Aktivhuset på Vestergade i Kerteminde danner ramme om en række tilbud og aktiviteter til seniorer. Her kan man deltage i bl.a. gymnastik, banko, dart og foredragsaftner. På en dag i begyndelsen af juni 2020 var gymnastikholdet rykket udenfor i Aktivitetshusets have.
.
Antal skoler og elever i Kerteminde Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Kerteminde Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Der er ingen ungdomsuddannelser i Kerteminde Kommune. Unge, der ønsker en gymnasial uddannelse, må søge til en af nabokommunerne. Her ses en vognfuld nyudklækkede HF-studenter, der i 2020 havde lagt ruten omkring Renæssancehavnen i Kerteminde.
.

Uddannelsesniveauet er noget lavere i Kerteminde Kommune end i landet som helhed. Den beregnede middellevetid er et år højere end på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Kerteminde Kommune ligger under landsgennemsnittet. Andelen af de 30‑34-årige, der alene har en grundskoleuddannelse, var 20 % i 2019 mod tilsvarende 15 % på landsplan. Samme år var det 10 % af de 30‑34-årige, der havde en lang videregående uddannelse, mod 23 % på landsplan.

Uddannelsesniveauet er siden 1991 steget markant og mest for kvinderne. De 30‑34-årige kvinder i Kerteminde Kommune havde i 2019 et højere uddannelsesniveau end mændene. Der er ingen ungdomsuddannelser i kommunen.

Grundskoleuddannelse

Den nuværende Kerteminde Kommune har siden sin dannelse flere gange lukket og sammenlagt skoler. I 2013 blev det vedtaget, at der skulle være én folkeskole i Munkebo og én i Kerteminde. Skolen ved Noret og Mølkærskolen blev derfor sammenlagt til Munkebo Skole. Det skete i Mølkærskolens hidtidige bygninger.

I Kerteminde blev Kerteminde Skole og Fjordvangskolen sammenlagt til Kerteminde Byskole. Kommunens største folkeskole er Langeskov Skole med ca. 600 elever. 10. klasse er samlet på Kerteminde 10. klassecenter. Her er forskellige linjer, bl.a. EUD-linjen (erhvervsuddannelseslinjen), som delvis foregår i Odense.

Kertemindeegnens Friskole er en grundtvig-koldsk friskole oprettet i 1863. Den havde i 2019/20 ca. 260 elever. Rynkeby Friskole fra 1976 åbnede som Rynkeby Lilleskole og skiftede i 2007 navn til det nuværende. Skolen havde i 2019/20 ca. 50 elever.

På Kerteminde Efterskole kan de omkring 140 elever på 9. og 10. klassetrin vælge mellem linjefag, der spænder fra Dykning til Science, Kampsport og Tekstil & Design.

Sundhed

Et nyfødt barn i Kerteminde Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,9 år. Det er over gennemsnittet for Region Syddanmark og et år mere end landsgennemsnittet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Kerteminde Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred lidt større end andelen i Region Syddanmark og dermed også større end i landet som helhed.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg er tæt på gennemsnittet for både land og region, og i 2019 var der pr. indbygger i kommunen 7,3 lægebesøg med offentligt tilskud. Antallet af indlagte patienter pr. 1.000 borgere på et somatisk sygehus er lidt mindre end i regionen og landet som helhed. I 2018 var der i kommunen 102 indlagte patienter pr. 1.000 borgere. I Region Syddanmark var det 107 og i hele landet 118 indlagte personer pr. 1.000 borgere.

Den somatiske sygehusbetjening foregår primært på Odense Universitetshospital i Odense. For psykiatriens vedkommende ligger såvel lokalpsykiatri som sygehusbetjening ligeledes i Odense.

Som socialpsykiatrisk tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder er der aktivitets- og samværstilbud i Amandahuset i Kerteminde og i Nytoften i Munkebo. I Kerteminde Kommune er der samtidig sygeplejeklinikker i Langeskov, Kerteminde og Munkebo. En del af forebyggelsesarbejdet foregår i samarbejde med Odense Kommune.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Kerteminde Kommune var i 2020 5 % lavere end landsniveauet. Med 41,9 dagplejepladser og 12,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år var der i 2018 langt færre pladser i daginstitutioner end på landsplan, hvor der var 37,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn på 0‑2 år. For de 3‑5-årige var niveauet som for hele landet. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 11,1 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, og dermed var det lidt højere end på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 11,0 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Tallet har været faldende en årrække, ligesom andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre. I 2020 var denne andel faldet til 3,3 % og var dermed næsten som på landsplan (3,5 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Kerteminde Kommune er væsentlig lavere end i Region Syddanmark og i landet som helhed. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 6,2 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Syddanmark som helhed var det tilsvarende 13,3 og på landsplan 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Kerteminde Kommune

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg