Børnene og personalet har en hyggelig stund i den selvejende daginstitution Børnehuset Villa Gaia i Taulov. Børnehuset Villa Gaia er for børn fra 2 til 6 år.
.
Støttetilbuddet Din Indgang i Fredericia er en del af Social og Beskæftigelse i Fredericia Kommune. Målgruppen er borgere med psykiske, sociale eller fysiske problemer, som har brug for støtte til at skabe forandringer i hverdagen. Tilbuddet baserer sig på borgernes mulighed for frivilligt, uden forudgående aftale, at kunne henvende sig til Din Indgang, hvor et forløb dermed igangsættes med det samme.
.
Antal skoler og elever i Fredericia Kommune 1970/71 til 2018/19.
.
Fredericia Maskinmesterskole samarbejder med flere af kommunens store virksomheder, bl.a. Carlsberg, Ørsted og Danish Crown, om praktikforløb for skolens maskinmesterelever. FMS har to afdelinger, en i Esbjerg og en i Fredericia.
.
Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Fredericia Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Uddannelsesniveauet i Fredericia Kommune ligger lidt lavere end på landsplan. Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Fredericia foregår i et udbygget samarbejde på tværs af Lillebælt. Andelen af befolkningen med et godt helbred er som på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Fredericia Kommune ligger under landsgennemsnittet. Over en femtedel af de 30‑34-årige har i 2019 alene en grundskoleuddannelse.

Udviklingen de sidste knap 30 år viser, at uddannelsesniveauet især er steget hos kvinderne. Fra at 44 % af de 30‑34-årige kvinder i 1991 alene havde en grundskoleuddannelse, er andelen i 2019 faldet til 18 %. I 2019 havde 42 % af de 30‑34-årige kvinder en videregående uddannelse, mens det for mændene var 28 %.

Grundskoleuddannelse

I 2013 gennemførte Fredericia Kommune en større omlægning af skolestrukturen. Der blev lavet fire skoledistrikter med to til fire afdelinger i hvert distrikt. Enkelte skoler blev lukket; det gjaldt bl.a. Herslev Centralskole og Købmagergades Skole.

UngFredericia 10’ende, som er en del af ungdomsskolen, står for kommunens 10.-klassetilbud. Siden 1970’erne har mere end 10 % af eleverne gået i kommunens frie grundskoler. I 2018/19 var andelen steget til 16,5 %. Fredericia Realskole (grundlagt 1895) er den største af de frie grundskoler. Ældst er Sct. Knuds Skole & Børnehave, der er katolsk og har rødder tilbage til 1765.

Ungdomsuddannelserne

Fredericia Gymnasium, hvis historie går tilbage til 1656, er den ældste af kommunens ungdomsuddannelsesinstitutioner. Gymnasiet havde i 2019 ca. 950 elever. IBC International Business College er en fusion fra 2002 mellem Kolding Købmandsskole og Fredericia- Middelfart Handelsskole. I 2004 fusionerede IBC yderligere med Aabenraa Købmandsskole og i 2008 med VUC Fredericia.

IBC Fredericia Middelfart rummer både Handelsgymnasium (HHX) og flere erhvervsuddannelser, som også kan kombineres med gymnasiale fag til en EUX. 10. PRO er et særligt 10.-klassetilbud med fokus på erhvervsuddannelser. På EUC Lillebælt kan man tage en HTX og desuden erhvervsuddannelser inden for teknologi, transport og byggeri. Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens (SOSU FHV) udbyder erhvervsuddannelser til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent med mulighed for overbygning med gymnasiale fag til en EUX Velfærd.

Videregående uddannelser

Foruden maskinmesteruddannelsen kan man på Fredericia Maskinmesterskole (FMS) også tage en uddannelse til automationsteknolog. På FMS finder man også Videncenter for Drift & Vedligehold, som er et kursus- og efteruddannelsescenter. Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) hører under Kulturministeriet og tilbyder uddannelser på kandidatniveau samt efter- og videreuddannelser inden for scenekunst. Den har afdelinger i Aarhus, Fredericia, Odense, København og Odsherred Kommuner. Afdelingen i Fredericia åbnede i år 2000 som Det Danske Musicalakademi, hvor man uddannede musicalperformere. I 2018 blev uddannelsen godkendt som bacheloruddannelse.

Sundhed

Et nyfødt barn i Fredericia Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 80,5 år. Det er lidt mindre end gennemsnittet for regionen og ca. fire måneder mindre end for landet som helhed.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Fredericia Kommune, der oplyser, at de har et godt fysisk helbred, næsten på niveau med andelen i regionen og landet som helhed. Andelen med et højt stressniveau er lidt større.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg i kommunen lå i 2018 på 7,1 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger, hvilket er lidt mindre end i regionen, men svarer til landsgennemsnittet. Samme år var der i kommunen 112 pr. 1.000 borgere, der havde været indlagt på et somatisk sygehus. Det var lidt flere end regionen (107), men færre end i landet som helhed (119). Fredericia Sygehus har en historie, der går tilbage til 1749.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Fredericia Kommune var i 2019 ca. 19 % højere end på landsplan. I 2018 var der 19,0 dagplejepladser og 36,3 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For aldersgruppen 3‑5 år var der 73,0 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn. For den yngste aldersgruppe er antallet af pladser i Fredericia Kommune tæt på landsgennemsnittet, mens det for de 3‑5-årige er lavere end på landsplan (89,7 pladser).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, var i 2018 på 3,1 %, hvilket er lidt færre end i landet som helhed (3,6 %). Kommunens projekt »Længst Muligt I Eget Liv« fik KL’s Innovationspris 2010. Projektet har som formål at ændre synet på ældre som svagelige og plejekrævende til at være aktive deltagere i eget liv. Modellen omtales som Fredericia-modellen og anvendes også i andre kommuner.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i kommunen er tæt på landsniveauet. I årene 2015‑18 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 15,2 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen var det tilsvarende 13,0 og på landsplan 15,4 personer. Når det gælder sigtelser for indbrud og tyveri, er niveauet i kommunen lidt højere end i både regionen og landet; her blev der i gennemsnit rejst sigtelse mod 6,3 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 4,9 i regionen og 5,1 i landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg