.
Byggeriet af Sorø Klosterkirke blev indledt i 1161, men endte med at strække sig langt ind i 1200-tallet. Kirken er flere gange blevet restaureret og bærer præg af det i dag, bl.a. afspejler den berømte skjoldfrise, der inde i kirken pryder skibets højkirkemure, Jakob Kornerups nyopmalinger i 1870’erne. Senest undergik kirken en omfattende renovering 2019‑21, som førte til genåbningen af den oprindelige hovedindgang. I tillæg hertil blev kirkerummet bl.a. også nykalket.
.
I Fjenneslev Kirke findes dette kalkmaleri fra ca. 1125‑50 på kirkens triumfvæg; det viser højst sandsynligt Asser Rig og hustruen Inge, der frembærer en kirkemodel og en guldring til Gud, der med en velsignende hånd modtager gaverne. Hermed fortælles, at ægteparret har ladet kirken bygge, bekostet kalkmalerierne og givet andre kostbare gaver. Kirkemodellen blev i 1898 brugt til at rekonstruere kirkens tårne.
.

Af Sorø Kommunes 19 kirker er 17 fra middelalderens romanske periode, herunder også den betydningsfulde klosterkirke i Sorø. De to nyere kirker er tilknyttet den selvejende institution Filadelfia i Dianalund.

Kirker med romansk oprindelse

Områdets kirker er alle, med få undtagelser, i større eller mindre grad bygget af rå kamp og hjørnekvadre, der er anvendt sammen med fråd- og kalkstenskvadre til vindues- og dørindfatninger. Kirkebestanden omfatter nogle af landets mest kendte og interessante bygninger, der på forskellig vis og takket være en forholdsvis velbelyst personalhistorie med Absalon og Hvideslægten i centrum har skrevet sig ind i danmarkshistorien. Først og fremmest gælder det kirken i Sorø, der som en af de første herhjemme allerede i 1160’erne blev påbegyndt bygget udelukkende af tegl, men også et par af de mindre landsbykirker skiller sig markant ud.

En af dem er den velbyggede Fjenneslev Kirke mellem Sorø og Ringsted. Den lille bygning får med sin murhøjde på næsten syv meter og markante tvillingetårne et imponerende udtryk.

Bjernede Kirke, Sjællands eneste bevarede rundkirke, knytter sig også til Hvideslægten, idet den ifølge en samtidig indskriftstavle over indgangsdøren er opført af Sune Ebbesen, Skjalm Hvides sønnesøn, formentlig i 1160’erne eller 1170’erne.

Ud over kalkmalerierne i Fjenneslev er bevaret flere bemærkelsesværdige romanske malerier. I Slaglille Kirke er udsmykningen beslægtet med Fjenneslevs, dvs. med stifterbilleder og et maleri af Kongernes tilbedelse. Desuden ses i korbuens top det herhjemme ældst kendte eksempel på Fortuna med lykkehjulet. I Vester Broby Kirkes apsis er en fornem dekoration i stærke farver med en fremstilling af den tronende Kristus i mandorla med forgyldt gipsglorie i relief. I hånden holder Kristus en bog med teksten: »Jeg er vejen, sandheden og livet«, her oversat fra latin.

Kirker i den gotiske periode

Senmiddelalderens hektiske byggeaktivitet omfattede også kirkerne omkring Sorø, hvor der opførtes tårne, våbenhuse, sakristier og kapeller. Af inventar findes i Fjenneslev et Claus Berg-krucifiks fra omkring 1515, der dog først kom til kirken i 1873.

Kirker i den efterreformatoriske tid

Kolonien Filadelfia Kirke er opført i 1903 efter tegning af Erik Sell i samarbejde med broderen og epilepsikoloniens grundlægger, Adolph Sell. Siden indvielsen er kirken ombygget flere gange, senest i 1967, hvor det indre blev fornyet ved Holger Jensen.

Ødekirker

Pedersborg Rundkirke ligger inden for det område, hvor stormanden Peder Thorstensen havde sit borganlæg i 1100-tallet. På kirkegården er der lokaliseret og udgravet murværk til en ældre rundkirke, der har flere træk til fælles med den nærliggende Bjernede Kirke. Dele af rundkirken er bevaret som ruin. Rundkirken må være nedrevet i årtierne efter, at Sorø Kloster overtog borgområdet i 1205 og lod den nuværende langskibskirke opføre. I denne indgår adskillige krumhuggede kampestenskvadre fra den ældre kirke, der må have ligget som et stenbrud i mange år. Det ses af, at der i gårdene omkring kirken er fundet mange fint dekorerede bygningssten.

Rundkirken Bjernede Kirke.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker