Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Struer Kommune.

.

Ved indgangen til middelalderen lå landsbystrukturen fast, om end der også anlagdes nye landsbyer i perioden. Væksten i området resulterede også i, at stenkirker rejstes. Befolkningen ernærede sig ved fiskeri og landbrug, hvor især husdyrbrug med studehandel spillede en central rolle. Der var endnu ingen købstæder i området; det senere Struer var på daværende tidspunkt kun en havn.

Administrativ inddeling

Struer Kommune bestod i middelalderen af hovedparten af Hjerm Herred og det nordøstlige hjørne af Skodborg Herred, mens Thyholm på den nordlige side af Oddesund indgik i Refs Herred. Thyholm var endvidere en del af Thysyssel, mens de to herreder syd for fjorden var en del af Hardsyssel. Oddesund markerede også en administrativ grænse i kirkelig henseende, idet Refs Herred var en del af Børglum bispedømme, mens herrederne syd for fjorden var underlagt biskoppen i Ribe.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningen i den nuværende Struer Kommune levede i middelalderen i landsbyer. De fleste landsbyers navne, fx Fousing og Humlum, vidner om, at disse går tilbage til tiden før middelalderen, mens andre landsbynavne, fx Kallerup, afslører, at de opstod i tidlig middelalder eller den sene vikingetid. Anlæggelsen af nye landsbyer afspejler en positiv befolkningsudvikling, hvor flere områder blev inddraget som landbrugsareal, og hvor samfundet gennemgik en generel vækstperiode. Det var på denne tid, at kristendommen rodfæstede sig i Danmark, og i den nuværende Struer Kommune rejstes kirker i såvel ældre som yngre landsbyer, hvilket også afspejler den generelle vækst i samfundet. I kommunen findes stadig 13 landsbykirker, der alle går tilbage til romansk tid, dvs. 1100‑1250. De første kirkebygninger bestod af skib og kor i granitkvadre, der i mange tilfælde blev suppleret med kirketårn og våbenhus af tegl i senmiddelalderen. En vigtig kilde til den middelalderlige kirkehistorie syd for Limfjorden er Ribe domkapitels brevbog Ribe Oldemoder fra omkring år 1400, men med rod længere tilbage i 1300-tallet; bogen rummer bl.a. en fortegnelse over kirker i bispedømmet og de afgifter, kirkerne skulle betale. Den gennemsnitlige årlige afgift af kirkerne i Hjerm og Skodborg Herreder var fire skilling sølv.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Befolkningen ernærede sig næsten udelukkende af landbrug, og bønderne drog fordel af de ganske frugtbare jorde. Agerbruget indtog en betydelig rolle, men det var antagelig husdyrbrug, der dominerede. Heste og især okser blev produceret i relativt stort omfang, og studehandelen voksede i løbet af middelalderen. Via markeder i de jyske købstæder blev studene især i middelalderens sidste århundreder eksporteret til Europa. Fiskeri var et vigtigt supplement til landbruget for befolkningen i disse kystnære egne, hvor færgefart over det smalle Oddesund forbandt den nuværende kommunes sydlige og nordlige dele. Meget af trafikken til og fra Thyholm gik dog via Agger Tange, som havet havde lukket i begyndelsen af middelalderen. Limfjorden var således en decideret fjord, der kun var forbundet med havet i øst, og den nuværende Struer Kommune lå således dybt inde i fjorden.

Kendskabet til middelalderbebyggelsen er ret begrænset. Det er dog hovedindtrykket, at udviklingen følger den, som ses i det øvrige Hardsysselområde. Ved begyndelsen af middelalderen var de tidligere tiders vandrelandsbyer ved at lægge sig fast. Egnens gårde var i udstrakt grad præget af oldtidens byggeskik, idet treskibede langhuse og det lille halvt nedgravede grubehus var helt dominerende. I løbet af 1100‑1200-tallet blev den vegetationsfattige vestlige del af området måske præget af tørvehuse, hvor bygningernes vægge var anbragt direkte på jorden; der er dog endnu ikke udgravet eksempler herpå. Ved både udgravning og luftfotografering er der lokaliseret bebyggelser fra middelalderen ved Asp, Nørre Fousinggård, Gimsing, Tornmark samt ved Semb på Thyholm. På alle disse lokaliteter er bebyggelsen domineret af stolpebyggede huse.

Der var i middelalderen ingen købstad i kommunen. Det sted, hvor Struer ligger i dag, fungerede i senmiddelalderen som havn og ladeplads for købstaden Holstebro, og først efter middelalderen gennemgik stedet en bydannelse. Bønderne måtte derfor drage til byer med handelsprivilegier som Holstebro, Lemvig eller Thisted, når de ønskede enten at bedrive torvehandel eller opsøge specialiserede håndværkerydelser.

I kommunen findes flere middelalderlige borge eller herregårde. Avsumgård, Kvistrup, Volstrup og Strandbjerggård lå i Hjerm Herred syd for Limfjorden. Volstrup kendes fra 1313, og Strandbjerggård fra 1416, og begge tilhørte Ribe bispestol. Avsumgård kan føres tilbage til anden halvdel af 1400-tallet som almindelig bondegård, men havde ved udgangen af middelalderen fået status af herregård. Den ældste af herregårdene syd for fjorden er Kvistrup, som omtales i 1163, da kong Valdemar den Stores halvfætter Buris Henriksen skænkede gården til oprettelsen af Tvis Kloster, der ejede gården indtil reformationstiden, hvor klosteret sammen med Kvistrup overgik til kronen. I Refs Herred på nordsiden af fjorden var en betydelig herregård Hindsels i Hvidbjerg Sogn, som tilhørte bispestolen i Børglum.

Middelalderlige kilder afslører, at danmarkshistoriske begivenheder udspillede sig i den nuværende Struer Kommune i middelalderen. Historikeren Svend Aggesen beretter omkring 1185, at kong Knud den Helliges ledingsflåde samledes ved Humlum før det planlagte togt mod England i 1086, som dog aldrig realiseredes, da der udbrød oprør mod kongen. En anden dramatisk historie findes i jyske årbøger fra ca. år 1300, der fortæller, at ridderen Jens Glob myrdede sin farbror, biskop Oluf af Børglum, i Hvidbjerg Kirke ca. 1260. Begivenheden affødte adskillige sagn og blev bredt kendt via H.C. Andersens gendigtning i Bispen paa Børglum og hans Frænde (1861).

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Middelalder