Destillationen af maltwhisky overvåges på Stauning Whiskys destilleri, som er indrettet i en nedlagt gård tæt på Stauning. Initiativet blev taget af ni lokale whiskyentusiaster i 2005, og produktionen i de tidligere gårdbygninger begyndte i 2009.
.

Landbrug, vindmølleindustri, osteproduktion og turismen langs Vestkysten er vigtige for beskæftigelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den største private arbejdsplads er en stor afdeling af vindmølleproducenten Vestas Wind Systems A/S. Samtidig er der en større gruppe virksomheder med mellem 100 og 500 ansatte, hovedsagelig inden for industri og engroshandel. Tilsammen tegner disse mellemstore virksomheder og Vestas sig for hovedparten af den private beskæftigelse.

Kommunen blev hårdt ramt i kølvandet på finanskrisen fra 2008 med et fald i beskæftigelsen frem til 2013 på 16 %, svarende til omkring 5.000 arbejdspladser. Siden er beskæftigelsen igen steget og var ved udgangen af november 2017 øget med ca. 2.000.

Bortset fra handel og service har ingen af sektorerne dog genvundet tabet af arbejdspladser fra finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.

.

Ved udgangen af november 2017 var der 27.443 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 3.500 arbejdssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. I forhold til regionen og landet som helhed udgjorde landbrug og industri en langt større andel, mens den offentlige sektor udgjorde en mindre andel.

Primære erhverv

Farestald på gården Hjøllund øst for Ølstrup, som ejes af Prima Svin A/S. Prima Svin er en større svineproducent, og firmaet driver sin produktion af søer, smågrise og slagtesvin på flere ejendomme i Ringkøbing-Skjern Kommune.

.

Med 7,0 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv er denne sektor mere end tre gange så stor som på landsplan. Ringkøbing-Skjern er en af landets store landbrugskommuner, både når det måles på areal og på produktion og arbejdspladser.

Med 94.000 ha (2018) har Ringkøbing-Skjern det største landbrugsareal og den største kornproduktion blandt landets kommuner. De vigtigste afgrøder er byg og hvede, men der er også en stor produktion af raps og kartofler.

Opgjort i august 2018 var der knap 600.000 produktionssvin i kommunen, hvilket ikke overgås af andre danske kommuner. Inden for produktion af mink indtager kommunen en andenplads, mens den i 2018 var nummer fire inden for produktion af kødkvæg og malkekvæg.

Hvide Sande er Danmarks femtestørste fiskerihavn, og der blev i 2018 landet 49.000 tons fisk til en værdi af 230 mio. kr.

Landbruget og fiskeriet har stadig stor indflydelse på kommunens øvrige erhvervsliv, bl.a. skibsværft, maskin- og fødevareindustri og en række engrosvirksomheder.

På en mark ved Ringkøbing begynder vinterrapsens grønne stængler at antage et gulligt skær, hvilket fortæller, at tidspunktet for årets høst nærmer sig. Næsten al den raps, som dyrkes i Danmark, er vinterraps, og i 2017 lå det samlede udbytte på hele 739.000 tons. Også i Ringkøbing-Skjern Kommune dyrkes der en del vinterraps, om end der må vandes for at sikre et rentabelt udbytte.

.

Industrien

To medarbejdere på Nr. Vium Mejeri kvalitetstjekker skiveskåret ost. Efterfølgende bliver osten pakket i bakker og sendt videre ud til forhandlerne. Osten er af typen Esrom, som primært bliver eksporteret og solgt på det tyske marked.

.

Ringkøbing-Skjern er en af de midtjyske kommuner, der med god grund omtales som del af Produktionsdanmark. I lighed med Ikast-Brande og Billund Kommuner er Ringkøbing-Skjern en af de få jyske kommuner, hvor industrien står for den største del af beskæftigelsen.

Industrien tegner sig for 28,0 % (2017) af kommunens samlede beskæftigelse. Med ca. 7.700 beskæftigede i industrien er Ringkøbing-Skjern samtidig den af Region Midtjyllands otte vestjyske kommuner, der har det største antal industribeskæftigede.

Det var i Lem, at en mindre maskinfabrik endte med at blive en af verdens største vindmølleproducenter, Vestas. Siden 2011 har Vestas Wind Systems A/S haft hovedsæde i Aarhus, men virksomheden har stadig en stor produktion i Ringkøbing-Skjern Kommune med fabrikker og udviklingsafdelinger i Ringkøbing, Lem og Videbæk. Vestas var i 2018 kommunens største private arbejdsgiver.

