Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2019 og i fremskrivningen til 2045 for Herning Kommune og hele landet.
.
Befolkningstilvæksten 1971‑2019 samt Danmarks Statistiks fremskrivning til 2045 for hhv. Herning Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Der er plads til hele familien i den store dobbeltseng på barselsafsnittet på Regionshospitalet i Herning; ifølge kommunens egen befolkningsprognose vil antallet af 0-5-årige stige med 859 i perioden 2018-32. Barselsafsnittet har arbejdet med at skabe fremtidens fødestuer, og som led i innovationsprocessen og ønsket om at skabe en tryg atmosfære er to stuer blevet indrettet med dobbeltseng. Det er planen, at alle afdelingens stuer i forbindelse med flytningen til hospitalet i Gødstrup skal indrettes sådan.
.
Forskellige typer parcelhuse på Vesterdamsvænget i forstaden Lind sydøst for Hernings centrum. Området ligger tæt på rekreative områder og Hernings forskellige kulturelle tilbud.
.

Befolkningstallet i Herning Kommune har siden 1970 været præget af en samlet vækst, der har været lidt svagere end i regionen, men stærkere end på landsplan. Der er udsigt til fortsat befolkningsvækst frem mod 2045. Boligpriserne er lavere end på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Kommunens befolkning voksede markant i 1970’erne, og efter en vækstpause i første del af 1980’erne steg den igen støt de følgende årtier. Mens der i 1970 var 71.887 indbyggere i det område, der nu udgør Herning Kommune, var der d. 1. januar 2019 88.917 indbyggere, svarende til en vækst på 24 %.

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2019 forventes en fortsat vækst i kommunen, hvor indbyggertallet er beregnet til at nå 95.142 i 2045, hvilket svarer til en vækst på 7 %.

Region Midtjylland havde næsten samme udvikling som kommunen op til midten af 1990’erne, men derefter blev befolkningsvæksten stærkere i regionen.

Kommunen lavede i foråret 2018 en befolkningsprognose for perioden 2019‑32. Ud over den kendte demografiske udvikling inddrager den de boligbyggerier, kommunen forventer gennemført. Således forventer kommunen, at befolkningstallet i 2032 når 96.433, hvilket er over 3.200 flere end i fremskrivningen fra Danmarks Statistik.

I hovedbyen Herning (inklusive forstadsområderne) venter kommunen en vækst på 11 % frem til 2032, mens de fem såkaldte centerbyer i kommunen ventes at vokse med 13 %. I landområderne ventes samlet en tilbagegang på 8 % frem mod 2032.

I perioden fra 2009 til 2018 var der hvert år flere, der fraflyttede kommunen, end der flyttede til. I gennemsnit var der et årligt antal indenlandske nettofraflytninger på 188 personer.

Befolkningsudviklingen hænger sammen med en konstant nettoindvandring. Siden 2009 har den årlige nettoindvandring til Herning Kommune gennemsnitligt ligget på 343 personer, varierende fra 246 i 2009 til 597 i 2015. Tallene for nettoindvandring omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere, og det høje tal i 2015 skal ses i forbindelse med det usædvanlig store antal indvandrere, der kom til landet dette år. Nettoindvandringen faldt hurtigt i de efterfølgende år.

Befolkningsudviklingen skal også ses i sammenhæng med, at der har været et årligt fødselsoverskud (flere levendefødte end døde) i mere end ti år. I 2018 var antallet af levendefødte ca. 22 % højere end dødstallet.

Det forventes i fremskrivningen fra Danmarks Statistik, at der i kommunen vil være et faldende fødselsoverskud frem til 2040, hvorefter der vil være underskud.

Den samlede fertilitet, som angiver, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, har i de sidste ti år været højere end i regionen. I 2018 var den samlede fertilitet i kommunen 1.878 mod tilsvarende 1.807 i regionen og 1.730 i hele landet.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i kommunen har de seneste ti år været stort set konstant lige over 28 år, hvilket i 2018 var en anelse lavere end for hele Region Midtjylland. I hele landet var de førstegangsfødende i 2018 gennemsnitligt 29,3 år.

