Solen skinner over det kuperede hedelandskab i Tange Bakker på en tidlig efterårsdag, hvor hedelyngen blomstrer mellem græsset, som vajer i vinden. I 2002 blev Tange Bakker og Plantage overtaget af Naturstyrelsen, som siden har stået for driften og plejen af området. Overtagelsen betød også, at der blev offentlig adgang til bakkerne, og med tiden har det lyng og græsklædte landskab udviklet sig til et populært udflugtsmål, især blandt indbyggerne i Ribe.
.

På nordsiden af Ribe Ådal, lige øst for Ribe, rejser Tange Bakker sig op over det omkringliggende landskab. Bakkerne udgør et indlandsklitområde, som opstod på den flyvesandsdækkede hedeslette i slutningen af sidste istid for ca. 10.000 år siden.

I den vestlige del af bakkerne ligger den lille Tange Plantage, som blev anlagt i 1950’erne. Bevoksningerne domineres af nåletræer som skovfyr, nobilisgran, sitkagran og rødgran, men rummer også løvtræer som eg, bøg og birk. Plantagen drives naturnært og skal med tiden fremstå som en mosaik af lysåbne arealer og tætte skovbevoksninger. I kanten af plantagen kan man desuden se resterne af de gamle egekrat, som tidligere fandtes flere steder i bakkerne.

Mod øst dækkes Tange Bakker af lysåben hede, mens der i kanten af bakkerne, ned mod Svanekær Rende og Ribe Å, ligger større engarealer. Hedens planteliv tæller overvejende ret almindelige arter som bølget bunke, katteskæg, blåtop, hedelyng, klokkelyng, revling, blåmunke, tormentil og djævelsbid. Hist og her kan man desuden se mosset stjernebredribbe, som blev indslæbt til Danmark sidst i 1960’erne og nu breder sig langsomt ud over hedearealerne.

Insektlivet er rigt og omfatter bl.a. lille ildfugl, dukatsommerfugl, okkergul randøje og pragtbuksebi. Dertil kommer flere sjældne græshopper som cikadegræshoppen, der især holder til i de fugtige lavninger, samt sydlig markgræshoppe, der var kendt fra Tange Bakker i 1940, men først blev genfundet her i 2003.

På det åbne hedeareal er der kun registreret 30 forskellige fuglearter, hovedsagelig småfugle som sanglærke, bomlærke og gulspurv. Derudover kan sangsvaner raste på heden i ret store flokke om vinteren. Med næsten 80 forskellige arter er fuglelivet i Tange Plantage betydelig rigere. Plantagens ynglefugle omfatter især mejser og andre småfugle, men også stor flagspætte, misteldrossel og skovhornugle.

I kanten af Tange Plantage er der anlagt en skovlegeplads med en fangeborg, gynger, vipper og en rutsjebane, som går igennem en jordvold. Ved siden af legepladsen har spejderne to sheltere og en grillplads. De østlige 62 ha af Tange Bakker blev fredet i 1968. Denne del af bakkerne indgår desuden i habitatområdet Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde samt i fuglebeskyttelsesområdet Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb. For at forynge lyngen og undgå tilgroning græsses hedearealerne af kvæg.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land