Kommunen rummer samtidig en række mellemstore virksomheder inden for især jern-, metal- og maskinindustrien samt fødevareindustrien. VM Tarm A/S med ca. 250 medarbejdere producerer årligt over 200 rustfrie tankvogne til foder, mælk, olie mv. KP Komponenter A/S i Spjald med ca. 250 medarbejdere (2018) er en underleverandør til metalindustrien i ind- og udland og har specialiseret sig i fuldt automatiseret bearbejdning af komplekse emner. VELUX-datterselskabet Gåsdal Bygningsindustri A/S i Skjern med ca. 250 medarbejdere fremstiller elektriske fordelings- og kontrolapparater til styring af VELUX-ovenlysvinduer.

I Videbækområdet har Arla Foods en række afdelinger, der med over 1.400 ansatte (2018) er landets største koncentration af arbejdspladser i mejeribranchen. Nr. Vium Mejeri er et af landets største ostemejerier med ca. 400 ansatte. På Troldhede Mejeri producerer ca. 150 Arla-medarbejdere også oste, herunder den særlige Unika-serie.

Omkring Videbæk ligger desuden to store produktionsafdelinger under Arla Foods Ingredients. Det er dels Danmark Protein, der med ca. 540 medarbejdere er nabo til Nr. Vium Mejeri, dels ARINCO, der med ca. 330 medarbejdere har til huse på Mælkevejen 2‑4 i Videbæk. De to selskaber fremstiller bl.a. proteinpulver, der primært eksporteres.

I Nørre Vium ved Videbæk er Arla ved at opføre et nyt innovationscenter, som efter planen skal tages i brug i 2021.

Vestas i Lem og Ringkøbing

Vestjysk Stålteknik A/S, det senere Vestas, hørte i en periode omkring 1950’erne hjemme i disse bygninger i udkanten af Lem. Fabriksbygningerne bestod af en tyskerbarak med tilbygning.

.

I 1945 omdannede fabrikant Peder Hansen sit familieejede firma til et aktieselskab under navnet Vestjysk Stålteknik A/S, der snart blev forkortet til Vestas.

Firmaet kan dateres tilbage til 1898, da Peder Hansens far kom til Lem, også kaldet Smedenes By, for at nedsætte sig som smed. Firmaet specialiserede sig i stålrammer til industribygninger. Efter 1945 ekspanderede virksomheden, og i slutningen af 1970’erne var der ca. 120 ansatte, hvoraf de fleste var beskæftiget med at fremstille landbrugsmaskiner. Krisen i landbruget gjorde dog, at ejeren så sig om efter nye muligheder.

I 1979 blev det til et samarbejde med Herborg-smeden Karl Erik Jørgensen og Henrik Stiesdal, som i fællesskab havde udviklet en trevinget vindmølle. I 1980 blev der etableret en selvstændig vindmølleafdeling, som snart blev den største i Vestas. Et stort anlagt eksportfremstød i Californien medvirkede væsentligt til denne udvikling, men eksporten stoppede brat i 1986, da ændrede skatteregler med kort varsel trak tæppet væk under markedet. Vestas gik konkurs, men blev kort tid efter rekonstrueret som Vestas Wind Systems A/S, der alene producerede vindmøller.

Vestas blev dermed et af de få pionerfirmaer inden for vindmøllebranchen, som overlevede. Hovedkvarteret lå i Lem og Ringkøbing indtil 2004, hvor Vestas fusionerede med NEG Micon i Randers og dannede et af verdens største vindmøllefirmaer. Vestas flyttede i 2011 sit globale hovedkvarter fra Randers til Aarhus.

I 2019 havde koncernen omkring 25.000 medarbejdere på verdensplan; en del af fabrikationen er forblevet i området, hvor virksomheden oprindelig blev grundlagt. I 2019 havde Vestas således vingefabrik i Lem, mens der blev fremstillet naceller (møllehuset med gear mv.) i Ringkøbing. Også i Videbæk havde Vestas en stor afdeling med bl.a. det danske servicecenter, mens der på fabrikken i Hammel bl.a. produceres kontrolsystemer til vindmøller.

Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2019 ca. 2.000 ansatte i vindmøllebranchen, disse var overvejende beskæftiget i de forskellige afdelinger af Vestas.

Transport, forsyning samt og bygge og anlæg

Med 8,8 % af beskæftigelsen ligger transport, forsyning og bygge og anlæg noget under gennemsnittet for regionen. Bygge og anlæg tegner sig for den største del med 5,8 %, transport for 2,4 %, og forsyning 0,6 %. Virksomhederne i disse brancher er mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener det lokale erhvervsliv og kommunens borgere.

Handel, service og oplevelseserhverv

Bredgade i Skjern. Den gamle hovedvej er en del af byens handelscentrum.

.

Ringkøbing er Ringkøbing-Skjern Kommunes største by og handelscentrum. Nygade i det centrale Ringkøbing er omdannet til gågade, og her er størstedelen af byens butikker koncentreret.

.

