Sortemose ligger på grænsen mellem Egedal og Furesø Kommuner ved den vestlige ende af Farum Sø. Op til 2. Verdenskrig blev der gravet tørv i mosen, mens enge og kær har været udnyttet til græsning og høslæt.

Tidligere var den botaniske mangfoldighed højere, end den er i dag, hvor mosen er ved at gro til i pil, rødel og birk. Især i de kalkrige kær i nord og vest er plantelivet dog stadig rigt. Her vokser bl.a. majgøgeurt, butblomstret siv, tuestar og den meget sjældne tørveviol. Den centrale del af mosen består af elle- og askesump, store flader med tagrør og pil samt hængesæk med bl.a. tranebær. I den sydlige, kalkfattige del af mosen vokser planter som smalbladet kæruld og tuekæruld, rundbladet soldug, blåbær og hedelyng.

I dag ejes Sortemose dels af Naturstyrelsen, dels af private lodsejere. Mosen blev fredet i hhv. 1948, 1949 og 1954 og indgår i habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land