Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533512
Sted- og lokalitetsnummer
060205-39
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/1 1884, gdr. O.A. Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. En gangbygning, "Jættestuen", bestående af et ca. 4 m langt og ca. 1,8 m bredt kammer, med 6 sidesten og 2 overliggere, og en herfra mod Ø udgående gang, alt omgivet af en kun del- vis bevaret høj.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed et lille Dalstrøg, som kaldes Jættedal ligger en stor prægtig Jættestue, som oprindelig har havt 3 Overliggere. Den sydligste af disse er væltet ned. Jættestuen har en indvendig Længde af 14 Fod og Brede af 5-6 Fod. Høiden fra Bunden til Overliggerne kan ikke bestemmes, da der ligger et tykt Lag Jord paa Bunden. Om den nogensinde er bleven ordentlig undersøgt vides ei. Der har været en Jordhøi omkring den, denne er nu ganske sløifet, men Jættestuen vil forhaabentlig blive staaende. Paa den største af Overliggerne er der enkelte spredte skaalformede Fordybninger, de ere kun smaa, men sikre nok.... Eieren af den foran beskrevne Jættestue fortalte endvidere, at der 10 Alen fra den saaledes formodentlig ude i Kanten af Jordhøien stod en lille Stenkiste 1 1/4 Alen lang, den indeholdt sort Muld men ingen Oldsager.- [[Jeg tror ikke, at Jordhøjen har nogensinde været højere end den er nu, da den naar midt op Sidestenene. 27/2 80 E.Vedel]] Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af jættestue som led i "Bornholmskampagnen".
1885
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af jættestue som led i "Bornholmskampagnen".
1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættedals "Jættestue". F.M. 1884 O.A.Jensen. Som Dekl.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i aflang højrest u. synlige randsten. Det rektangulære kammer er orienteret nnø-ssv og måler indvendig 4,5 x 1,8 m, højde indtil 1,45 m. Det er sat af 11 bbæresten (ikke som angivet i fredningsteksten 6 ), har en 2,5 m lang gang i ø og har 2 ud af sandsynligvis 3 oprindelige dæksten på plads. Restaureret, tørmur ses opsat i cement. Se iøvrigt jour.nr. F 550-723 for skitseplan med beskrivelse af kammerets bevaringstilstand. På den nordligste dæksten ses mindst 7 skåltegn. ** Seværdighedsforklaring ** En velbevaret og tilgængelig jættestue med god henvisende og forklarende skiltning. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2008
Museal restaurering - Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og MiddelalderJættestuekammerets ene dæksten, som havde forskubbet sig, blev flyttet til et bedre leje. En fjernet dæksten blev genfundet og genplaceret. Et plyndringshul i jættestuekammerets gulv blev fyldt op. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Se beretning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links