Med 23,1 % af beskæftigelsen er handel, service og oplevelseserhverv noget mindre end gennemsnittet for regionen. Det skyldes især en mindre detailhandelssektor. Til gengæld betyder turismen meget for Ringkøbing-Skjern Kommune. Den var i 2017 Danmarks femtestørste turistkommune målt på omsætning, kun overgået af storbyerne København, Aarhus og Aalborg samt nabokommunen Varde. Ifølge tallene fra VisitDenmark skabte turismen i 2017 en omsætning på 3,5 mia. kr. i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Målt på overnattende turister er Ringkøbing-Skjern den tredjestørste kommune med over 3,9 mio. registrerede overnatninger i 2018. Det er især tyske turister, der tiltrækkes af kystområderne og strandene. Ingen andre kommuner har en så stor andel af udlændinge (84 %) blandt overnatningerne, der hovedsagelig sker i sommerhuse og sekundært på hoteller mv. og giver beskæftigelse i bl.a. detailhandel og restauranter.

Engroshandelen er domineret af virksomheder, der leverer maskiner og udstyr samt foder, korn og såsæd til landbruget. Blandt de største er Kramp Danmark A/S og Hydra-Grene A/S, der begge sælger landbrugsmaskiner og -udstyr. Vestjyllands Andel a.m.b.a. handler med foderstoffer, korn og såsæd.

Hos afdelingen for teknisk service hos Kramp Danmark i Skjern fremstilles bl.a. forskellige typer kædehjul og knive til mejetærskere. I 2013 fusionerede det daværende Grene Danmark A/S med det hollandske grossistfirma Kramp, som forhandler reservedele til land- og skovbrugsmaskiner.

.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør 8,5 % af beskæftigelsen og dermed en del mindre end i regionen som helhed. Den største del tegner sommerhusudlejning og finansiering sig for.

Alle de større sommerhusformidlere som NOVASOL A/S og Esmark Feriehusudlejning A/S er aktive i kommunen, og i alt er der en halv snes virksomheder, som konkurrerer om at udleje de mange tusinde sommerhuse til turister.

Der er to regionalbanker med hovedsæde i kommunen, Ringkjøbing Landbobank A/S og Skjern Bank A/S, samt den regionale Vestjysk Bank A/S med hovedsæde i Lemvig.

Ringkjøbing Landbobank var oprindelig en lokalbank, men efter en række fusioner gennem de sidste 20 år har banken udviklet sig til en regional bank med omkring 45 afdelinger, der hovedsagelig er placeret i Midt-, Vest- og Nordjylland. I alt beskæftigede banken i 2018 ca. 700 medarbejdere, heraf ca. 200 i hovedsædet i Ringkøbing. Den noget mindre Skjern Bank har syv filialer og beskæftiger ca. 150 medarbejdere.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 24,6 % af beskæftigelsen udgør den offentlige sektor en lavere andel end i hele regionen og også en af de laveste andele blandt de vestjyske kommuner i Region Midtjylland. Målt i forhold til indbyggertallet er den kommunale sektors størrelse tæt på gennemsnittet. Størst beskæftigelse har socialsektoren med 11,7 % fulgt af undervisningsområdet med 7,2 %. Kommunen har få regionsansatte, men rummer nogle statslige arbejdspladser i form af bl.a. et skattecenter samt Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen).

Pendling

Ringkøbing-Skjern Kommune har en moderat pendling af arbejdskraft til og fra nabokommunerne. 22,2 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen pendlede i 2017 til arbejde i andre kommuner, svarende til 6.392 personer. Flest pendlede til Herning Kommune (2.228). Omvendt kom 25,5 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Ringkøbing-Skjern fra andre kommuner, svarende til 7.661. Flest kom fra Herning (2.158) og Holstebro (1.459).

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Ringkøbing-Skjern Kommune i november 2017.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

51,6 % af befolkningen i Ringkøbing-Skjern Kommune er i arbejdsstyrken. Det er nogenlunde som både regions- og landsgennemsnittet. De øvrige 48,4 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 78,9 %. Erhvervsfrekvensen er lidt højere end for regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Ringkøbing-Skjern Kommune og hele landet i 2017.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 304.000 kr. i 2017 ligger Ringkøbing-Skjern-borgerne lidt under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 2.036.000 kr., hvilket er lidt over landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. Målt med Gini-koefficienten er uligheden i indkomsten på 25,2 (2017), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Ringkøbing-Skjern Kommune er her opdelt i 46 sogne, der med undtagelse af et lille sogn med 100 voksne alle fordeler sig mellem de tre midterste kategorier og således har mindre forskelle end på regionsplan. Omkring halvdelen af kommunens voksne indbyggere bor i sogne, der ligger i det midterste af de fem sociogeografiske områder.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked