På B&O’s aluminiumsfabrik i Struer er en medarbejder i gang med at overfladekontrollere et emne af aluminium, som har været igennem anodisering, en metode, der øger metallets styrke. Emnet bliver en del af højttaleren på et Beovision Eclipse TV.

.

Erhvervslivet i Struer Kommune er meget afhængigt af udviklingen i Bang & Olufsen (B&O), der er kommunens klart største private arbejdsplads.

Årene efter finanskrisen i 2008 var hårde for beskæftigelsen i kommunen. I perioden fra 2008 til 2016 faldt den samlede beskæftigelse med ca. 24 %, svarende til omkring 2.400 personer. Den væsentligste årsag til den kraftige nedgang i beskæftigelsen var lukningen af slagteriet Jutland Meat med ca. 240 medarbejdere i 2013 og lukningen af teleproducenten Ericssons udviklingsafdeling med ca. 200 ansatte. Hertil kom, at B&O i perioden indskrænkede i Struer Kommune. Siden 2016 har B&O reduceret beskæftigelsen yderligere. Selv om virksomheden stadig er kommunens største private arbejdsplads med ca. 550 medarbejdere, er det langt fra tidligere tider, hvor B&O havde flere tusinde ansatte.

Der er etableret et klyngesamarbejde kaldet Sound Hub Denmark, hvor en række virksomheder og kommunen er gået sammen i et netværk for at skabe et internationalt udviklingsmiljø for lyd og akustik. Desuden skal initiativet også tiltrække virksomheder, forskere og iværksættere med interesse for lyd og akustik.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Struer Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2016.

.

Ved udgangen af november 2016 var der 7.655 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.100 arbejdssteder i Struer Kommune. I forhold til regionen har kommunen en større andel ansat inden for de primære erhverv, transport samt bygge og anlæg. Derimod er der en mindre andel ansat inden for handel samt forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 5,0 % af beskæftigelsen inden for landbrug og fiskeri spiller denne sektor en større rolle for Struer Kommune end for regionen som helhed. Det beskedne erhvervsfiskeri drives primært fra Jegindø Havn. Det animalske landbrug omfatter malke- og kødkvæg samt svine- og minkproduktion. Særlig stor er produktionen af slagtekyllinger, der foregår på flere større kyllingefarme. Blandt de større kyllinge- og minkfarmere er Martin Merrild fra Hjerm, der for partiet Venstre var borgmester i den nye Struer Kommune 2007‑09 og i 2012 blev formand for den landsdækkende organisation Landbrug & Fødevarer.

Industrien

Hos sprøjtestøbningsvirksomheden Martin Munkebo A/S sprøjtestøbes emner på bestilling fra forskellige kunder. Her ses en klap af plastic, der skal være en del af et ventilationsanlæg til en stald. Store dele af produktionen hos Martin Munkebo A/S foregår ved hjælp af robotter.

.

Når industrien udgør 12,6 % af beskæftigelsen, skyldes det ikke mindst B&O, der står for over halvdelen af industribeskæftigelsen i kommunen. Herudover består denne sektor primært af mindre virksomheder, hvoraf en halv snes er knopskudt fra B&O. Det gælder bl.a. Martin Munkebo A/S, stiftet af ingeniøren af samme navn. Inden han i 1991 etablerede sprøjtestøbningsvirksomheden, var han ansat i B&O. I dag leverer virksomheden sprøjtestøbningsemner til en lang række danske virksomheder.

Medicom Innovation Partner A/S er også opstået ud af innovationsmiljøet på B&O. Virksomheden er nu amerikanskejet under navnet Phillips-Medisize A/S. Den producerer medicinsk udstyr og havde i 2017 ca. 90 ansatte.

Kommunens næststørste industrivirksomhed er vinduesproducenten Hvidbjerg Vinduet A/S på Thyholm, der i 2017 havde over 150 ansatte.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Arrivas togværksted på Remisevej i Struer har ca. 30 ansatte. I december 2018 vandt Arriva genudbuddet af togdriften i årene 2020‑28 i Midt- og Vestjylland. Selskabet skal bl.a. varetage driften af strækningen mellem Struer og det kommende regionshospital i Gødstrup.

.

Transport, forsyning og bygge og anlæg har med 17,0 % af beskæftigelsen samlet set en høj andel sammenlignet med resten af regionen. Den største del udgøres af bygge og anlæg, der står for 10,5 %. Den forholdsvis store transportsektor på 6,4 % skyldes bl.a. Holstebro-Struer Havn, som ud over at være erhvervshavn også er Limfjordens største lystbådehavn. Holstebro indgår i navnet på grund af havnens oprindelige ejerskab. Transportvirksomhederne omfatter afdelinger af de to store togtransportører, DSB og Arriva.

Handel, service og oplevelseserhverv

Hvidbjergs handelsliv er koncentreret langs Bredgade i den centrale del af byen. Butikkerne ligger på én lang række under karakteristiske hvide, buede tage.

.

Med 24,8 % af beskæftigelsen udgør handel, service og oplevelseserhverv den største del af den private beskæftigelse, men en mindre andel end i hele regionen. Handelen står med 13,2 % af beskæftigelsen for over halvdelen af beskæftigelsen i denne sektor, mens service tegner sig for 6,6 %, og hoteller, restauranter, kultur og fritid tegner sig for 4,9 %. Blandt de få større virksomheder er en afdeling af engrosvirksomheden Sügro Danmark A/S med ca. 80 medarbejdere. Virksomheden leverer bl.a. konfekture, drikkevarer, tobak og andre kioskvarer til købmænd, kiosker, servicestationer mv. over hele landet.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør 10,1 % af beskæftigelsen og ligger lidt under gennemsnittet for regionen, men noget over nabokommunerne. Det skyldes især B&O’s udviklingsafdeling, der beskæftiger ca. 200 ansatte. De øvrige virksomheder i disse brancher er mindre og betjener hovedsagelig det lokale erhvervsliv og kommunens borgere.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 30,4 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor i Struer Kommune en smule mindre end gennemsnittet for regionen på 31,7 %. Størst beskæftigelse har socialsektoren med 15,8 % fulgt af undervisningsområdet med 8,1 %. Region Midtjylland har ingen ansatte i kommunen, men statsansatte udgør 4,1 % af den samlede beskæftigelse. Heri indgår Skattecenter Struer, der i 2017 fik tilført 53 flere jobs i forbindelse med regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Struer Kommune i november 2016.

.

Struer Kommune har langt flere beskæftigede (9.004) end arbejdspladser (7.655). Hele 45,4 %, svarende til 4.438 personer, pendlede i 2016 til arbejdspladser i andre kommuner. Det var især til Holstebro (2.205) og Lemvig (495). Omvendt kom 36,0 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Struer Kommune, svarende til 3.004 personer, kørende fra andre kommuner. Flest kom fra Holstebro (1.400) og Lemvig (471).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Struer Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

47,2 % af befolkningen i Struer Kommune var i 2016 i arbejdsstyrken (se Tabel 1). Det er noget under både gennemsnittet for regionen og landsgennemsnittet. De øvrige 52,8 % af befolkningen var primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Med 20,9 % af befolkningen på alderspension havde kommunen en klart større andel pensionister end regionen (16,0 %) og hele landet (16,8 %).

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Struer Kommune og hele landet i 2017.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 287.000 kr. i 2017 ligger Struerborgerne under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2017 på 1.709.000 kr. og dermed noget under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I Struer Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 25,0 og dermed mindre end på landsplan (29,3). Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Struer Kommune er opdelt i 16 sogne, hvoraf ingen tilhører det område, der har de højeste niveauer for uddannelse, beskæftigelse og indkomster. Lidt over halvdelen af kommunens befolkning bor i sogne, der tilhører det fjerde af de fem sociogeografiske områder og dermed har et relativt lavt uddannelses- og indkomstniveau. Ingen af sognene hører til det femte område med de laveste niveauer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked