Tidligere fandtes hedepletvinge spredt over det meste af landet, men den er siden 1920’erne ikke set uden for Jylland. På sine sidste kendte levesteder i Nordjylland flyver sommerfuglen fra sidst i maj til sidst i juni.
.

Selv om Jammerbugt Kommune er en kystkommune, dækker også det åbne lands naturtyper en ganske betydelig del af kommunens areal. Mange af disse naturtyper er kraftigt påvirkede af flyvesand. Det gælder fx indlandsklitterne og de overdrev, som man typisk finder på små, sandede bakker og sandmarker. Et tredje eksempel er Sandmosen, som er en mose, der er overlejret af flyvesand og siden genopstået som mose og enge. Derudover kan man inde i landet opleve den særlige klitformation, som kaldes parabelklitter. Den sandede jordbund i alle disse naturtyper betyder, at det planteliv, som findes, primært består af arter, der er tilpasset meget næringsfattige forhold.

Ud over de sandpåvirkede naturtyper er der i Jammerbugt Kommune også store inddæmmede områder, som er blevet udnyttet til landbrugsland. Disse inddæmmede områder er gammel havbund og har tidligere været en del af Limfjorden. I dag holdes områderne tørre med dæmninger og ved at dræne dem med pumper. På denne mere næringsrige jord ligger der ofte enge og moser. Hvor tidligere morænebakkeøer, kalkknolde og skrænter hæver sig op over landskabet, er der overdrev. Det gælder fx Alsbjerg Bakker, Lienskrænten og Klim Bjerg.

Blandt kommunens vigtige naturområder er også Store Vildmose. Den var engang en af Nordeuropas største højmoser, men tørvegravning og omdannelse til landbrugsjord har mindsket højmosearealet betydeligt. Kun den sydvestlige og sydlige del af mosen ligger i Jammerbugt Kommune, mens resten ligger i Brønderslev og Aalborg Kommuner. De tre største bevarede højmoseflader, svarende til ca. 233 ha aktiv højmose, ligger i Jammerbugt Kommune.

Alle disse forskellige levesteder giver kommunens åbne land et mangfoldigt dyre- og planteliv. Således er Jammerbugt Kommune voksested for adskillige sjældne og truede plantearter som klit- og nordisk øjentrøst, sort skæne, flere forskellige bregner, vibefedt, de tre danske arter af soldug samt orkideerne purpur-, Vendsyssel-og Thygøgeurt. Også mange sjældne dagsommerfugle lever i Jammerbugt Kommune. De omfatter flere arter, som er knyttet til højmoser, samt den stærkt truede hedepletvinge. Derudover har kommunen store bestande af bl.a. vadefugle, traner, svaner, gæs, rådyr, dådyr og krondyr.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links