Gruppen af 15‑64-årige udgjorde d. 1. januar 2019 63,2 % af befolkningen, hvilket var lidt lavere end for landet som helhed. I fremskrivningen forventes denne andel i den erhvervsaktive alder at falde til 57,2 %, hvilket er lavere end for landet som helhed (58,4 %). Andelen af borgere i kommunen, som i 2019 var over 65 år, udgjorde 19,3 %, hvilket er lidt lavere end i landet som helhed. I 2045 ventes andelen at stige til 25,5 %.

Kommunen kan forvente en stigning i ældrekvoten fra 31 % i 2019 til et niveau på 45 % i 2045, mens regionen og landet som helhed i løbet af fremskrivningsperioden forventes at nå til en ældrekvote på 42 %.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Af boligerne i Herning Kommune udgør parcel- og stuehuse 54 % mod tilsvarende 47 % i regionen og 40 % i landet som helhed. Kommunen har kun 1 % fritidshuse mod en andel på 7 % i regionen og 27 % i nabokommunen Ringkøbing-Skjern.

Forekomsten af boliger fra før år 1900 er kun på 2,2 % mod 8,9 % på landsplan.

Kommunens parcelhuse og etageboliger stammer i høj grad fra perioden 1950‑80, hvor hele 54 % af bestanden af parcelhuse og 46 % af etageboligerne er opført.

Det er især de yngre aldersgrupper, der flytter til kommunen. Det stigende indbyggertal afspejles i kommunens planlægning og mål for boligbyggeriet.

Der er i perioden 2009‑18 blevet opført omkring 3.000 nye boliger. Parcelhuse har udgjort ca. 40 %, mens 15 % af nybyggeriet har været række- og kædehuse. Etageboliger har udgjort omkring en fjerdedel.

I fremtiden skal der bl.a. bygges på tidligere industrigrunde i Herning og på byens gamle sygehusgrund, når det nye supersygehus i Gødstrup tager over.

66 % af boligerne i kommunen er ejerboliger. Herudover er der 18 % almene boliger og 10 % private udlejningsboliger.

Denne sammensætning svarer i store træk til fordelingen på ejerformer i såvel regionen som hele landet.

Boligområdet Holtbjerg med almene boliger ligger i den sydøstlige del af Herning tæt ved Herningmotorvejen og Midtjyske Motorvej og havde d. 1. januar 2018 1.753 indbyggere. Holtbjerg var i 2018 på regeringens liste over udsatte boligområder pga. beboernes forholdsvis lave beskæftigelsesgrad og uddannelsesniveau.

Priserne på ejerboliger i Herning Kommune er relativt lave. Således var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse i 2017 på 9.800 kr., mens den var 11.500 kr. i regionen og 13.000 kr. på landsplan.

Indvandring

Gruppen af Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1,2 % af befolkningen i Herning Kommune og var i 2019 steget til 11,3 %. Andelen i kommunen var næsten som i regionen, men lidt under niveauet for hele landet (13,7 %).

De seneste ti år op til 2019 er antallet af indvandrere mere end fordoblet (54 %) i kommunen til 7.868 personer, mens antallet af efterkommere er øget 56 % til 2.184 personer.

Af indvandrerne havde et flertal på 4.422 oprindelse i ikkevestlige lande. Heraf havde de største grupper oprindelse i Sri Lanka (14,9 %) og Syrien (14,3 %). Sammen med indvandrerne fra Bosnien-Hercegovina (8,0 %), Ukraine (7,7 %) og Tyrkiet (7,6 %) udgjorde de ca. halvdelen af indvandrere med ikkevestlig baggrund.

Blandt de 3.446 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var halvdelen fra Polen, Rumænien og Tyskland (hhv. 27,4 %, 15,1 % og 7,7 %). Hertil kom en gruppe fra Baltikum omfattende 6,0 % fra Letland og 5,9 % fra Litauen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger