Asserbo Plantage af . Begrænset anvendelse

Natur- og landskabsforvaltning i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune rummer en stor naturrigdom, som bl.a. er koncentreret på Melby Overdrev og i de omkringliggende, kystnære plantager, på klinterne ud mod Isefjord, i Strø Bjerge og omkring Arresø. Derfor har kommunen også et særligt ansvar for at beskytte og bevare de særlige naturtyper og arter, som enten kun optræder her eller ganske få andre steder på Øerne. Hensynet til især de åbne naturtyper strider imod et nationalt ønske om at øge landets skovareal til 20‑25 % inden 2090. For at bevare både de lysåbne naturområder og de særlige kulturhistoriske interesseområder er skovrejsning således uønsket i størstedelen af kommunen.

Kun en forholdsvis lille del af kommunens areal anvendes til landbrug. Kommunen betragter al landbrugsjord som værdifuld, men i områder med sårbar natur eller særlige drikkevandsinteresser ønskes en mere ekstensiv drift.

Når det gælder om at trække turister til kommunen, spiller især kysterne en vigtig rolle, og visse steder når store sommerhusområder næsten helt ned til stranden. Kommunen har dog udtrykt ønske om at bevare kysterne langs Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat som typiske danske kystlandskaber. Samtidig skal adgangen til kysterne forbedres. Badevandskvaliteten er generelt god, og badestrandene på især Kattegatkysten er meget populære i sommerhalvåret. I forbindelse med kraftig regn har vandkvaliteten langs fjorden derimod været forringet, men dog ikke i en grad, som har givet anledning til forbedringer.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links