Geologisk tidslinje for Jammerbugt Kommune

.

Kort over de overfladenære jordarter i Jammerbugt Kommune. I den centrale og nordlige del af kommunen findes moræneaflejringer, som blev afsat under sidste istid. Disse er kantet af lavereliggende aflejringer fra Littorinahavet, som i stenalderen dækkede store dele af kommunen. Langs kysten ud til Jammerbugten er store områder dækket af flyvesand.

.

Kystens udvikling ved Svinkløv 1. I stenalderen formede Littorinahavet en stejl kyst i det bløde skrivekridt. 2. Senere hævede landet sig, og den hævede Littorinakystklint fik med tiden form som store svineklove. Kystklintens karakteristiske form opstod pga. overfladevandets erosion og forvitring af skrivekridtet. Selv om klinten i dag er dækket af vegetation, træder »svinklovene« stadig tydeligt frem i landskabet.

.

Langs kommunens kyst består de overfladenære lag overvejende af flyvesand. Mod syd og langs kysten til Limfjorden er der talrige lavtliggende områder med hævet havbund, som er dannet af Littorinahavet. Her består aflejringerne hovedsagelig af ler og sand, men i de gamle strandvoldssystemer optræder også grovere materiale. I store dele af kommunen er der under disse lag fra efteristiden ler- og sandaflejringer fra Yoldiahavet, som når op til overfladen vest for Store Vildmose. Herunder findes aflejringer fra istiden. I det meste af kommunen udgøres disse aflejringer af forholdsvis tykke lag af smeltevandssand og grus, men mellem Fjerritslev og Brovst samt ved Kås og Saltum er der også tynde lag af moræneler.

Kommunens grundvandsmagasiner ligger især i disse smeltevandsaflejringer samt i skrivekridt fra Kridttiden og i danienkalk fra den ældste del af Paleocæn. Kridtterrænet består af en række højtliggende områder ved Fjerritslev, Klim Bjerg og Brovst og er ofte begrænset af forkastninger. I et mindre område mod vest er der desuden ler fra Eocæn. Dybt nede under kridtlagene findes Fjerritslev-Saltstrukturen med salt fra Perm.

Undergrundens kalk blev til bakker

I Jammerbugt såvel som Morsø og Thisted Kommuners undergrund ligger flere saltpuder og -diapirer (salthorste), som har spillet en betydelig rolle i udformningen af landskabet. Salt er mobilt, og i dybder på 600-1.000 m er det lettere end de overliggende geologiske lag. Derfor bevæger det sig langsomt opad og kan derved få landskabet til at bule op, hvilket man bl.a. kan se ved Svinkløv og Klim Bjerg.

Svinkløv og Klim Bjerg ligger oven på Fjerritslev-Saltstrukturen, som er en saltdiapir, der strækker sig fra Fjerritslev til Bygholm Vejle. Ved Svinkløv og Klim Bjerg har saltet skubbet de geologiske lag op i en bakke. I stenalderen, da store dele af den nuværende Jammerbugt Kommune var dækket af Littorinahavet, udgjorde bakken et ø-kompleks.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi

Eksterne links