Middellevetiden i Struer Kommune er lidt højere end på landsplan. Uddannelsesniveauet er samlet set lavere, og relativt få af de 30‑34-årige (6,8 %) havde i 2018 en længere videregående uddannelse, mod mere end tre gange så mange på landsplan – til gengæld tager en langt større andel en erhvervsuddannelse. Kriminaliteten er lavere end for hele landet.

Uddannelse

Selv om uddannelsesniveauet i kommunen er steget betydeligt de sidste tre årtier, var det i 2018 stadig en del under niveauet på landsplan. Det viser sig især ved, at 24,2 % af de 30‑34-årige havde grundskolen som den højest gennemførte uddannelse mod tilsvarende 15,6 % på landsplan. Samtidig har 6,8 % i Struer Kommune en længere videregående uddannelse mod 21,4 % på landsplan. Uddannelsesniveauet er især steget for kvinderne.

Grundskoleuddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Struer Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Struer Kommune er opdelt i syv skoledistrikter med en skole samt dagtilbud i hvert distrikt. Skolerne i distrikterne Humlum, Langhøj, Hjerm og Bremdal har alle fra 0. til 6. klassetrin og har overbygningsskole i enten Thyholm Skole, Parkskolen eller Limfjordsskolen.

I 2008 oprettede Parkskolen en international linje, hvor eleverne også rekrutteres fra andre skoledistrikter. Linjen omfatter 7. til 9. klasse, hvor engelsk, biologi, fysik/kemi, geografi og matematik bliver undervist på engelsk af engelsktalende lærere, mens de resterende fag undervises på dansk.

Siden Struer Borgerskole lukkede i april 2009, har kommunen kun lukket én folkeskole. Beslutningen blev taget i 2015, da Gimsing Skole og Øster Skole i Struer fra det følgende år blev slået sammen til Limfjordsskolen, der efter en renovering og udvidelse har til huse på den tidligere Gimsing Skole.

Flere af kommunens folkeskoler er små med under 200 elever. Mindst er Humlum Skole, der i 2017/18 havde 107 elever.

10. klasse kan tages på både Thyholm Skole, Struer Statsgymnasium og skoleskibet Marilyn Anne, som er en alternativ skolegang for unge over 15 år.

Foruden folkeskolerne har kommunen to frie grundskoler, Resen Friskole grundlagt i 2000 og Struer Friskole grundlagt i 1983. Desuden var der indtil 2015 Thyholm Friskole, der lukkede pga. manglende elevtilslutning.

Kommunen er også hjemsted for Hardsyssel Efterskole, Lyngs Idrætsefterskole, Handbjerghus Efterskole og Venø Efterskole. Hertil kommer Struer Skolehjem for børn og unge med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Ungdomsuddannelserne

I Struer findes Struer Statsgymnasium.

VUC Holstebro-Lemvig-Struer udbyder uddannelsesmuligheder som bl.a. HF, almen voksenuddannelse (AVU) samt en række andre kurser.

Desuden kan unge mellem 16 og 19 år på kostskolen Struer Fri Fagskole læse fire forskellige studieretninger.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Struer Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Struer Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 81,1 år. Det er tæt på gennemsnittet for Region Midtjylland og lidt over landsgennemsnittet (se Tabel 2).

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser samlet en selvoplevet sundhed tæt på landsniveauet. Dog er der en lidt større andel af den voksne befolkning i kommunen end i regionen og hele landet, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Også andelen med et usundt kostmønster ligger lidt højere.

I 2017 var der pr. indbygger 7,8 lægebesøg med offentligt tilskud i kommunen. I Region Midtjylland var der ligesom på landsplan 7,1 lægebesøg. Kommunen havde 1.443 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end i regionen og også færre end på landsplan, hvor der i gennemsnit er 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge.

I 2017 var der pr. 1.000 borgere 119 patienter, der havde været indlagt på et somatisk sygehus. I Region Midtjylland var det tilsvarende tal 112 og i landet som helhed 121.

Struer Kommunes borgere sygehusbetjenes af Hospitalsenheden Vest under Region Midtjylland. Hertil hører bl.a. Regionshospitalet Holstebro og det nye hospital i Gødstrup ved Herning.

Socialområdet og forsørgelse

Den 20. februar 2018 trodsede beboerne fra plejecentrene i Asp og Humlum kulden og tog til Struer for at se borgmester Niels Viggo Lynghøj tage det første spadestik til et nyt plejecenter. De kommende beboere var inviteret som æresgæster ved begivenheden. Det nye plejecenter vil stå klar til indflytning i 2019 og vil indeholde 48 nye plejeboliger.

.

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Struer Kommune er lidt større end det gennemsnitlige udgiftsbehov i regionen og på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 12,9 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er lidt flere end på landsplan (10,1).

I 2017 modtog 11,8 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt højere andel end i regionen (10,4 %) og på landsplan (11,1 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år og udgjorde i 2017 4,4 % af alle i alderen fra 65 år.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Struer Kommune er lidt lavere end i regionen og i landet som helhed. Der blev i 2017 rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 12,3 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen var det 13,1 og på landsplan 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere.

For voldsforbrydelser lå Struer Kommune lidt højere med sigtelser mod 3,4 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 2,7 personer for såvel regionen som hele landet.

Når det gælder sigtelser for indbrud og tyveri, er niveauet som i regionen og tæt på landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg