Attrup Enge er et strandengsområde, som ligger ud til Limfjorden ved landsbyen Attrup sydvest for Brovst. Her veksler græssede strandenge med loer og saltpander, mens engene ligger godt beskyttet af diger. I de højestliggende og tørreste områder er der strandoverdrev.

De lavvandede områder i Limfjorden, især områderne ud for engene, er vigtige rastepladser for trækkende og overvintrende fugle som sangsvane, kortnæbbet gås, grågås, canadagås, pibeand og krikand, mens hjejler og viber kan raste i stort antal på strandengene. Strandengene er desuden en vigtig ynglelokalitet for vadefugle som strandskade, vibe og rødben, mens strandtudser yngler i de vandfyldte lavninger.

Engene er en del af habitatområdet Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal samt af fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Ulvedybet og Nibe Bredning.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links