Ornamenteret hjortetaksøkse fra slutningen af ældre stenalder fundet i marine aflejringer, hvor Kastrup Ny Lystbådehavn nu ligger. Hjortetaksøkserne menes at have været mandevåben og ses af samme grund ofte som gravgods i Ertebøllejægernes grave.
.
På arealet, hvor Københavns Lufthavn ligger i dag, lå der indtil 1921 en gruppe bronzealderhøje, hvoraf flere var af betydelig størrelse. I gravene fandtes bl.a. et bronzesværd fra ca. 1500‑1300 f.Kr., der var givet med som gravgave. At sværdet er særlig fornemt, ses ved, at man har ødslet med bronze på skæftet. I bronzealderen måtte alt metal importeres fra Central- eller Vesteuropa, og det prangende sværd har dermed antagelig tilhørt en lokal stormand med internationale forbindelser.
.

Tidslinje over oldtiden i Tårnby Kommune.

.

Der er kun gjort få fund fra oldtiden i Tårnby Kommune. Det menes at hænge sammen med, at den eksisterende bebyggelse i vid udstrækning er anlagt hen over de arkæologiske spor.

Stenalder

I 1934 blev der i Kastrup fundet en boplads fra Ertebøllekulturen (ca. 5400-ca. 3950 f.Kr.) mod slutningen af ældre stenalder. Den lå delvis under vand, hvor den nuværende Kastrup Ny Lystbådehavn ligger i dag. Der blev opsamlet store mængder genstande af flint, ben og tak, heriblandt en ornamenteret hjortetaksøkse.

Spor efter ældre stenalder findes også i de inddæmmede områder ved Kongelunden og Kalvebod Fælled, der tidligere bestod af en lang række småøer og holme. Der er ikke foretaget nogen arkæologiske undersøgelser, men på de i dag landfaste og tørlagte områder er der gjort en række enkeltfund.

Bronzealder

Der kendes kun ganske lidt til bronzealderens bebyggelse i området. I forbindelse med anlægsarbejder forud for etableringen af Øresundsforbindelsen i 1990’erne dukkede der i området ved Vinkelhuse i Tårnby bopladsspor frem, hvis ældste dele kunne dateres til yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.Kr.). Der var tale om et gårdanlæg bestående af et langhus og en økonomibygning.

Der er ikke bevaret gravhøje fra bronzealderen (ca. 1700-ca. 500 f.Kr.) i Tårnby Kommune, men der er registreret ca. ti nu forsvundne høje, hvoraf flere er blevet arkæologisk undersøgt. Ved krydset af Tømmerupvej og Amager Landevej blev den ene af to overpløjede gravhøje fra ældre bronzealder (ca. 1700-ca. 1100 f.Kr.) udgravet i 1957. Graven viste sig stort set at være væk, men under højen blev der gjort en usædvanlig iagttagelse, idet der fremkom pløjespor lavet med datidens plovtype, arden. Ardsporene er bevaret af højen og må således være fra ældre bronzealder eller ældre. Også i forbindelse med anlæggelsen af Kastrup Lufthavn i 1920’erne blev en række gravhøje fra ældre bronzealder udgravet, før de blev fjernet. Den rigeste af dem rummede en centralgrav, hvori der lå et skelet på et leje af sten. Ved venstre overarm lå en bronzedolk og resterne af en træskede samt to smykkeplader af bronze, såkaldte tutuli. Ved skelettets bæltested lå der en ildslagningssten, en kraftig ragekniv dekoreret med et hestehoved samt spiral- og nålefragmenter, som menes at udgøre resterne af en bøjlenål, en bæltekrog og en pincet. Hertil kom en dyretand og tre stykker rav. Formodentlig har mange af disse ting ligget i en pose, som blev båret i et bælte.

Jernalder

I forbindelse med de førnævnte undersøgelser ved Vinkelhuse i Tårnby blev der identificeret en bebyggelse dateret til ældre germansk jernalder (ca. 375-ca. 550). Der var tale om et langhus i tre faser samt et grubehus. Herefter er bebyggelsen ophørt for siden at vokse frem igen nogle århundreder senere.

I en bronzealdergravhøj fra lufthavnsarealerne er der fundet en grav fra første halvdel af 700-tallet i yngre germansk jernalder (ca. 550-ca. 800), som fortæller om periodens gravskikke, idet den døde var begravet i en 10‑12 m lang klinkbygget båd og forsynet med gravgods bestående af et enægget sværd, en lanse, rytterudstyr, et skrin og en spand.

Vikingetid

Spor af vikingetiden er fundet ved Vinkelhuse i Tårnby, idet de arkæologiske undersøgelser her har påvist, at der har været opført en vikingetidsgård på stedet.

Videre læsning

Læs mere om historie i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Oldtid