Hjarnøs lille prunkløse kirke blev opført lidt senere i middelalderen end flertallet af landsbykirkerne på fastlandet i kommunen. Kirken, der altid er åben for besøgende i dagtimerne, har i århundreder samlet øens befolkning til højmesse, dåb, bryllup og begravelse.
.
Klæbrig limurt strækker sine hvide blomster op over de tørrere dele af Hjarnøs flade strandenge på en overskyet sommerdag. Navnet kommer af stænglen, som er dækket af klæbrige kirtelhår, der formentlig beskytter planten mod planteædende insekter. I Danmark er klæbrig limurt en sjældenhed, og i dag udgør Hjarnø dens eneste voksested i Jylland. Tidligere voksede den også ved Juelsminde, men forsvandt herfra i 1950’erne.
.

Den ca. 320 ha store Hjarnø ligger i mundingen af Horsens Fjord, kun adskilt fra Snaptun på fastlandet af det smalle Hjarnø Sund. Øen hører under Hedensted Kommune. Hjarnø er forholdsvis flad, og øens højeste punkt ligger blot 7 m.o.h.

I dag har Hjarnø godt 100 indbyggere, som bor på de gårde, der hovedsagelig ligger langs den øst-vest-gående Hovedvejen. Med færgen er der forbindelse til Snaptun flere gange dagligt. Den lille Hjarnø Kirke er formentlig fra slutningen af 1200-tallet.

I Hjarnø By ligger Livsstilsefterskolen Hjarnø, en afdeling under BGI akademiet, der bl.a. er et tilbud til sårbare unge, der ønsker at ændre livsstil.

På øens nordside findes et kilometerlangt system af smalle krumodder, mens sydsiden bl.a. har en feddannelse. Krumoddernes og feddets opbygning viser, at sedimenttransporten langs øens nord- og sydside er vestgående. Sedimenterne kommer fra østkysten, hvor der foregår en vis erosion. På vestkysten ligger en 200 m lang retodde i et område, hvor et vinkelforland er under opbygning, mens nordvestkysten har en odde, der bygger ud mod øst. Det viser, at sedimenttransporten på øens vestside går i to retninger, der peger mod hinanden.

Størstedelen af øen er dækket af dyrkede marker. Bag Odden på øens sydside ligger en stor strandsø, som kantes af strandenge, der strækker sig mod øst hen over Kalvestene med de ti skibssætninger fra vikingetiden. Desuden findes der et bånd af strandenge langs det meste af øens nordkyst. I Hjarnø By midt på øen er der en lille, blandet løvskov. På strandengene består plantelivet bl.a. af engelskgræs, strandkvan, engklaseskærm, strandmælde og klæbrig limurt, mens strandene er voksested for arter som strandarve, strandbede, strandkål og strandmalurt.

Der er iagttaget mere end 200 forskellige fuglearter på øen, som bl.a. huser kolonier af sølv-, storm- og hættemåge samt en splitternekoloni på omkring 400‑500 ynglepar. Ederfugle optræder langs kysten, mens den elegante sort-hvide klyde yngler på strandengene, hvor også havternen har nogle få kolonier. Skestorken er en regelmæssig gæst og ynglede på øen i 2017. I træktiden om foråret og efteråret benyttes øen som rasteplads af vadefugle som alm. ryle, hjejle og lille kobbersneppe.

Hjarnø indgår i habitatområdet Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, mens øens kyster er en del af fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Horsens Fjord og Endelave.

Fra nord ser man først de smalle strandenge, som kanter en stor del af Hjarnøs kyststrækning, men ellers er det især det udbredte landbrugslandskab med grønne og gule, rektangulære marker, der falderi øjnene. I dag har Hjarnø godt 100 indbyggere, som bor på de gårde, der hovedsagelig ligger langs øens øst-vestgående hovedvej. Flere gange dagligt er der færgeforbindelse til Snaptun, som kan anes yderst th. på den anden side af Hjarnø Sund.

.

Hjarne og Hjarnø

I Saxos Danmarkshistorie kobles Hjarnøs navn og de ti bevarede skibssætninger fra vikingetiden i Kalvestene på øens sydkyst sammen med fortællingen om skjalden Hjarne. Efter at have skrevet et smukt ligkvad om den afdøde kong Frode Fredegod blev Hjarne hyldet til konge. Da kong Frodes søn Fridlev vendte hjem, fordrev han dog Hjarne til øen, som siden har båret hans navn. Efter et mislykket forsøg på at tilbageerobre tronen blev Hjarne og hans mænd dræbt af Fridlev, og ifølge sagnet skulle de alle ligge begravet i øens skibssætninger med Hjarne i den største.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster