Syd for tangen i fuglereservatet Nivå Bugt Strandenge findes egentlig rørskov med flere åbne vandflader. Her yngler bl.a. den skjultlevende vandrikse, hvis kald minder om et grisehyl og oftest høres i skumringen og om natten.

.

Mellem Nivå og Strandhuse i Kokkedal strækker et stort strandengsområde sig langs Nivå Bugt. Lige syd for Nivås udløb i Øresund ligger en lang tange, som har været benyttet som havn af Nivaagaard Teglværk, og i oktober 1943 blev jødiske flygtninge sejlet herfra til Sverige. I dag råder fuglelivet over såvel tangen som strandengene.

Dele af det langstrakte kystområde består i dag af strandrørsump med tagrør og strandkogleaks. Strandengene er opstået, hvor rørsumpen græsses ned af kvæg. Her findes lave, salttålende planter som krybhvene, strandannelgræs, strandsvingel, strandmalurt og strandasters. Ved Nivås udløb og i de inderste dele af strandengene, hvor vandet er mere ferskt, vokser der bl.a. engkabbeleje og kærstar.

Strandengsområdet er det eneste af sin art langs Nordsjællands Øresundskyst og huser et rigt fugleliv. Om efteråret raster flokke af knortegæs, canadagæs, sangsvaner og pibeænder i den lavvandede bugt, mens vadefugle som strandskade, vibe, lille kobbersneppe, mudderklire, islandsk ryle, krumnæbbet ryle og alm. ryle søger føde på stranden og i engene. I perioder med vestlige vinde kan man om foråret ofte se trækkende rovfugle som musvåger, spurvehøge, fiskeørne, kærhøge og falke krydse strandengene på deres vej nordpå. Kommer vinden derimod fra øst, kan trækkende traner presses ind over området.

Året rundt kan musvåge, spurvehøg og især tårnfalk ses jage over strandengene. Splitterne, havterne, fjordterne, toppet skallesluger og gravand søger føde tæt på kysten, mens ederfugle dykker efter muslinger på lidt dybere vand. Skarv, sølvmåge og svartbag holder til ude på tangen, hvor også skærpiber er en regelmæssig gæst om vinteren.

Omkring 20 ha af Nivå Bugt strandenge er udlagt som et fuglereservat, der forvaltes af Fugleværnsfonden. Derudover indgår strandengsområdet i fredningen af Nivå og Usserød Ådale fra 1990.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links