I den indhegnede hundeskov i den østlige del af Vestskoven hæver Oxbjerget sig højt op over det omkringliggende landskab.
.
Hvor mange sangfugle benytter sang til at markere deres revir og tiltrække mager, trommer spætterne i stedet med næbbet på træstammer, telefonpæle, metalskorstene og andre genstande med en god resonans. Spætter holder overvejende til i skov med gamle og døde træer, hvor de finder deres føde og udhakker deres redehuller. På trods af Vestskovens unge alder har stor flagspætte alligevel fundet plads her, og hvert forår kan man høre dens højlydte trommen runge mellem stammerne.
.

Vestskoven i Glostrup Kommune strækker sig som en smal kile ind mellem Hvissinge og Ejby i den nordlige del af kommunen.

For at skabe et rekreativt område og forøge skovarealet på den skovfattige Vestegn blev anlæggelsen af Vestskoven påbegyndt i 1967. I dag dækker skoven et areal på ca. 1.340 ha og strækker sig i et bælte fra Vridsløsemagle i Høje-Taastrup Kommune og videre østpå gennem Albertslund og Glostrup Kommuner.

Glostrup Kommune huser de østligste ca. 250 ha af Vestskoven. Her er der en overvægt af løvskov af især eg og bøg, men op mod grænsen til Albertslund Kommune i vest samt i området omkring Hvissingestenen i øst er der også ganske store arealer med nåleskov. Kun en del af Vestskoven er skovbevokset, og i de større åbne arealer mellem Nordre Ringvej og Motorring 3 ligger bl.a. den ca. 130 tons tunge ledeblok Hvissingestenen samt Oxbjerget, som er en kunstigt anlagt, 39,8 m høj bakke.

I Vestskovens skovbevoksede dele består plantelivet bl.a. af skovstar, miliegræs, dunet steffensurt, skovhullæbe, dagpragtstjerne og håret hasselbrombær samt bregner som fjerbregne og bredbladet, smalbladet og alm. mangeløv. Forsøg på at etablere hvide anemoner i skoven har til gengæld ikke været nogen større succes. Især i de åbne områder bærer plantelivet præg af, at Vestskoven er anlagt på næringsrig landbrugsjord. Her dominerer arter som mælkebøtte, skvalderkål, stor nælde, gederams og forskellige græsser, om end man hist og her også kan finde arter som pilealant og enghøgeurt. Med tiden har en række skovfugle indfundet sig i skoven, og i dag tæller ynglefuglene bl.a. spurvehøg, tårnfalk, skovsneppe, skovhornugle, stor flagspætte, sjagger og rødstjert.

Sammen med Harrestrup Ådal fungerer Vestskoven som en af Vestegnens vigtigste økologiske forbindelser, der forbinder naturområder i og uden for kommunen med hinanden.

I den østlige del af Vestskoven er jord og byggeaffald blevet bulldozet sammen til bakken Oxbjerget, som rager knap 20 m op over den omgivende slette nord for Hvissinge.

Vestskoven er blandt Glostrup Kommunes mest besøgte grønne områder og her findes et forgrenet net af vandre- og cykelstier foruden publikumsfaciliteter som bålplads og madpakkehus. Den ca. 42 km lange Vestegnsruten går gennem Glostrup Kommunes andel af Vestskoven, hvor der endvidere findes flere afmærkede ridestier. Hele Vestskoven er fredskov.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove