Porsemose er et moseområde syd for Ledøje i Egedal Kommune, der strækker sig mod syd ind i Høje-Taastrup Kommune. Mosen er opstået i den vandfyldte lavning, som isen efterlod, da den trak sig tilbage efter sidste istid. Med tiden er lavningen langsomt groet til og har udviklet sig til lavmose.

Ud over mosearealerne rummer området også gamle, vandfyldte tørvegrave og pilekrat.

Tidligere tiders tørvegravning har sat sig spor i Porsemose, hvor der i de vandfyldte tørveskær i dag findes rørskov og områder med pilekrat, birkeskov og elleskov. Mosen har en karakteristisk flora med bl.a. hvas avneknippe og stivtoppet rørhvene og huser flere beskyttede paddearter som spidssnudet frø og stor vandsalamander. Inden tørveskæring begyndte i Porsemose, var det en næringsfattig mose, et såkaldt fattigkær. I dag findes ikke mange spor efter det tidligere fattigkær andet end store bestande af trådstar centralt i mosen samt små partier med tørvemos.

Mosen huser næsten 300 forskellige plantearter, men er især kendt for sit rige fugleliv. Det tæller ynglefugle som gråstrubet lappedykker, sivsanger, græshoppesanger, bynkefugl, rødrygget tornskade og den sjældne pungmejse, som i birke- og piletræer bygger sin kunstfærdige rede, der mest af alt ligner en uldsok.

Porsemose blev fredet i 2009. Mosen er overvejende privatejet og svært tilgængelig.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land