sydligste gravkammer set fra øst
.
nordligste gravkammer set fra øst
.
nordligste gravkammer
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41136
Sted- og lokalitetsnummer
230101-63
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 2 x 13 x 36 m (NNØ-SSV). Mod syd findes et Ø-V orien- teret kammer sat af 4 sten, heraf lav tærskelsten mod øst, kam- rets længde 1,80 m, dets bredde 0,80 m. Dæksten mangler. Mod N findes et Ø-V -orient. kammer, hvis vest- og nordside hver er sat af 1 sten, sydsiden af 2 sten mens østsiden er en lav tær- skelsten. Kamrets længde 2 m, dets bredde 1,25 m. Dæksten mang- ler. Af randsten findes mod syd 2, mod vest 15 og mod øst 16.- (Fotografi pl. IX, plan bilag fig. 3.- Ikke-journaliseret sag fra Raben af 25/5- 1939: restaureret af Raklev, opmålt og teg- net af Raben (hører antageligt til journal 414/39). - (Restau- reringen gælder kun randstenene og oprensning af sydkammeret, selve kamrene urørt).

Undersøgelseshistorie

1864
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKammeret blev før 1864 udgravet af skovrider Baron Wedel, hvorved der fandtes kiler og lansespidser af flint.
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med Længderetning NNØ-SSV, 36 m lang, 13 m bred regnet efter Jordhøjen, 10 m bred fra Stenrække til Stenrække. Jordhøjen indtil 2 m høj. Af Stenkransen, der staar lidt oppe paa Højsiden, er væsentlige Dele bevarede. Langs Vestsiden en af flere større Huller afbrudt Række af 15 Sten, hvoraf flere endnu staar smukt og oprejste de fleste dog er omvæltede og tildels noget forskubbede. Se Fotografi paa Pl IX. For Sydenden nær det østre Hjørne tre store Sten, alle væltede. Langs Østsiden en afbrudt Række af 11 Sten. For Nordenden 3 store Sten, en for Midten og en ved hvert Hjørne. 9,50 m fra Stenene midt for Nordenden ligger et Gravkammer midt paa Højen med Længderetning paa tværs af denne. Dets Form og Dimensioner viser Planen, Bilaget Fig. 3. Det er udvendig ganske dækket af Jordhøjen, idet Stenene ikke rager op over denne. Indvendigt er det tømt til Bunden. Tegningen viser Planen ved Bunden. Stenen for Vestenden staar lidt skraat, saaledes at den foroven støtter mod Sidevæggene, medens der for neden er smaa Mellemrum. Nordvæggen dannes af een mægtig Sten, der vender en kløven, næsten plan Side ind mod Gravrummet. Sydvæggen dannes af to Sten, der ligeledes vender kløvne, men mindre jævne Sider indad. Endestenen for Vestenden synes ikke kløven. Nord-, Vest- og Syd-Siderne er lige høje og Kammerets Dybde er 1,00 m. Endestenen mod Øst er derimod en mindre, 0,55 m lavere Sten. Dæksten mangler. - Kammeret er før 1864 udgravet af Skovrider Baron Wedel, hvorved fandtes Kiler og Lansespidser af Flint. 14 m for Sydenden, midt paa Højen, er en Sænkning, hvori to større Sten, aabenbart Rester af et andet Kammer. Dyssen er bevokset med store Træer i aaben Skov.
1920
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering og opmåling af langdyssen. Randsteneneblev oprejst og det sydlige kammer udrenset. Kammeret er antagelig undersøgt samtidigt med det nordlige kammer før 1864.Sagen findes i den grønne arkivkasse med Rabens papirer.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 2 x 13 x 36 m (NNØ-SSV). Mod syd findes en Ø-V- orienteret kammer sat af 4 sten, hvoraf lav tærskelsten mod øst, kamrets længde 1,80 m, dets bredde 0,80 m. Dæksten mangler. Mod nord findes et øst-vestorienteret kammer, hvis vest og nordside hver er sat af en sten, sydsiden af 2 sten, mens østsiden er en lav tærskelsten. Kamrets længde 2 m, dets bredde 1,25 m. Dæksten mangler. Af randsten findes mod syd: 2, mod vest: 15,, og mod øst: 16.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotLangdysse (rød) 38 m lang, ca. 12 m bred, 1,20 m høj. 36 randsten. Retning nordøst-sydvest, mod nordøstenden åbent dyssekammer. I midten overligger over uberørt kammer. Bilag II, 18: grundrids.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links