Tidligere fandtes hedepletvinge spredt over det meste af landet, men den er siden 1920’erne ikke set uden for Jylland. På sine sidste kendte levesteder i Nordjylland flyver sommerfuglen fra sidst i maj til sidst i juni.
.

Jammerbugt Kommune er omgivet af hav og fjord, og både naturen og landskaberne er en meget stor del af kommunens identitet. Landskabet står derfor også højt på den politiske dagsorden, og der har siden Strukturreformen i 2007 været et stort fokus på både at beskytte og benytte de store natur- og landskabsværdier. Blandt de mest fremtrædende projekter er Lien, Fosdalen og Sandmosen, hvor der er lavet nye stiforløb, hegningsprojekter og naturplejetiltag. Derudover er kommunen ved at gennemgå sine mange fredninger for bl.a. at nytænke, hvordan de bedst kan formidles. I de senere år er der eksempelvis gjort en indsats for at fortælle historien om Store Vildmose.

Kysten og de kystnære områder er af stor geologisk og landskabelig interesse, men har været hårdt ramt af sandflugt. For at bekæmpe sandflugten blev der etableret læhegn og klitplantager langs det meste af kysten. I dag er mange af kystens lysåbne naturtyper dog truet af tilgroning af især bjergfyr fra klitplantagerne. Kommunen arbejder derfor på at bevare den lysåbne natur ved naturpleje i form af bl.a. afgræsning.

Ved Limfjorden har man ved inddæmning, dræning og pumpning omdannet dele af fjordbunden til landbrugsjord. I dag trues disse inddæmmede områder især af storme, og behovet for kystbeskyttelse på Limfjordskysten er derfor øget.

Naturbeskyttelse

I 2013 var 17.016 ha af Jammerbugt Kommunes areal beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det svarede til ca. 20 % af kommunens samlede areal. Med 6.603 ha udgjorde hederne den største andel af kommunens § 3-natur, efterfulgt af moser med 3.515 ha og enge med 3.499 ha.

Derudover har Jammerbugt Kommune 30 fredede områder, som tilsammen udgør 6.620 ha svarende til 7,6 % af kommunens areal. På grund af deres betydning for fuglelivet blev Ulvedybet og Vejlerne desuden udpeget som reservater i hhv. 1930 og 1958.

Mange naturområder er også omfattet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Disse Natura 2000-områomfatter syv habitatområder, fire fuglebeskyttelsesområder og to Ramsarområder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links