Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
391425
Sted- og lokalitetsnummer
080209-22
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dyrkningsspor, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/7 1928, købt. Afmærkn.: MS 1933, G. Rosenberg. Et fritstående udgravet firsidet dyssekammer, 2,30 m langt i Ø-V, 1,40 m bred, 1 m højt, sat af 3 svære indadskrånende bæresten og 1 lavere indgangsten mod Ø. Den nordre bæresten ufuldstændig ved afskalning. Dæksten mangler. - 1 m jord udenom indbefattet i fredningen. Kammeret ligger i kanten af marken ind mod dens vestskel.

Undersøgelseshistorie

1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse om fund af dysse på boelsmand Chr. Pedersens mark.
1928
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStedet besigtiget og fund af menneskeknogler hjembragt.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt fritstående udgravet firsidet dyssekammer, 2,30 m langt i ø.-v. 1,40 m br., 1 m højt, sat af 3 svære indadskrånende bæresten og 1 lavere indgangssten mod ø. Den nordre bæresten ufuldstændig ved afskalning. Dæksten mangler, 1 m jord udenom indbefattet. Fredl. 28/7-1928. Tilføjelse 1954: Kamret ligger i kanten af marken ind mod dens sydskel.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer, helt tilsandet og overdyrket. Lokaliseret med nogen besvær, dels fordi så lidt er synligt, dels fordi fredningstekstens beliggenhedsangivelse er ukorrekt (dyssen ligger ved markens Vest-skel, ikke syd-skellet). Der ses en svag højning i N/S, ca 0,2x5 m, ikke erkendbar i Ø/V. I toppen af denne højning sidder en jordfast sten (en af bærestenene?), der dog går næsten ud i et med dden omgivende markoverflade. Der dyrkes og pløjes som nævnt helt uhindret på højningen og dermed hen over kammeret. §53: 2 campingvogne er permanent opstillet hhv. ca 40 og 60 m for fortidsmindet. Et blikskur ca 30 m S for dette er af ældre dato, antagelig før fredningen i 1954. 29.1.1988: Traf (i 3. forsøg) ejeren, en mand på 75-80 år, der endnu selv drev sin jord men netop havde været syg i 1/2 år. han oplyste venligt, at dyssekammeret stadig fandtes intakt men helt jorddækket som følge dels af sandflugt, dels fordi man "altid" (=fra hans tid) havde pløjet helt til kanten af bærestenene. Han huskede dog svagt kammeret som "en fordybning med sten omkring". Der er således ikke rimelig grund til at pålægge ejer selv at udføre eller bekoste oprensning af kammeret. Oprensning foretages af 10. kontor og bør også omfatte afmækning af et rimeligt frijordsareal omkring kammeret. Mål: 0,2x5 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer
1992
Dyrkning/land- og skovbrug - Fyns Stiftsmuseum
1992
Beskadigelse/hærværk - Fyns Stiftsmuseum
1992
Efterretning om forsvunden genstand - Fyns Stiftsmuseum
1992
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1996
Diverse sagsbehandling - Moesgård Museum
1996
Museal prøvegravning - Fyns Stiftsmuseum
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links