Den ca. 758 ha store, privatejede Dejbjerg Plantage ligger godt 3 km nordvest for Skjern i Dejbjerg Bakker i det sydvestligste hjørne af Skovbjerg Bakkeø. Anlæggelsen af Dejbjerg Plantage begyndte 1903‑15, hvor fanger fra Horsens Tugthus tilplantede den sydlige del af bakkerne. Efter 2. Verdenskrig voksede plantagen nordpå til sin nuværende udstrækning. I dag består Dejbjerg Plantage overvejende af nåleskov med især rødgran, ædelgran, sitkagran og lærk. Tidligere var Dejbjerg Bakker dækket af vidtstrakte heder, moser og egekrat, og ved Dejbjerg kan man stadig finde rester af de gamle egekrat. Hederne ligger spredt i plantagen og når deres største udbredelse på Dejbjerg Hede, som afgrænser plantagen mod nord. I kanten af plantagen findes desuden enkelte moseområder som Bjørnemose i øst og Lundemose i syd.

Det afvekslende landskab udmønter sig i et tilsvarende varieret planteliv, som bl.a. omfatter flere arter af ulvefod, alm. månerude, ægbladet fliglæbe, majgøgeurt, plettet gøgeurt og kødfarvet gøgeurt. På plantagens magre morbund vokser desuden en række populære spisesvampe som alm. kantarel, brunstokket rørhat og spiselig rørhat.

Insektlivet tæller en række dagflyvende sommerfugle som femplettet køllesværmer, metalvinge, spættet bredpande, isblåfugl, bølleblåfugl, moserandøje og brunlig perlemorsommerfugl. I områdets vandhuller og småsøer yngler desuden vandedderkop samt sjældne guldsmede som lille blåpil og månevandnymfe.

I selve plantagen er der registreret ca. 90 fuglearter. De omfatter bl.a. skovhornugle, duehøg og grønspætte, mens stor hornugle holder til i en nærliggende grusgrav. Dertil kommer pattedyr som krondyr, rådyr, ræv og grævling, der optræder i gode bestande såvel i plantagen som på hedearealerne.

Dejbjerg Hede og Lundemose blev fredet i hhv. 1972 og 1982, mens Bjørnemose indgår i fredningen af Bundsbæk Mølle fra 1980.

En tom bænk står ensomt mellem bløde bakker på et lille hedeareal i den sydvestlige del af Dejbjerg Plantage. Selve plantagen rejser sig i baggrunden, hvor egekrattet med sit lyse løv træder tydeligt frem foran de mørke nåletræer. Både heden og egekrattet er rester af det oprindelige landskab, som næsten forsvandt med anlæggelsen af den store plantage.

.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove