- og Håndværksefterskole.

Ungdomsuddannelserne

Gymnasieretningerne HHX og HTX samt VUC og 10. klasse findes samlet under UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern (UCRS), som har hovedadresse i Skjern. Her ligger Vestjydsk Handelsskole & Gymnasiet HHX Skjern, Gymnasiet HTX Skjern og en del af VUC Ringkøbing-Skjern.

UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern har også adresse i Ringkøbing på Vasevej. Her finder man Gymnasiet HHX Ringkøbing og Ringkøbing Handelsskole og VUC Ringkøbing-Skjern.

Kommunen rummer yderligere Ringkjøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium Tarm.

Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing er et privat gymnasium, der blev oprettet i 1979 og har omkring 200 elever. Til gymnasiet hører et kollegium, hvor der bor ca. 150 elever.

I Skjern finder man Ringkøbing-Skjern Produktionsskole, der lukkede d. 31. juli 2019 som selvstændig produktionsskole, men åbnede d. 1. august 2019 med tilbud om toårig uddannelse under den nye Forberedende grunduddannelse (FGU).

Videregående uddannelser

Der er ingen videregående uddannelsessteder i kommunen, men Erhvervsakademi MidtVest i Herning kunne fra 2018 tilbyde en toårig markedsføringsøkonomuddannelse i Skjern.

Sundhed

Et nyfødt barn i Ringkøbing-Skjern Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 81,3 år. Det er på niveau med gennemsnittet for Region Midtjylland og knap et halvt år mere end landsgennemsnittet (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en lidt større andel af den voksne befolkning i Ringkøbing-Skjern Kommune end i hele Region Midtjylland, der oplyser at have svær overvægt og et usundt kostmønster.

I 2017 var der 6,6 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Ringkøbing-Skjern Kommune. I Region Midtjylland var der 7,1 lægebesøg pr. indbygger, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Kommunen havde 1.513 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge (2017). Det er lidt færre end i Region Midtjylland som helhed og færre end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge.

Det er Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, der sygehusbetjener kommunens befolkning. Det nye sygehus i Gødstrup vil i fremtiden få en central betydning for borgerne. Regionspsykiatri Vest i Herning og Holstebro betjener borgerne på det psykiatriske område.

Antallet af indlagte på et somatisk sygehus er i kommunen lidt mindre end antallet i regionen og landet som helhed. I 2017 var det 110 patienter pr. 1.000 borgere, der havde været indlagt i årets løb. I Region Midtjylland var det tilsvarende 112 og i landet som helhed 121.

I 2013 åbnede Sundhedshus Ringkøbing som et fremtidsorienteret eksempel på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Ringkøbing-Skjern Kommune er næsten på niveau med det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan og i Region Midtjylland.

I 2017 var der 31,6 dagplejepladser og kun 12,5 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For aldersgruppen 3‑5 år var der 88,6 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 11,7 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er lidt flere end på landsplan (10,1 børn).

Samme år modtog 9,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end i både Region Midtjylland (10,4 %) og på landsplan (11,1 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet betydeligt siden 2008, hvor den i kommunen var 16,6 %.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er også faldet. I 2010 var det 4,4 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2018 var denne andel 3,1 % og dermed også lidt mindre end i landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Ringkøbing-Skjern Kommune er noget lavere end i Region Midtjylland og i landet som helhed.

I 2018 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 7,0 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 12,9 i Region Midtjylland og 15,1 i landet som helhed.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018 rejst sigtelse mod 1,4 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 2,9 i såvel regionen som på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg