I toppen af et aks sidder en brunlig perlemorsommerfugl med sammenklappede vinger, der afslører vingeundersidernes karakteristiske mosaikmønster i hvidt, sort, gult og rødbrunt. Selv om brunlig perlemorsommerfugl er i voldsom tilbagegang i Danmark, er den endnu almindelig i store dele af Jylland. I Esbjerg Kommune kan man bl.a. opleve den i Hesselmose, hvor den flyver i to overlappende generationer fra sidst i maj til begyndelsen af september.
.
Solen skinner over det kuperede hedelandskab i Tange Bakker på en tidlig efterårsdag, hvor hedelyngen blomstrer mellem græsset, som vajer i vinden. I 2002 blev Tange Bakker og Plantage overtaget af Naturstyrelsen, som siden har stået for driften og plejen af området. Overtagelsen betød også, at der blev offentlig adgang til bakkerne, og med tiden har det lyng og græsklædte landskab udviklet sig til et populært udflugtsmål, især blandt indbyggerne i Ribe.
.

Esbjerg Kommunes åbne land domineres af landbrug og gartneri, som med næsten 68 % af arealet overstiger landsgennemsnittet. Heraf har kommunen udpeget 34.646 ha svarende til ca. 44 % af kommunens areal som særlig værdifulde landbrugsområder, hvor det er den landbrugsmæssige drift, der har den højeste prioritet.

Den intensive landbrugsdrift til trods rummer kommunen også store naturarealer med stedvis betydelige biologiske værdier. Tilsammen dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge 5.248 ha, hvilket svarer til 6,6 % af kommunens samlede areal.

Med 2.469 ha udgør de ferske enge den største andel af det åbne lands natur. De ligger langt overvejende i ådalene med særlig store arealer langs Kongeå og Ribe Å og til dels langs bl.a. Holsted Å og Sneum Å. Modsat de ferske enge er strandengene saltpåvirkede og ligger hovedsagelig langs Vadehavskysten mellem Esbjerg og grænsen til Tønder Kommune samt rundt om Mandø. I denne del af landet kaldes strandenge typisk for marsk, og i Esbjerg Kommune dækker den i alt 1.316 ha. En væsentlig del af kommunens mosearealer er forsvundet pga. dræning og opdyrkning, og i dag er der kun 999 ha tilbage. Som de ferske enge ligger de fleste moser i ådalene, men også i nogle få lavninger kan man genfinde resterne af tidligere større mosearealer. Med hhv. 342 og 122 ha udgør hederne og overdrevene de mindste naturtyper i kommunens åbne land. De største heder finder man i Marbækområdet og Tange Bakker samt i tilknytning til Varming Plantage og Tradsborg Plantage, mens de små overdrevsarealer fordeler sig nogenlunde ligeligt ud over kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land