På en tidlig forårsdag er det stadigvæk de brune farver, som dominerer i Abkær Mose. Den store mose ligger omgivet af det landbrugsland, der med dræning og afvanding gradvis har gnavet sig længere ind over det oprindelige moseareal. I landskavet kan man desuden se tydelige spor efter en betydelig tørvegravning, som var særlig intensiv omkring 2. Verdenskrig, hvor man endda forsøgte at fremstille benzin af den indvundne tørv.
.
En storplettet perlemorsommerfugl har taget hvil på blomsten af en liden klokke og viser med sine store, sølvfarvede spejlpletter på undersiden af de sammenklappede vinger, hvorfra den har sit populærnavn. Den letgenkendelige sommerfugl har en lang flyvetid, og fra april og helt ind i oktober kan man se den på vingerne over Årup Hede, Åskov Hede og Stengelmose samt i lysningerne i bl.a. Stursbøl Plantage.
.

Det åbne landskab i kommunen er præget af dyrkede arealer, der brydes af små og store skove og plantager. Herimellem findes spredte naturområder i form af ferske enge, heder, moser, overdrev og strandenge, som tilsammen dækker 4.229 ha, svarende til ca. 5 % af kommunens areal. Med et samlet areal på 1.933 ha udgør de ferske enge den største andel af naturtyperne i det åbne land. Engene er langt overvejende koncentreret i ådalene. Her ligger også en del af moserne, som dækker 1.057 ha. Der findes dog også mange moser spredt i både skovene og det åbne land, hvoraf Abkær Mose og Stengelmose er de absolut største. Hederne dækker blot 339 ha og er koncentreret omkring Årup Hede og hederne i Stensbæk Plantage i den vestligste del af kommunen. Med 334 ha dækker overdrevene nogenlunde samme areal, men fordeler sig mere jævnt ud over kommunen. Strandengene udgør i alt 566 ha og ligger spredt langs kysten med større arealer ved Noret og Søkrog, på Nørremaj ud for Bankel Nor, i den indre del af Haderslev Fjord, på Ørby Hage og ud mod Hejlsminde Bugt.

Abkær Mose og Stengelmose

Sydøst for Over Jerstal ligger Abkær Mose og Stengelmose, der sammen med Hjarup Mose i Aabenraa Kommune udgør resterne af et tidligere vidtstrakt højmoseområde. Moserne er opstået i vandfyldte dødishuller, som med tiden er groet til i tørvemos og gradvis har udviklet sig til højmoser, der har hævet sig op over det omkringliggende landskab. Tørvegravning, dræning og opdyrkning har dog fragmenteret og reduceret moserne betydeligt. I dag er Hjarup Mose næsten helt forsvundet, mens der især i Abkær Mose stadig findes uforstyrrede højmosearealer. Naturstyrelsen ejer 37 ha i den nordlige del af Abkær Mose, men ellers er området privatejet.

På de resterende højmoseflader finder man de karakteristiske høljer og tuer med hver deres planteliv. På de højere, tørrere tuer vokser overvejende dværgbuske som hedelyng, revling og blåbær, mens de våde høljer er voksested for bl.a. hvid næbfrø, smalbladet kæruld, klokkelyng, tranebær, rosmarinlyng og rundbladet soldug.

Insektlivet er varieret og omfatter flere sjældenheder som moserandøje og moseperlemorsommerfugl samt grøn busksommerfugl, okkergul pletvinge, højmosemosaikguldsmed og sivmosaikguldsmed. Også fuglelivet er mangfoldigt, og alene i Abkær Mose er der iagttaget mere end 120 forskellige arter. Urfuglen og sortternen ynglede tidligere i moserne, men er i dag forsvundet. Til gengæld har tranen slået sig ned som ynglefugl, mens den forholdsvis sjældne fyrremejse holder til i krattene. Sanglærke, kærsanger, engpiber og skovpiber findes også her, og i de vådeste dele af moserne er dobbeltbekkasin ret talrig. Derudover raster stor tornskade ofte i Abkær Mose om vinteren.

Abkær Mose og Stengelmose blev fredet sammen med Hjarup Mose i 1985. Fredningen dækker et samlet areal på 541 ha.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land